Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Vaän Nöôùc, Cô Trôøi

Traàn vieát Ñaïi Höng


Naêm 1989, bieán coá Thieân an Moân xaûy ra, tuy sinh vieân Trung Quoác khoâng giaønh ñöôïc töï do daân chuû cho ngöôøi daân Trung Quoác nhöng caùi moài löûa Thieân an Moân ñaõ lan tôùi Ñoâng AÂu vaø laøm suïp ñoå nhöõng nöôùc Coäng saûn nôi ñaây nhö Ba Lan, Tieäp Khaéc, Hung ga ri, Bungari, Ñöùc, v,,v . Vaø sau cuoäc ñaûo chaùnh baát thaønh vaøo thaùng 8 naêm 1991, caùi noâi cuûa Coäng saûn theá giôùi laø Lieân Xoâ cuõng tan raõ luoân, thaät laø moät söï kieän khoâng ai coù theå töôûng töôïng noåi, theá maø noù vaãn xaûy ra.

Sau naøy, cô quan tình baùo trung öông CIA cuûa Myõ cuõng thuù nhaän laø, maëc duø ñöôïc trang bò bôûi nhöõng maùy moùc tinh vi vaø nhöõng phöông tieän thaêm doø hieän ñaïi nhaát ñeå theo doõi tình hình, chính cô quan naøy cuõng khoâng tieân lieäu noåi söï suïp ñoå daây chuyeàn quùa söùc mau choùng cuûa khoái Coäng saûn Ñoâng AÂu vaø cuoái cuøng laø söï tan raõ cuûa Lieân Xoâ . Xem theá thì söï thònh suy cuûa moät nöôùc cuõng khoù maø ñoaùn tröôùc ñöôïc. Theo truyeàn thoáng töï ngaøn xöa, ngöôøi Vieät Nam mình thöôøng caên cöù vaøo saám Traïng Trình cuõng nhö moät vaøi hieän töôïng thieân nhieân sieâu hình ñeå tieân ñoaùn söï suy suïp cuûa moät cheá ñoä vaø cho tôùi giôø naøy cho thaáy chuyeän suy ñoaùn theo kieåu naøy cuõng khoâng ñeán noãi loãi thôøi laém.

Khi Lieân Xoâ suïp ñoå thì Hoøa thöôïng Quaûng Ñoä ñang bò löu ñaày taïi mieàn Baéc Vieät Nam, maáy ngöôøi daân trong xaõ gaàn chuøa thaày truù nguï ra taâm söï vôùi thaày, " Chuùng toâi nhôù naêm 1982, sö oâng coù noùi vôùi chuùng toâi laø toái hoâm nay ñi nguû nhö thöôøng leä, nhöng saùng mai thöùc daäy thaáy theá giôùi ñaõ thay ñoåi roài. Baây giôø ñuùng vaäy, theá giôùi thay ñoåi nhanh quaù, sao sö oâng bieát tröôùc taøi vaäy?" Hoøa thöôïng Quaûng Ñoä traû lôøi, " Toâi coù taøi gioûi gì ñaâu, toâi chæ hoïc lôøi Ñöùc Phaät daïy theá thoâi." Hoï laïi hoûi, " Phaät daïy sao?". Hoøa thöôïng ñaùp: "Phaät daïy taát caû moïi söï vaät treân ñôøi naøy chæ nhö giaác moäng , nhö troø aûo thuaät , nhö boït nöôùc , nhö caùi boùng , nhö haït moùc 
(söông muoái), vaø nhö tia chôùp. Caùc oâng thaáy khoâng, nhöõng caùi aáy tan bieán nhanh laém, coù ñoù roài khoâng ñoù. Ñöùc Phaät coøn taû caùi cheát san baèng taát caû : vua chuùa, aên maøy nhö nhau. Neáu nhöõng ngöôøi laøm chính trò treân khaép theá giôùi chæ daønh ra moãi ngaøy naêm phuùt thoâi ñeå suy gaãm nhöõng lôøi Ñöùc Phaät noùi treân ñaây, thì toâi tin raèng vaän meänh theá giôùi seõ khaùc. Nhöng khoán noãi hoï laïi ngu si cho nhöõng lôøi aáy laø cuûa keû bi quan, tieâu cöïc, chaùn ñôøi, ru nguû v.v.

... Ngöôøi xöa ñaõ noùi " Möu söï taïi nhaân, thaønh söï taïi thieân ", ngöôøi Taây phöông cuõng coù caâu töông töï, " Man proposes, God disposes ", nghóa laø con ngöôøi möu tính laø moät chuyeän, nhöng neân vieäc hay khoâng thì laïi do trôøi. Maø thöïc vaäy, böùc töôøng Baù Linh ñaõ suïp ñoå, khoái Coäng saûn Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ ñaõ tan raõ, Coäng saûn Vieät Nam khoâng coøn ñuû thì giôø ñeå tieâu dieät Phaät giaùo nöõa ñaâu. Thôøi ñaïi " nhaát ñoäi nhì trôøi " khoâng coøn nöõa vaø chuû tröông duy yù chí , " Thaèng trôøi ñöùng ra moät beân. Ñeå cho thuûy lôïi ñöùng leân laøm trôøi; Vaét ñaát ra nöôùc, thay trôøi laøm möa" cuõng chaúng coøn giaù trò naøo nöõa. Khoái Coäng saûn Lieân Xoâ suïp ñoå cuõng chæ vì thaùi ñoä kieâu caêng ngaïo maïn vaø ngoâng cuoàng aáy. Nhaø söû hoïc Hy Laïp soáng vaøo theá kyû thöù naêm tröôùc Taây lòch laø oâng Herodotus ñaõ noùi, " Vaän meänh cuûa moät cheá ñoä chia ra laøm ba giai ñoaïn: giai ñoaïn thöù nhaát laø thaønh coâng, giai ñoaïn thöù hai laø kieâu caêng, giai ñoaïn thöù ba laø suïp ñoå". Moät ñaûng chính trò nhö Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam, luùc naøo cuõng hoâ haøo ñoaøn keát, ñaïi ñoaøn keát, maø laïi chuû tröông caêm thuø ñaáu tranh giai caáp , thì ñoaøn keát laøm sao ñöôïc ? Thaät laø maâu thuaãn. Coäng saûn seõ khoâng toàn taïi laâu daøi, lyù do laø vì Coäng saûn chuû tröông caêm thuø, gieát ngöôøi vaø nhö theá thì aùc quaù, maø caùi aùc thì thöôøng khoâng beàn, lòch söû ñaõ chöùng minh ñieàu ñoù. Bôûi leõ, taâm lyù ngöôøi ta noùi chung, tuyeät ñaïi ña soá ñeàu yeâu caùi thieän vaø gheùt caùi aùc, maø caùi ngöôøi ta gheùt khoù toàn taïi laâu ñöôïc. Baûy möôi tö naêm toàn taïi cuûa Lieân Xoâ (1917- 1991) seõ khoâng phaûi laø moät thôøi gian laâu daøi neáu so vôùi 215 naêm toàn taïi cuûa trieàu ñaïi nhaø Lyù taïi Vieät Nam maø, theo hoïc giaû Hoaøng xuaân Haõn, laø moät trieàu ñaïi thuaàn töø nhaát trong lòch söû Vieät Nam.

Theá roài töø naêm 1975 toâi laïi nhaän ra theâm moät ñieàu nöõa: theo luaät töï nhieân ñaøo thaûi, baát cöù caùi gì, heã ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa con ngöôøi thì duø coù choân noù ñi, ngöôøi ta cuõng ñaøo noù leân; traùi laïi, caùi gì khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa con ngöôøi thì seõ töï huûy dieät. Sau khi thöïc söï soáng döôùi cheá ñoä Coäng saûn, toâi nhaän thaáy chuû nghóa Coäng saûn khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa con ngöôøi: veà tinh thaàn thì bò kìm keïp, ñaøn aùp, veà vaät chaát thì ngheøo khoù, ñoùi khoå, ñeán noãi baây giôø phaûi ñi hoïc Tö Baûn vaø theo kinh teá thò tröôøng, thì Coäng saûn coøn thöïc chaát gì nöõa, chæ coøn caùi teân suoâng ñoù thoâi. Sôõ dó Coäng Saûn Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ cuõ ñaõ töï tieâu dieät laø vì noù ñaõ khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa con ngöôøi. Khoâng ai ñaùnh phaù tieâu dieät Coäng Saûn maø töï noù töï huûy hoaïi theá thoâi vì nhöõng loãi laàm , hö hoûng cuûa chính noù.

... Söï taøn phaù veà vaät chaát , khi söõa chöõa hoaëc xaây döïng laïi, töông ñoái coøn deã, nhöng söï huûy hoaïi veà tinh thaàn do Coäng saûn Vieät Nam gaây ra ñoái vôùi daân toäc Vieät Nam, khoâng bieát ñeán ñôøi naøo môùi cöùu vaõn noåi."

Quaû thaät thaày Quaûng Ñoä ñaõ duøng trí tueä Baùt Nhaõ cuûa nhaø Phaät ñeå suy nghieäm veà tieán trình " thaønh, hoaïi, baïi suy " ñöa ñeán söï suïp ñoå å cuûa khoái Coäng saûn Ñoâng AÂu cuøng Lieân Xoâ, cuõng nhö theá suïp ñoå khoâng theåâ traùnh noåi cuûa Coäng saûn Vieät Nam trong moät töông lai gaàn. Chöa bao giôø maø caâu khaåu hieäu cuûa Coäng saûn Vieät Nam, "Lieân Xoâ hoâm nay laø Vieät Nam ngaøy mai" laïi chính xaùc vaø coù tính tieân tri ñeán theá. Coïng saûn luoân cho cheá ñoä Tö Baûn seõ giaãy cheát , nhöng thöïc teá cho thaáy Tö Baûn vaãn soáng huøng, soáng maïnh, coøn Coäng saûn thì "cheát maø khoâng kòp giaãy,khoâng kòp ngaùp ". Moät cheá ñoä saét maùu nhö Coäng saûn Lieân Xo, xaây döïng trong hôn 70 naêm, â chæ tan raõ trong coù ba ngaøy. Phaûi noùi theâm raèng söï suïp ñoå quaù mau choùng cuûa Coäng saûn Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ laøm Coäng saûn Vieät Nam baøng hoaøng lo sôï. Nhöõng caâu khaåu hieäu nhö " Chuû nghóa Maùc- Leânin baùch chieán baùch thaéng muoân naêm" giôø ñaây chæ coøn laø söï mai mæa thoâ bæ maø Coäng saûn khoâng bao giôø daùm cho treo ngoaøi ñöôøng phoá nöõa.

Cheá ñoä Coäng saûn Vieät Nam khoâng coøn maïnh nhö tröôùc nöõa. Ñaûng vieân coù 50 tuoåi Ñaûng Hoaøng minh Chính trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi coâng ty Kicon ñaõ cho bieát raèng, " Baây giôø coù nhieàu xaõ ôû mieàn Baéc khoâng chòu ñoùng thueá cho nhaø nöôùc nöõa vì cheá ñoä thueá khoùa boùc loät maø Ñaûng aùp duïng maáy chuïc naêm nay. Daân ôû nhöõng xaõ naøy leân tieáng laø Trung öông coù muoán laáy thueá thì cöù veà taän xaõ maø laáy. " Hoï noùi nhö theá chöù Trung öông maø veà laáy thueá laø hoï baét ñaùnh ngay nhö hoï ñaõ laøm ñoái vôùi nhöõng Coâng an trong vuï noåi daäy ôû Thaùi Bình maáy naêm tröôùc ñaây. Khi daân khoâng chòu ñoùng thueá nöõa thì ñieàu aáy noùi leân söï baát löïc cuûa söï quaûn lyù nhaø nöôùc , guoàng maùy nhaø nöôùc coi nhö khoâng coøn hieäu quaû trong chuyeän ñieàu haønh ñaát nöôùc vaø daàn daàn daãn ñeán chuyeän suy yeáu vaø suïp ñoå.

Hoïc giaû Nguyeãn hieán Leâ sau vaøi naêm soáng döôùi cheá ñoä Coäng saûn ôû Saøi goøn coù ñöa ra nhaän xeùt veà cheá ñoä Coäng Saûn trong hoài kyù cuûa oâng laø " Coå kim chöa coù cheá ñoä naøo phi lyù ñeán nhö vaäy!" Thaät ra moät nhaø caàm quyeàn yeáu keùm, ngu xuaån, ñöa ñaát nöôùc ñi xuoáng, kinh teá teä haïi cuõng chöa laøm cho ngöôøi daân thuø haän, ngöôøi daân chæ gheùt thoâi. Nhöng söï ñoäc aùc trong cai trò cuûa Coäng saûn Vieät Nam laøm ngöôøi daân naøo cuõng mang moät moái thuø khoâng ñoäi trôøi chung vôùi Coäng saûn. Gia ñình naøo cuõng coù ngöôøi naèm xuoáng vì chính saùch cai trò cuõng nhö traû thuø cuûa Coäng saûn maø ñieån hình nhaát laø maáy traêm ngaøn ngöôøi trong quaân ñoäi vaø haønh chaùnh Nam Vieät Nam bò Coäng saûn gieát moûi moøn trong nhöõng traïi caûi taïo taøn aùc döïng leân khaép nöôùc. Theá giôùi leân aùn teân quyû ñoû Polpot dieät chuûng khi haén gieát 2 trieäu daân Mieân cuûa haén baèng caùch ñaäp caùn cuoác vaøo ñaàu cho vôõ soï hay haønh haï tra taán cho ñeán cheát. Nhöng neáu so vôùi caùch gieát ngöôøi nham hieåm cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam laø baét vaøo traïi caûi taïo, baét laøm vieäc nhieàu, cho aên ít, khoâng coù thuoác men ñieàu trò khi ñau oám ñeå ngöôøi tuø suy kieät maø cheát thì xem ra caùch gieát ngöôøi nhanh choùng cuûa Polpot coøn nhaân ñaïo hôn nhieàu. Coäng saûn Vieät Nam gieát ngöôøi khoâng ñeå laïi daáu tay, ñuùng laø baäc thaày cuûa Polpot veà ngheà gieát ngöôøi. Theá giôùi leân aùn oàn aøo cheá ñoä Khmer ñoû dieät chuûng cuûa Polpot nhöng chöa pheâ phaùn ñuùng möùc söï gieát ngöôøi gian giaûo, khoâng ñeå laïi daáu veát saùt nhaân cuûa boïn Coäng saûn Vieät Nam.

Hoà chí Minh cuõng nhö Polpot ñeàu leân naém chính quyeàn sau khi laõnh ñaïo moät cuoäc khaùng chieán giaønh ñoäc laäp, chieâu baøi aùi quoác ñaõ taïo cho Hoà Chí Minh vaø Polpot thaønh coâng trong chuyeän giaønh chính quyeàn . Ñeå roài sau ñoù, Polpot, trong cuoäc caùch maïng xaây döïng " chuû nghóa Coäng saûn nguyeân thuûy " ñaõ gieát cheát 2 trieäu daân Mieân moät caùch taøn baïo, khuûng khieáp vaø Hoà Chí Minh thì cuõng ñaõ thanh toaùn chöøng nöûa trieäu ngöôøi voâ toäi trong cuoäc caùch maïng ruoäng ñaát sau khi chieám ñöôïc mieàn Baéc naêm 1954. Ñieàu ñoù cho thaáy Hoà chí Minh vaø Polpot gioáng nhau ôû moät ñieåm laø: gieát daân taøn baïo nhö gieát keû thuø. OÂi caùi thieân ñöôøng Xaõ hoäi chuû nghóa maø Maùc ñeà ra trong ñoù con ngöôøi "laøm theo naêng löïc , höôûng theo lao ñoäng" vaø caùi thieân ñöôøng Coäng saûn chuû nghóa thöïc thi chuû tröông " laøm theo naêng löïc , höôûng theo nhu caàu" coù leõ ñöôïc xaây döïng baèng nhöõng cuoäc gieát ngöôøi taäp theå nhö Polpot vaø Hoà chí Minh ñaõ laøm chaêng? Ngaøy nay cheá ñoä dieät chuûng cuûa Polpot ñaõ caùo chung vaø cheá ñoä Hoà chí Minh cuõng ñang treân ñaø suïp ñoå. Caùi thöù chuû nghóa khoâng töôûng ngu xuaån naøy ñaõ daàn daàn bò ñaøo thaûi treân traùi ñaát vaø chaéc chaén noù cuõng seõ bò ñaøo thaûi taïi Vieät Nam moät ngaøy khoâng xa.Ngöôøi Coäng saûn khi giaûi thích lòch söû thöôøng noùi ñeán baùnh xe lòch söû khi ñaõ tieán leân thì khoâng coù gì ngaên caûn noåi, nay thì baùnh xe lòch söû cuõng chuaån bò nghieàn naùt cheá ñoä voâ nhaân, thoái naùt cuûa Coäng saûn Vieät Nam maø khoâng coù phöông caùch gì coù theå cöùu vaõn noåi.

Coù theå noùi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñang maéc beänh ung thö ñeán giai ñoaïn cuoái maø nhöõng bieän phaùp caûi toå, chaán chænh maø Coäng ñaûng ñeà ra chæ laø nhöõng mieáng baêng daùn ngoaøi ra khoâng bao giôø coù theå chöõa trò noåi caên beänh hieåm ngheøo noùi treân. Nhöõng teân Coäng saûn caàm quyeàn cuõng bieát laø cheá ñoä chuùng coù beänh, nhöng cöù vôø ñi khoâng chöõa vì khoâng coù khaû naêng chöõa, nhöng beänh khoâng chöõa thì seõ ngaøy caøng traàm troïng vaø seõ ñi ñeán giai ñoaïn cuoái cuøng laø söï cheát.

Caùn boä höu trí Nguyeãn maïnh Sôn trong moät baøi tham luaän göûi Ñaïi hoäi 9 ñaõ coù nhöõng nhaän xeùt chính xaùc nhö sau:

" Söï suïp ñoå cuûa caùc theå cheá xaõ hoäi chuû nghóa ôû Ñoâng AÂu roài ôû Lieân Xoâ , voán laø 
"thaønh trì caùch maïng theá giôùi" laø moät baèng chöùng hieån nhieân veà söï phaù saûn cuûa moät hoïc thuyeát ñaõ loãi thôøi vaø khoâng khoa hoïc: chuû nghóa Maùc Leâ Nin, laø söï tröøng phaït khaéc nghieät, laïnh luøng cuûa qui luaät ñoái vôùi con ngöôøi baát chaáp moïi thieän yù".

Coäng saûn laø moät boïn khoâng bao giôø coù thieän yù, chuùng chæ coù nhöõng aâm möu thaâm ñoäc nhaèm duy trì boä maùy thoáng trò nhaèm baûo ñaûm quyeàn lôïi cuûa chuùng. Tieàn ñoà ñaát nöôùc khoâng quan troïng baèng noài côm cuûa ñaùm laõnh ñaïo Coäng saûn ngu doát ôû Vieät Nam vaø chuùng chæ môû maét ra khi caùi cô cheá chaùnh quyeàn cuûa chuùng suïp ñoå vì khoâng theå naøo ñöùng vöõng vôùi thôøi gian . Chuùng seõ suïp ñoå vì chính cô caáu sai traùi cuûa baûn thaân noù chöù khoâng caàn ai ñaùnh ngaõ caû . Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ ñaõ minh chöùng ñieàu ñoù .

Trôû laïi chuyeän tieân ñoaùn bao giôø Coäng saûn Vieät Nam suïp ñoå. Ñaàu tieân laø traän luït lôùn naêm 2000 vöøa roài ôû mieàn Taây cuõng laø ñieàm baùo hieäu moät traän Ñaïi hoàng Thuûy ñi qua ñeå queùt luoân cheá ñoä gian aùc cuûa Coäng saûn Vieät Nam.

Thöù ñeán neáu nhaän xeùt ñeán lòch söû Vieät Nam caän ñaïi, ta thaáy noù coù lieân heä ñeán con soá 9. Thöû nhìn laïi, naêm 1945 (4 + 5 = 9) toaøn quoác khaùng chieán, naêm 1954 
(5+4 = 9) ñaát nöôùc chia ñoâi theo Hieäp ñònh Geneveø. Töø naêm 1945 ñeán naêm 1954 cuõng laø moät thôøi gian 9 naêm. Cheá ñoä Ñeä nhaát coïng hoøa cuûa Toång Thoáng Ngoâ ñình Dieäm keùo daøi ñöôïc 9 naêm ( töø 1954 ñeán 1963). Sau khi cheá ñoä oâng Dieäm bò laät ñoå naêm 1963, ñaát nöôùc traûi qua 3 naêm xaùo troän töø 1963 ñeán 1966. Vaø ñeán 1966 thì oâng Nguyeãn vaên Thieäu coi nhö naém giöõ cöông vò nguyeân thuû quoác gia qua chöùc vò " Chuû tòch uûy ban laõnh ñaïo quoác gia" roài sau ñoù leân chöùc toång thoáng vaø cheá ñoä Ñeää nhò coïng hoøa cuûa oâng Toång thoáng Thieäu cuõng coi nhö keùo daøi ñöôïc 9 naêm ( töø 1966 ñeán 1975).

Ñöøng ai queân raèng Coäng saûn Vieät Nam saép hoïp ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù 9 vaøo ñaàu naêm 2001. OÂi ! Con soá 9 oan nghieät naøy seõ keát thuùc soá phaän cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Ñieàm trôøi ñaõ baùo nhö theá thì luõ voâ thaàn coù tìm traêm phöông ngaøn keá ñeå duy trì cheá ñoä cuûa chuùng cuõng khoâng xong.

Ngöôøi daân Vieät Nam voán khoâng thích nhöõng laàn hoïp Ñaïi hoäi Ñaûng cuûa Coäng Saûn neân hoï ñaõ noùi nhaïi nhöõng Ñaïi hoäi Ñaûng nhö theá naøy: Ñaïi hoäi Saùu hoï goïi laø Ñaïi hoäi " Xaáu" (Ñaïi hoäi naøy cuõng ñöôïc coi laø ñaïi hoäi cuûa Saùu Buùa (Leâ ñöùc Thoï) vì Saùu Buùa Leâ Ñöùc Thoï coi nhö khoáng cheá ñaïi hoäi naøy); Ñaïi hoäi Baûy ñöôïc daân goïi laø Ñaïi Hoäi "Baäy"; Ñaïi hoäi Taùm ñöôïc goïi laø Ñaïi hoäi "Taïm" vaø coù leõ Ñaïi hoäi Chín naøy phaûi goïi laø Ñaïi hoäi "Sæn" . Sæn töùc laø say, say quaù thì laên ñuøng ra cheát. Cho neân Ñai hoäi Chín naøy ñöôïc coi laø ñaïi hoäi cuoái cuøng cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam. Seõ coù nhöõng maøn ñaáu ñaù, tranh giaønh quyeàn löïc, seõ coù nhöõng caùi cheát baát ñaéc kyø töû xaûy ra tröôùc ngaøy Ñaïi hoäi Chín khai maïc . Phaûi nhôù raèng Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laø moät ñaûng cöôùp, chuùng seõ thanh toaùn nhau ñeå giaønh aên , giaønh ñòa vò tröôùc ngaøy suïp ñoå. Môùi ñaây, boä ba coá vaán toái cao Voõ vaên Kieät, Leâ ñöùc Anh vaø Ñoã Möôøi ñaõ leân tieáng laø Leâ khaû Phieâu neân ruùt lui khoûi chöùc Toång bí thö trong kyø Ñaïi hoäi Chín naøy. Chuyeän naøy cho thaáy söï tranh giaønh quyeàn löïc ñaõ manh nha vaø höùa heïn nhieàu ñoøn pheùp gay caán ñeå chôi nhau trong nhöõng ngaøy tieàn Ñaïi Hoäi Chín. Söï xaâu xeù tranh giaønh quyeàn löïc naøy chaéc chaén seõ laøm cho Coäng ñaûng yeáu theâm vaø vieãn caûnh toaøn daân noåi daäy khi phe phaùi choáng baùng nhau seõ raát coù nhieàu cô hoäi trôû thaønh hieän thöïc. Vaùn côø con Taïo ñaõ baøy xong, baây giôø coøn laïi chæ laø vaán ñeà thôøi gian ñeå só töôùng ra tay.

Baây giôø noùi ñeán saám Traïng Trình, tröôùc tieân laø hai caâu Saám noåi tieáng:

Maõ ñeà döông cöôùc anh huøng taän
Thaân daäu nieân lai kieán thaùi bình

Neáu laáy caùi moác naêm Taân Tî laø 2001 thì naêm Ngoï 2002 (Maõ ñeà) seõ laø naêm Coïng saûn suy suïp ñeå roài daãn ñeán thaùi bình vaøo hai naêm Thaân  (2003) vaø Daäu  (2004) . Coäng saûn thöôøng töï phong chuùng laø " anh huøng" neân chöõ " anh huøng’ trong caâu saám öùng vôùi chuùng laø ñuùng quaù roài. Neáu caâu saám naøy öùng nghieäm thì cuõng phuø hôïp vôùi ñieàm soá 9 noùi ôû phaàn treân.

Traïng Trình coøn coù theâm hai caâu saám ñaùng suy ngaãm nöõa laø:

Nguyeãn ñi roài Nguyeãn laïi veà
Ñuïng ñeán boà ñeà, thì giaëc phaûi tan

Xin maïo muoäi thöû giaûi ñaùp caâu saám naøy nhö sau.:

Nhöõng hoï chính cuûa ngöôøi Vieät Nam ai cuõng coâng nhaän laø nhöõng hoï : Nguyeãn , Leâ, Traàn, Ñinh, Voõ v.v.. Nhöng phaûi noùi laø hoï Nguyeãn laø ñoâng nhaát . Cho neân khi noùi ñeán " Nguyeãn " laø coi nhö noùi ñeán " ngöôøi Vieät Nam". ‘ Nguyeãn ñi roài Nguyeãn laïi veà " coù nghóa laø ngöôøi Vieät Nam boû nöôùc ra ñi roài cuõng seõ quay veà coá höông. Khoâng neân coi Nguyeãn ñaây laø Nguyeãn vaên Thieäu hay Nguyeãn cao Kyø hoaëc Nguyeãn Vónh Thuïy ( trieàu ñaïi nhaø Nguyeãn) maø Nguyeãn ñaây laø noùi chung nhöõng ngöôøi Vieät Nam.

" Ñuïng ñeán boà ñeà" . Chuùng ta coøn nhôù Phaät thaønh ñaïo khi ngoài döôùi caây Boà ñeà, noùi ñeán chöõ " Ñuïng ñeán boà ñeà " coù nghóa laø Phaät giaùo bò ñaøn aùp. Boà ñeà coù theå giaûi nghóa roäng ra laø toân giaùo vì toân giaùo naøo cuõng laø töø bi maø boà ñeà coù nghóa laø töø bi, taâm boà ñeà laø taâm töø bi. " Ñuïng ñeán boà ñeà " coù theå hieåu laø caùc toân giaùo bò ñaøn aùp thì roài seõ daãn ñeán chuyeän " thì giaëc phaûi tan". Coù theå giaûi thích laø khi Coäng saûn ñaøn aùp toân giaùo thì chuùng seõ bò tan taønh.

Maáy tuaàn nay, sau khi anh huøng Lyù Toáng raûi treân 50000 tôø truyeàn ñôn ôû Saigoøn vaø Taây Ninh keâu goïi noåi daäy, tình hình trong nöôùc bieán chuyeån maïnh vaø ñoät ngoät. Ngoaøi Trung, Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù taïi xöù ñaïo nhoû beù Nguyeät Bieàu gaàn Hueá ñaõ phaùt ñoäng phong traøo " Töï Do toân giaùo hay laø cheát" . Trong Nam thì cuï Leâ quang Lieâm ñieàu ñoäng tín ñoà Phaät giaùo Hoøa Haûo laøm leã Ñaûn sinh Ñöùc Thaày vaø coù xoâ xaùt xaûy ra . Nhöõng ngöôøi tín ñoà Phaät giaùo Hoøa Haûo xuoáng ñöôøng vôùi bieåu ngöõ " Phaät giaùo Hoøa haûo baát dieät" ñaõ noùi leân tinh thaàn quyeát taâm baûo veä Ñaïo . Cuï Leâ quang Lieâm cuõng chöùng toû mình laø moät nhaø laõnh ñaïo khoân ngoan , can ñaûm vaø cöông quyeát. Cuï seõ toå chöù c nhieàu cuoäc tranh ñaáu khaùc tröïc dieän vôùi baïo quyeàn trong nhöõng ngaøy raát gaàn. Coù 41 ngöôøi tín ñoà Hoøa Haûo ghi danh xin töï thieâu ñeå baûo veä Ñaïo vaø traû ôn Ñöùc Thaày. Cuï Lieâm cho bieát tröôùc ñaây cuï khoâng chaáp nhaän giaûi phaùp töï thieâu ñeå tranh ñaáu nhöng nay thì khoâng coøn caùch naøo khaùc hôn nöõa. Giôø ñaây, cuï ñoàng yù cho ñoàng ñaïo hy sinh ñeå baûo veä Ñaïo, baûo veä quyeàn töï do toân giaùo . Cho neân tình hình nhöõng ngaøy saép tôùi seõ voâ cuøng gay go, quyeát lieät. Hôn nöõa, toå chöùc cuûa cuï Lieâm ñaõ phoái hôïp vôùi Linh muïc ôû Hueá ñeå ra moät baûn kieán nghò chung toá caùo söï ñaøn aùp toân giaùo cuûa Coäng Ñaûng Vieät Nam. Baûn leân tieáng coøn coù chöõ kyù cuûa Hoøa thöôïng Thieän Haïnh laø tröôûng taêng ñoaøn Thöøa Thieân – Hueá. Coäng saûn ñaõ löu manh tung göûi email giaû ra haûi ngoaïi phuû nhaän chöõ kyù cuûa thaày Thieän Haïnh nhöng Linh muïc Lyù vaø thaày Thieän Haïnh ñaõ caûi chaùnh ngay aâm möu ñen toái vaø xaûo quyeät cuûa Coäng saûn Vieät Nam vaø coi nhö aâm möu phaù hoaïi cuûa Coäng Saûn bò vaïch maët vaø beû gaõy.

Ñaàu thaùng 1 naêm 2001, Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù coù traû lôøi phoûng vaán daøi Queâ Höông ôû San Jose. Linh muïc vöøa noùi, vöøa khoùc vaø cho bieát raèng oâng khaù thaát voïng khi khoâng thaáy " Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam" leân tieáng uûng hoä chuyeän tranh ñaáu ñoøi töï do toân giaùo cuûa oâng. Thaät ra vaán ñeà naøy khoâng ñôn giaûn. Moïi quyeát ñònh sinh töû lieân quan ñeán giaùo hoäi Thieân chuùa giaùo Vieät Nam ñeàu do Vatican quyeát ñònh. Vatican chöa coâng khai leân tieáng uûng hoä cuoäc ñaáu tranh, duø baát baïo ñoäng nhö Linh muïc Lyù ñaõ tuyeân boá, thì laøm sao maø " Hoäi ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam " daùm leân tieáng uûng hoä linh muïc Lyù. Hy voïng roài ñaây Vatican seõ nhaän thaáy cuoäc tranh ñaáu ñaày chính nghóa cuûa Linh muïc Lyù ñeå roài coù nhöõng quyeát ñònh toái haäu nhaèm uûng hoä Linh muïc Lyù thì cuoäc ñaáu tranh cuûa Linh muïc Lyù môùi coù theå tieán tôùi thaønh coâng ñöôïc. Neáu Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam keâu goïi ñöôïc 200000 giaùo daân Thieân chuùa giaùo veà xöù Ñaïo Nguyeät Bieàu ñeå uûng hoä Linh muïc Lyù nhö töøng keâu goïi soá ñoâng nhöõng giaùo daân naøy veà Thaùnh ñòa La Vang döï leã khoâng laâu tröôùc ñaây, thì cuoäc tranh ñaáu cuûa Linh muïc Lyù chaéc chaén ñaït ñöôïc thaéng lôïi. Coù ñieàu noùi theâm ôû ñaây laø Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù ñaõ töøng laø baïn ñoàng tuø cuûa Nguïc só Nguyeãn chí Thieän, Linh muïc Lyù göûi thö ra ngoaøi ca tuïng khí khaùi baát khuaát cuûa Nguyeãn chí Thieän trong tuø vaø Nguyeãn chí Thieän cuõng noùi leân tính can ñaûm cuûa Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù khi coøn ôû chung traïi caûi taïo ôû mieàn Baéc.

ÔÛ Ñoâng phöông, thöôøng ngöôøi ta ñaùnh giaù söï thaønh baïi cuûa moät söï kieän döïa treân ba yeáu toá: Thieân thôøi, ñòa lôïi , nhaân hoøa. Nay caû ba yeáu toá ñoù coi nhö ñaõ hoäi duû ñeå laøm suïp ñoå cheá ñoä Coäng saûn gian aùc ôû Vieät Nam. Nhöõng ngaøy saép tôùi laø nhöõng ngaøy ñaày bieán ñoäng vaø daân chuùng seõ nhaát teà ñöùng leân ñeå ñaùnh phoït oùc con raén hoàng ñoäc haïi, ñaõ haønh haï vaø laøm khoå queâ höông Vieät Nam treân nöûa theá kyû. Nhöõng suy luaän sieâu hình cuøng nhöõng hieån loä cuûa saám Traïng cho ta thaáy ngaøy queâ höông chan hoøa aùnh saùng töï do daân chuû seõ khoâng coøn bao xa nöõa. Ñoàng baøo quoác noäi cuõng nhö haûi ngoaïi phaûi chuaån bò thaät kyõ cho traän ñaùnh quyeát lieät cuoái cuøng naøy. Phaûi chaáp nhaän taát caû moïi hy sinh vì neáu boû qua thôøi ñieåm " ngaøn naêm moät thuôû "naøy , ta seõ coù toäi vôùi toå tieân vaø con chaùu mai sau. Ñaát nöôùc seõ coøn maõi maõi ñaém chìm trong ngheøo ñoùi, laïc haäu vaø ñau thöông neáu ta khoâng vuøng leân moät maát , moät coøn vôùi boïn quyû ñoû trong luùc naøy.

Vaän nöôùc ñang xoay vaàn, thôøi cô ñaõ tôùi, thuøng thuoác suùng caêm hôøn, thuø haän tích tuï bao nhieâu naêm thaùng chaéc chaén seõ noå tung moät caùch khuûng khieáp, gheâ sôï ñeå phaù cuõi soå loàng cho taùm möôi trieäu ngöôøi Vieät Nam ñau thöông, baát haïnh.

Lawndale, nhöõng ngaøy se laïnh ñaàu naêm Taân Tî 2001
Traàn vieáât Ñaïi Höng

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông