Make your own free website on Tripod.com


BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 26/09/2007
 DỰ HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC,
MẶC CẢM CỦA KẺ CHIẾN BẠI
TRONG LÒNG DÂN TỘC
 
Tuần này tin tức dồn dập khi ở Miến Điện – đích thân tăng lữ Phật Gíao nổi giận và tham gia phong trào dân chủ làm Hà Nội lo sợ như dạo Liên Xô sụp đổ ngày xưa . 

Nhưng người ta bàn tán nhiều nhất trong tuần này là vụ Nguyễn Tấn Dũng phát thư mời dự tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn nhân dịp ghé thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhưng không dám ghi rõ địa chỉ . 

Vậy là sao ? . Chứng tỏ là sự sợ hãi cộng đồng kiều bào tai Mỹ của chính thể cộng sản rất lớn và đe dọa đến sự an toàn của chúng . 

Tại sao trong nước thì với vũ lực trong tay, chúng lộng quyền mà khi ra nước ngoài , chúng trốn chui trốn nhũi vậy ? . 

30 năm sau chiến tranh , quả thực lòng người chúng không thể thống nhất , mà nguy cơ mất chế độ rất cao, đến nỗi Triết phải thừa nhận là bỏ điều 4 là tự sát . 

Chúng sợ đống bào chúng ở Mỹ hay sợ đồng bào chúng sẽ nói chuyện phải quấy với chúng như bên Miến Điện đang làm ? 

Cả hai …


DU+. HO^.I DDO^`NG LIE^N HIE^.P QUO^'C,
MA(.C CA?M CU?A KE? CHIE^'N BA.I
TRONG LO`NG DA^N TO^.C

Tua^`n na`y tin tu+'c do^`n da^.p khi o+? Mie^'n DDie^.n – ddi'ch tha^n ta(ng lu+~ Pha^.t Gi'ao no^?i gia^.n va` tham gia phong tra`o da^n chu? la`m Ha` No^.i lo so+. nhu+ da.o Lie^n Xo^ su.p ddo^? nga`y xu+a \. 

Nhu+ng ngu+o+`i ta ba`n ta'n nhie^`u nha^'t trong tua^`n na`y la` vu. Nguye^~n Ta^'n Du~ng pha't thu+ mo+`i du+. tie^.c chie^u dda~i ngoa.i giao ddoa`n nha^n di.p ghe' tha(m thu? ddo^ Hoa Thi.nh DDo^'n du+. DDa.i ho^.i ddo^`ng Lie^n Hie^.p Quo^'c nhu+ng kho^ng da'm ghi ro~ ddi.a chi? \. 

Va^.y la` sao \? \. Chu+'ng to? la` su+. so+. ha~i co^.ng ddo^`ng kie^`u ba`o tai My~ cu?a chi'nh the^? co^.ng sa?n ra^'t lo+'n va` dde do.a dde^'n su+. an toa`n cu?a chu'ng \. 

Ta.i sao trong nu+o+'c thi` vo+'i vu~ lu+.c trong tay, chu'ng lo^.ng quye^`n ma` khi ra nu+o+'c ngoa`i , chu'ng tro^'n chui tro^'n nhu~i va^.y \? \. 

30 na(m sau chie^'n tranh , qua? thu+.c lo`ng ngu+o+`i chu'ng kho^ng the^? tho^'ng nha^'t , ma` nguy co+ ma^'t che^' ddo^. ra^'t cao, dde^'n no^~i Trie^'t pha?i thu+`a nha^.n la` bo? ddie^`u 4 la` tu+. sa't \. 

Chu'ng so+. ddo^'ng ba`o chu'ng o+? My~ hay so+. ddo^`ng ba`o chu'ng se~ no'i chuye^.n pha?i qua^'y vo+'i chu'ng nhu+ be^n Mie^'n DDie^.n ddang la`m \? 

Ca? hai …

Trang Bìa