Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Neáu Laø
 

Neáu laø hoa xin em laø daï lyù
Ñeã ñeâm veà höông vöông vaán trong tim
Höông toaû khaép caên gaùc aám chung tình
Laøm ai ñoù giaác chaäp chôøn say tónh.

Neáu laø chim xin laø ñoâi nhaïn traéng,
Saõi caùnh veà giöõ toå aám Tröôøng Sa
Thaép neùn höông nhôù chieán só Hoaøng - Ñaø*
Vò nöôùc vong thaân giöõ bôø haûi ñaûo.

Neáu laø ngöôøi ñöøng choái boû queâ höông,
Duø haûi ñaûo xa, ñaát lieàn bieân giôùi,
Moät taác ñaát, gioït maùu ñaøo döïng nöôùc
Baùn ñaát caàu vinh ñeã nhuïc muoân ñôøi.

Neáu laø cha xin ñaàu tö trí tueä
Cho con maünh môû maét nhìn theá giôùi
Nôï tang boàng voã caùnh bay muoân nôi
Goùp chaát xaùm vôùi tình yeâu ñaát nöôùc.

Neáu laø Vieät Nam ñöøng queân Laïc Hoàng
Moïi taàng lôùp chung söùc soáng hoøa ñoàng
Ñaáu tranh giai caáp, xoaù boû baát coâng?
Hay taïo laäp taäp ñoaøn tö saûn ñoû !

Hayõ nhìn qua thoâng tin thôøi ñaïi môùi,
Ñeã so nhìn cuoäc soáng khaép muoân nôi
Daäy maø ñi tuoãi treû Vieät Nam ôi!
Phaù tan xieàng xích Coïng Saûn haïi ñôøi

Daønh töï do, daân chuû, quyeàn laøm ngöôøi
Ngaãng cao maët nhìn laân bang theá giôùi
Cho Vieät Nam soáng ñaùng kieáp con ngöôøi
Vieät Nam Töï do daân chuû muoân ñôøi.

(* Hoaøng - Ñaø: Hoaøng Sa - Ñaø Naüng )

Quaûng Thuaän
1/1/2001

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông