Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
From: toa do <toado91767@yahoo.com>
Date: Wed Jan 3, 2001 3:47pm 
Subject: Re: Fwd: Thö Ñoc Gia Viet Nam

Thö göûi coâ Kim Nga,

Doïc thö coâ vieát, toâi thaät buøi nguøi vì quaû thaät, söï löøa bòp vaø doái traù cuûa caùc nhaø
laõnh ñaïo Coäng Saûn Vieät Nam ñaõ laøm cho moät soá khoâng ít ngöôøi ñaõ khoâng nhìn ra
söï thaät, ñaõ khoâng tìm thaáy con ñöôøng saùng cho töông lai cuûa hoï. Theâm vaøo ñoù laø
söï kìm keïp ñoäc ñaùo cuûa nhaø caàm quyeàn ñaõ laøm cho ngöôøi daân phaûi cuùc cung an phaän thuû thöôøng ñeå chôø ñeán ngaøy cheát maø khoâng daùm coù moät yù kieán phaûn khaùng.

Khoâng cöù gì coâ, laø ngöôøi ít tuoåi vaø ít töøng traûi , ít kinh nghieäm, ngay caû nhöõng
ngöôøi trí thöùc vaø coù tuoåi trong cheá ñoä cuõng ñaõ töøng bò ñaûng coäng saûn phænh gaït, nhö tröôøng hôïp caùc OÂ, Baø Hoøang minh Chính, Nguyeãn thanh Giang, Traàn Ñoä, Nguyeãn vaên Traán, Döông thu Höông cho ñeán khi hoï thöùc tænh vaø nhaän ra söï thaät chua xoùt naõo neà. Cuøng laø thaân nöõ nhi nhö coâ, song DTHöông ñaõ traûi qua chieàu
daøi cuûa chieán cuoäc, ñaõ maát maùt khoâng bieát bao nhieâu moà hoâi vaø nöôùc maét cho söï
löøa phænh aáy, ñeå ñeán ngaøy nay DTH phaûi leân tieáng ñoøi laïi coâng lyù, ñoøi deïp boû
nhöõng baát coâng vaø phi nghiaõ maø cheá ñoä Coäng Saûn ñang uùp chuïp leân ñaàu, coå daân
chuùng Vieät Nam.Khi Tieán Só Nuyeãn Xuaân Tuï leân tieáng raèng phaûi daét tay nhau ñi
döôùi baûng chæ ñöôøng cuûa trí tueä thay vì con ñöôøng XHCN töùc laø oâng daõ leân tieáng vôùi tö caùch moät con ngöôøi vöøa töø trong boùng toái XHCN böôùc deán vôùi chaân lyù,vôùi söï thaät,nghiaõ laø vôùi trí tueä cuûa con ngöôøòToâi trích göûi ñeán coâ moät trích doaïn trong baì vieát cuûa nhoùm Döông Hoàng Haø vaø thaân höõu töø Tænh Haûi Höng vöøa göûi cho moïi ngöôøi trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå coâ Kim Nga thaáy nhöõng ñieàu maø ngöôøi daân cuõng ôû trong nöôùc nhö coâ ñaõ thaáy: .....”Maáy chuïc naêm nay luùc naøo cuõng ra raû veà loøng bieát ôn, nhôø ñaûng, ôn chính phuû baèng nhöõng khaåu hieäu roãng tueách maø queân raøng ñaûng vaø nhaø nöôùc laø do daân maø ra, vaø phaûi ôn daân laø nhöõng ngöôøi ñaõ cöu mang nhaø nöôùc, cöu mang ñaûng. Ngöôøi naøo cuõng vaäy, cöù ngoài vaøo caùi gheá quyeàn löïc laø queân haún ngöôøi daân theo kieåu “qua soâng ñaám buoài vaøo soùng” ñeå cuûng coá caùi quyeàn löïc haõo cuûa mình baèng caùch ñaïp leân ñaàu nhaân daân maø tieán. Maáy tay naøy queân raèng chôû thuyeàn cuõng laø daân maø ñaém thuyeàn cuõng laø daân. Laøm laõnh ñaïo cöù töôûng mình ngoài treân kieàng ba chaân, nhöng queân maát laø ngoïn löûa aâm æ cuûa nhöõng noåi baát bình cuûa daân ñaõ chaùy leân roài. Nhöõng noãi baát bình naøy laø do söï tha hoùa cuûa nhaø caàm quyeàn, do nhöõng baát caäp cuûa caùc boä maùy coâng quyeàn, do trình ñoä thieáu keùm cuûa ngöôøi ñieàu haønh chæ bieát laø coù ñaûng laø treân heát, khoâng caàn thöïc taøi, khoâng caàn sôû hoïc. Lòch söû Vieät-Nam ñaõ chöùng minh qua haøng ngaøn naêm laø toân giaùo laø vaán ñeà thieâng lieâng, toái cao nhaát cuûa daân toäc.  Toân giaùo vaø chính trò laø hai cöïc nam chaâm. Theá nhöng ñaûng ñaõ duøng coâng an, guoàng maùy nhaø nöôùc ñeå o eùp, boù buoäc caùc toân giaùo phaûi theo chính saùch ñaûng. Ñaây laø moät ñieàu traùi vôùi ñaïo lyù hôn ai heát, o eùp ñôøi soáng tinh thaàn vaøo vôùi vaät chaát, traùi haõn vôùi nguyeân taéc daân toäc tính cuûa ta.

Muoán ñöôïc daân uûng hoä, muoán thöïc söï xaây döïng ñaát nöôùc, tröôùc tieân ñaûng phaûi xeâ ra khoûi nhaø nöôùc haøng ngaøn daëm, ñöøng laãn loän coâng chuyeän cuûa ñaûng vôùi coâng chuyeän cuûa nhaø nöôùc, ñoù laø chöa noùi ñeán cho pheùp caùc ñaûng phaùi khaùc hoaït ñoäng moät caùch chính thöùc cuõng nhö ñaûng Coäng Saûn vaäy. Thöù ñeán, ngöôøi daân caàn phaûi coù quyeàn tö höõu vaø nhöõng quyeàn caên baûn caàn döôïc baûo veä.  Nhöõng theå cheá, quy ñònh veà luaät phaùp phaûi ñöôïc roõ raøng vaø nhöõng ngöôøi ñaûm ñöông traùch nhieäm phaûi laø nhöõng ngöôøi coù taøi, coù tín nhieäm ñeå ñaûm ñöông coâng vieäc nöôùc. "Coù nhö vaäy khi ñi ngang ñeàn Huøng mình daùm quay vaøo nhìn töôïng vua Huøng vaø coù nhö vaäy khi mình hoâ khaåu hieäu, nhaân daân môùi thaät tình hoâ theo maø mình cuõng khoâng thaáy maéc côõ.” ((Nhoùm Döông Hoàng Haø vaø Moät ngöôøi baïn ôû Haøi Phoøng ))

Coâ baûo coâ khoâng thaáy nhaø caàm quyeàn coäng saûn ôû Vieät Nam ngaøy nay laø taøn baïo, laø vì coâ coá tình noùi cho sai vôùi loøng coâ, hoaëc laø coâ coøn quùa ngaây thô tröôùc troø löøa
ñaûo bòp bôïm tinh vi cuûa luõ voâ laïòNeáu giaû thuyeát thöù hai laø ñuùng, Toâi chæ ñan cöû
vaì vieäc trong soá voâ vaøn vieäc maø coäng saûn ñaõ gaây ra cho daân vaø nöôùc:

**Naêm 1968,quaân “Giaûi phoùng Mieàn Nam” vaø quaân “xaâm nhaäp töø Baéc Vieät” lôïi duïng thoûa öôùc höu chieán 3 ngaøy Teát, ñoät nhaäp vaø gaây tang toùc khaép Mieàn Nam ñaëc bieät laø ôû Hueá, chuùng ñaõ choân soáng hoaëc gieát ngöôì haøng loaït,con soá tôùi nhieàu ngaøn, ngöôøi daân voâ toäi, tay khoâng taác saét phoøng thaân. Haønh ñoäng naøy cuûa anh em nhaø Hoaøng Phuû Ngoïc Töôøng, Nguyeãn Xuaân Phong, Leâ vaên Baèng vaø ñoàng boïn coù phaûi laø taøn baoï khoâng?

**Naêm 1975,sau khi cöôùp ñöôïc mieàn Nam, toâi taïm khoâng keå nhöõng saùch löôïc taøn ñoäc maø hoï ra tay vôùi caùc vieân chöùc Mieàn Nam cuøng gia ñình, chæ caàn Ba laàn ñoåi
tieàn, CHUÙNG NOÙ, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam, ñaõ cöôùp toaøn boä taøi saûn cuûa toaøn daân Mieàn Nam,taøi saûn maø bieát bao ñôøi cha oâng daønh duïm cho ñeán ngaøy naøy, bò chuùng veùt saïch, trong tay toaøn daân chæ coøn vaøi tôø giaáy loän meänh danh laø Tieàn cuûa “nhaø nöôùc Coäng Saûn Vieät Nam”.Haønh ñoäng naøy coù phaûi laø haønh ñoäng HUÙT MAÙU HUÙT MUÛ toaøn daân khoâng? coù TAØN ÑOÄC khoâng?

**Cuõng sau naêm 1975, chuùng veùt saïch vaøng baïc daønh duïm cuûa toaøn daân qua vieäc kieåm keâ vaø quaûn lyù vaøng baïc,ñaù quyù!? ñaùnh tö saûn maïi baûn!(sic) aùc ñoäc hôn theá nöõa,vôùi chieâu baøi vöôït bieân baùn chính thöùc, khôûi töø naêm 1977,coâng an vaø chính quyeàn thaâu vaøng treân töøng ñaàu ngöôøi muoán ra ñi tìm töï do,cho hoï leân nhöõng chieác thuyeàn mong manh keùo ra khôi roài tuyø tröôøng hôïp,hoaëc boû maëc cho thieân nhieân hieåm nguy treân maët bieån meânh moâng , hoaëc ñích thaân hoï nhaän leänh töø caáp cao hôn, cho chìm thuyeàn. Haønh ñoäng naøy coù phaûi laø taøn ñoäc vaø daõ man hôn daõ thuù khoâng?

**Vôùi chieâu baøi giaûi phoùng Mieàn Nam, choáng Myõ cöùu nöôùc, hoï baét eùp vaø thuùc ñaåy ba trieäu thanh nieân vaø daân laønh voâ toäi ñeán nhöõng caùi cheát voâ cuøng thaûm thöông ñeå roài HOÀN OAN CUÛA 3 TRIEÄU DAÂN LAØNH THOÁNG KHOÅ AÁY CHÖA SIEÂU THOAÙT thì hoï ñaõ quyø laïy cuùc cung môøi ngöôøi MYÕ quay laïi VIEÄT NAM. Hoï phænh phôø vaø löøa bòp daân laønh raèng hoài ñoù MYÕ laø ñeá quoác xaâm löôïc, nay MYÕ laø baïn cuûa nhaân daân ta! (sic). Ñoù chæ laø troø löøa bòp reû tieàn vaø traùo trôû cuûa Coäng Saûn Vieät Nam, thöïc ra MYÕ töø tröôùc ñeán nay vaãn vaäy, duø Ñeán hay Ñi khoûi Vieät Nam, ôû baát cöù luùc naøo, baát cöù thôøi ñaïi naøo thì hoï cuõng chæ vì QUYEÀN LÔÏI CUÛA chính nhaân daân MYÕ maø thoâi.Ngaøy nay hoï môøi MYÕ ñeán vì coù theá hoï môùi thu döôïc trieäu trieäu Dolla töø tay ngöôøi Myõ. Toäi phænh gaït deå ñem deán caùi cheát cuûa hôn 3 trieäu sinh linh hai mieàn Nam-Baéc nhö vaäy coù phaûi laø taøn ñoäc khoâng?3 trieäu ngöôøi phaûi cheát ñeå cho beø luõ Coäng Saûn ngaøy nay pheø phôõn höôûng thuï, ra söùc vô veùt taøi nguyeân ñaát nöôùc, vaø ngaøy ñeâm huùt maùu huùt muû doàng baøo coù phaûi laø haønh vi taøn ñoäc khoâng?

Toâi nghó vôùi vaøi ñôn cöû con con naøy, coâ cuõng ñaõ nhaän thaáy baûn chaát ñích thöïc cuûa nhöõng haønh vi cuûa Coäng Saûn Vieät Nam.Xöa Ñöùc Khoång Phu Töû baûo; “quan laïi haø laïm coøn döõ hôn aùc thuù “. Caâu chuyeän naøy neáu coâ trong khoaûng tuoåi 40 chaéc cuõng coù doïc vaø coù nghe hoaë coù hoïc, neáu nhö coâ chöa nghe thì ñoù laïi laø moät ñieàu taøn ñoäc nöõa trong phöông caùch giaùo duïc cuûa Coäng Saûn Vieät Nam ñoái vôùi thanh nieân hoïc sinh.
 

Vaäy coâ ñaõ ñoàng yù laø nhöõng ngöôøi coäng saûn Vieät Nam hoâm nay, töø baûn chaát ñaõ laø taøn baïo vaø khaùt maùu , thaâm ñoäc vaø phænh gaït ñoái vôùi chuùng ta , nhöõng con daân nöôùc Vieät chöa, coâ Kim Nga? Raát mong coâ nhieàu saùng suoát ñeå ñi tieáp con ñöôøng töông lai./.

Toado91767 Xin chuyen ñen quy ban thu tu mot ñoc gia o viet Nam ñe suy nghiem. 

 Nguyen Pham Tran
 Lua Tu Do 
 —————
 K wrote: 

 Thua ong Nguyen pham Tran

 That ra toi cung chang ua gi Dang CSVN noi rieng DCS noi chung, nhung khong
 phai nhu ly do ma ong da neuï Toi khong thich vi ho cuc doan, co cai nhin thien
 can, chi lo giu gin dia vi, quyen uy cua minh. Va nhu ong da noi, o dau cung vay,
 co nguoi tot va nguoi xau, trong DCSVN cung vay thoò Nhung cong bang ma noi,
 la nguoi dan song trong nuoc VN, toi chang thay CS tan bao, khat mau nhu ong da noi (Tru mot vai nguoi bien chat, cung nhu o cac dang phai khac trong cac dat nuoc che do khac thoi). Toi nghi la con nguoi thi ai cung the thoi. KT noi rang : ”Long loai nguoi la doi tra hon moi vat va rat la xau xa, ai co the do biet duoc”, cac ong thi cung nhu vay thoò Dat nuoc VN dang con ngheo nan, lac hau, toi cong nhan dieu do, nhung khong phai do nhung nguoi lanh dao tan bao, khat mau ma do ho thieu hieu biet, khong co nang luc, hay nghi ngo long tot cua nguoi khac. Toi khong thich DCSVN vi ho cuc doan, nhung xem ra cac ong cung vay, cac ong cung cuc doan khong kem, qua nang thanh kien ve nguoi khac nen khong thay nhung diem tot noi nguoi khac... Vay thoi, xin chao va chuc ong mot nam moi hanh phuc voi tam long tran day binh an, nhan ai.

Kim Nga 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông