Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Gieát meï*
 

Chaúng caàn tìm kieám ñaâu xa.
Ngay trong ñaát nöôùc ta,
Coù ñöùa ñaõ gieát meï!
Anh seõ hoûi:
- Noù laø ngöôøi hay choù, ñaâu coù leõ?
Nhöng ñoù laø söï thöïc 10 möôi.
Noù laø lang soùi ñoäi loát ngöôøi,
Laø loaøi quyû, nhaân danh voâ-saûn
Vaø luõ Coäng-Ñaûng,
Ñeå tröøng-trò meï giaø!
Ñaõ coù tình thöông bao la,
9 thaùng 10 ngaøy, ngaäm cay nuoát ñaéng,
Taïo ra maïng choù cho haén.
Noù gieát meï ñeå caûi-caùch ñi leân.*
Noù ñaáu meï ñeå gheá noù ñöôïc beàn.
Ñaùng sôï thay loaøi QUYÛ ÑOÛ!
Döûng döng nhìn xaùc meï noù,
Quïy giöõa nhöõng ñoøn thuø
Vaø nhöõng cuù ñaù vuõ phu. . .
Noù laø Tröôøng-Chinh, teân CS thöù thieät.
Caû mieàn Baéc ai cuõng bieát,
Con ñoäc-xaø Ñaëng Xuaân Khu
Kheùt tieáng töø Caùch-Maïng Muøa Thu!!! 

(*) Tröôøng-Chinh ñaáu-toá meï ñeán cheát, ñeå ñaåy maïnh 
 phong-traøo caûi-caùch ruoäng ñaát.

 NOÂNG SÔN

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông