Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Caùch-Maïng *

Noâng Sôn

Trong coâng-vieân...Cali 
Baø cuï ngoài nôi gheá ñaù.
Bao neáp nhaên haèn treân ñoâi maù.
Toùc baïc phô,
Maét ñuïc môø,
(Vì naêm thaùng...
...hay vì Coäng Ñaûng?)
Nhìn veà xa xaêm
Nhôù laïi chuyeän bao naêm...
Caùch-Maïng muøa Thu...nhö giaác moäng...
Thaày meï bò baét, toäi phaûn-ñoäng.
Vì cuoán töï-ñieån Phaùp-vaên! 
Khoâng ñöôïc mang theo chieáu chaên.
Töôûng laø ñi HOÏC TAÄP!
Naøo ngôø...ba ngaøy sau...
...xaùc noåi treân maët ñaäp.(1)

Baûy laêm...muøa xuaân...
Tieãn hai con vaøo traïi taäp-trung.
Caáp uùy...hoï baûo...HOÏC moät tuaàn!
Ñaâu ngôø 1, 2 naêm roài 8, 9.
Chaúng ñöôïc thö-tín.
Ñeán naêm thöù möôøi,
Baïn tuø...coù ngöôøi...
...ñöôïc thaû...
...baûo raèng con baø ñaõ...
...bò haønh-quyeát... oâm haän thieân thu!!!

Baø thöôøng ngoài ñaây, moãi chieàu taø,
(Cuøng oâng... khi oâng chöa khuaát boùng.)
Voâ tình nghe tieáng ñoäng... 
...cuûa chieác laù rôi,
Caïnh choã ngoài...
...sau gheá ñaù. 
Nhìn quanh, chaúng thaáy oâng ñaâu caû!
Döôùi chaân baø, quaán-quít moãi con choù thoâi!
Gioù chieàu laønh laïnh...
...möa phuøn laát-phaát rôi...
Baát giaùc, thôû daøi nheø nheï... 
Baø vuoát maét troâng trôøi!!!

* Caùch-Maïng hieåu theo nghóa cuûa VC.
(1) Ñaäp Thaïch-Baøn ôû Quaûng-Nam.
 Naêm 45, V.C. gieát böøa nhöõng ngöôøi choáng ñoái 
 cuõng nhö khoâng choáng ñoái vöùt xaùc ñaày maët ñaäp,
 vì chuùng theo chính-saùch gieát laàm coøn hôn boû soùt!!!

 Noâng Sôn
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông