Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Ngaøy 9, thaùng 3 naêm 2001 

TRAÛ LÔØI BAÙO NHAÂN DAÂN

Xin chaøo 2 baïn nhaø baùo Anh Trang vaø Khoâi Nguyeân: 

Nhaân ñoïc baøi "ÑOÄI LOÁT TOÂN GIAÙO LAØM ÑIEÀU XAÈNG BAÄY" ñöôïc ñaêng treân baùo Nhaân Daân, Linh coù ñoâi lôøi thöa chuyeän cuøng 2 baïn: Tröôùc heát, 2 baïn cho raèng Linh muïc Lyù gôûi "LÔØI CHÖÙNG" ñeán Quoác Hoäi Hoa Kyø laø ñaõ tieáp tay cho moät hoaït ñoäng can thieäp vaøo noäi boä cuûa nöôùc ta. Vaäy Linh xin hoûi 2 baïn: 

Ñaûng VC ñaøn aùp chính ngöôøi Vieät ôû trong nöôùc, ñaõ laøm treân 2 trieäu ngöôøi Vieät phaûi lieàu cheát vöôït bieân, vöôït bieån coù phaûi laø ñaõ can thieäp vaøo noäi boä cuûa caùc quoác gia khaùc khi phaûi chaáp nhaän ñònh cö cho ngöôøi Vieät tò naïn ??? Ñaûng VC ñaõ ñem quaân ñoäi sang Laøo vaø Campuchia, vaäy coù phaûi laø ñaõ can thieäp vaøo chuyeän noäi boä cuûa caùc quoác gia ñoù ??? 

Leõ dó nhieân chuyeän giöõa ngöôøi Vieät Nam ñeå ngöôøi Vieät giaûi quyeát vôùi nhau, khoâng ai muoán töï mình vaïch aùo cho ngöôøi khaùc xem löng. Nhöng ñau loøng thay, ñaûng VC treân haøng chuïc naêm qua naém chính quyeàn, khoâng maøng ñeán söï ñoøi hoûi veà quyeàn töï do baùo chí vaø töï do toân giaùo cuûa nhaân daân. Haøng chuïc naêm qua cho tôùi hieän taïi, ñaûng VC vaãn khoâng chòu hoøa hôïp hoøa giaûi vôùi nhaân daân baèng caùch xoùa boû ñieàu 4 hieán phaùp, maø vaãn khaêng khaêng giöõ ñoäc quyeàn laõnh ñaïo. Cöïc chaúng ñaõ nhaân daân phaûi toá giaùc toäi aùc cuûa ñaûng VC tröôùc quoác teá laø vieäc ñöông nhieân, töï nhieân, cho ñeán khi naøo ñaûng VC töø boû ñoäc quyeàn laõnh ñaïo. Veà vieäc 2 baïn toá caùo Linh muïc lyù coù nhöõng lôøi leõ thuø ñòch vôùi Toå Quoác, ñoàng baøo, Linh xin 2 baïn vui loøng ñöa ra baèng chöùng. Linh ñaõ töøng ñoïc qua 9 baøi keâu goïi cuûa Linh muïc Lyù, vaø nhaän thaáy raèng oâng ta chæ nhaém vaøo caùi ñaûng VC. Neáu coù noùi laø thuø ñòch, thì thuø ñòch vôùi ñaûng VC ñuùng hôn, vaø oâng ñaõ noùi leân nguyeän voïng chính ñaùng cuûa nhaân daân qua vieäc ñoøi hoûi phaûi xoùa boû caùi cheá ñoä XHCN. Vì chaúng coù ngöôøi Vieät naøo chòu ñoå maùu ñeå giaønh caùi XHCN ngoaïi lai, ngoaïi tröø caùi ñaûng VC. Hieän taïi, haàu heát caùc daân toäc treân theá giôùi ñaõ vöùt XHCN vaøo soït raùc, trong ñoù coù Ñoâng Ñöùc, Lieân Xoâ, … laø nhöõng caùi noâi cuûa noù. Chaúng leõ ñeán giôø naøy 2 baïn laïi coøn khoâng bieát ñeán. ? ?? 

Giôø phuùt theá giôùi töï do, vôùi sieâu xa loä tin töùc maø 2 baïn coøn ñem "hình aûnh thuùi tha" cuûa oâng Hoà ra toân thôø ? Boä 2 baïn muoán nöôùc ta trôû laïi thôøi trung coå vôùi vua chuùa ñöôc xem nhö laø thieân töû hay sao chöù ? ? ? Oâng Hoà khoâng nhöõng laø ngöôøi phaøm nhö bao nhieâu ngöôøi khaùc, maø toäi aùc cuûa oâng ta chaát ñaày khoâng buùt möïc naøo taû noåi. Khoâng coù oâng ta, kyù Hieäp Ñònh Geneve, chia 2 ñaát nöôùc thì ñaõ khoâng coù Nam Baéc chieán tranh. Daãu coù chia 2 nhö Ñoâng Ñöùc, Taây Ñöùc hoaëc laø Nam Haøn, Baéc Haøn nhöng nöôùc Ñöùc vaø Ñaïi Haøn vaãn soáng thanh bình. Sao Vieät Nam laïi khoâng nhö theá? Oâng Hoà cöù xua quaân töø Baéc vaøo Nam, gaây neân traän noäi chieán, noài da xaùo thòt giöõa ngöôøi Vieät vôùi nhau. Toång coäng treân 3 trieäu daân voâ toäi phaûi cheát oan cho tham voïng baønh tröôùng XHCN ngoaïi lai cuûa ngoaïi bang. Bôûi theá nhaân daân goïi oâng ta laø TOÄI ÑOÀ CUÛA DAÂN TOÄC VIEÄT NAM", vaø moãi khi ñi veä sinh, nhaân daân ñeàu thöôøng goïi laø "ñi thaêm baùc", ñoù laø söï thaät. Söï thaät ñoù cuõng ñöôïc chöùng minh baèng tôø baùo Tuoåi Treû, laøm moät cuoäc thoáng keâ veà thaàn töôïng vaø bò nhaø nöôùc tòch thu vì ñaõ noùi leân söï thaät laøchaúng coøn bao nhieâu ngöôøi treû xem baùc laø thaàn töôïng. Coøn coäng ñoàng quoác teá laøm sao hieåu roõ baèng chính daân Vieät cuûa mình, vaø cuõng chính nhaân daân Vieät khieáu naïi vôùi UNESCO ñeå loaïi oâng Hoà ra khoûi danh saùch ñöôïc toân vinh. 

2 baïn noùi raát ñuùng: theo kinh thaùnh laø nhöõng nhaø tu haønh khoâng ñöôïc choáng laïi chính quyeàn. Theo Linh nghó, chaúng rieâng gì nhöõng nhaø tu haønh, baát cöù coâng daân Vieät naøo cuõng khoâng ñöôïc choáng laïi chính quyeàn, vì trong kinh thaùnh Taân Öôùc, saùch Roma, chöông 13 töø caâu 1 ñeán caâu 2 coù vieát nhö sau: 

Moïi ngöôøi phaûi vaâng phuïc caùc ñaáng caàm quyeàn treân mình, vì chaúng coù quyeàn naøo maø khoâng ñeán bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, caùc quyeàn ñeàu bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi chæ ñònh. 

Cho neân ai choáng cöï quyeàn pheùp, töùc laø ñoái ñòch vôùi maïng lònh Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laäp; vaø nhöõng keû ñoái ñòch thì chuoác laáy söï phaùn xeùt vaøo mình. 

Nhöng xin loãi 2 baïn, cuõng saùch Roâ Ma, chöông 13, caâu 3 tieáp theo nhö sau: VAÛ , CAÙC QUAN QUYEÀN KHOÂNG PHAÛI ÑEÅ CHO NGÖÔØI LAØM LAØNH SÔÏ, MAØ ÑEÅ CHO NGÖÔØI DÖÕ SÔÏ. Quan quyeàn do Ñaûng VC laõnh ñaïo, TRAÙI NGHÒCH LAÏI, thì laøm ngöôøi laønh sôï. Baèng chöùng laø treân 2 trieäu ngöôøi daân laønh phaûi chaïy ra ngoaïi quoác vì sôï caùi ñaûng VC. Coøn keû döõ nhö coâng an, caûnh saùt, caùn boä nhaø nöôùc thì vaãn soáng phaây phaây, laøm giaøu baèng caùch tham nhuõng, aên hoái loä, buoân laäu moät caùch traéng trôïn ôû khaép moïi nôi treân ñaát nöôùc Vieät Nam. Vaäy ñaûng VC khoâng phaûi laø chính quyeàn, maø phaûi goïi laø PHÆ QUYEÀN hay BAÏO QUYEÀN môùi ñuùng. Ñaûng VC naøy ñaõ ñoäc quyeàn laõnh ñaïo qua ñieàu 4 hieán phaùp cuûa caùi goïi laø nöôùc CHXHCNVN. Baát cöù ai laø ngöôøi yeâu nöôùc thöông daân ñeàu phaûi choáng laïi caùi ñaûng cöôùp naøy. Noù ñang ñeø ñaàu côõi coå nhaân daân töøng phuùt töøng giôø. 

Veà vieäc baïn cho raèng Linh muïc Lyù coù luaän ñieäu baùn nöôùc, khoâng ai thaáy roõ, chöù 2 baïn xem laïi baùo Nhaân Daân soá ra ngaøy 22 thaùng 9 naêm 1958, coù ñaêng coâng haøm cuûa thuû töôùng nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoøa, Phaïm vaên Ñoàng gôûi cho Ñoång Lyù Coäng Hoøa Nhaân Daân Trung Hoa, Chu Aân Lai laø chính thöùc coâng nhaän chuû quyeàn 2 quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa, thì thaáy roõ ñaây laø vieäc baùn nöôùc cuûa thuû töôùng VC. 

Veà taát caû nhöõng chöùng tích toäi aùc cuûa Myõ ôû Sôn Myõ, Khaâm Thieân maø 2 baïn keå cuõng khoâng baéng ñeán moät phaàn ngaøn toäi aùc cuûa ñaûng VC ñoái vôùi nhaân daân Vieät Nam: Treân 50.000 daân Vieät bò cheát oan bôûi cuoäc Caûi Caùch Ruoäng Ñaát,1953-1957, maø oâng Hoà khôûi xöôùng. Treân 5.000 daân Vieät bò choân soáng trong teát Maäu Thaân naêm 1968 ôû Hueá. Haøng ngaøn thöôøng daân cheát treân Ñaïi Loä Kinh Hoaøng khi bò VC phaùo kích vaøo muøa heø 1972. Treân 800.000 chính ñoàng baøo ruoät thòt vaøo traïi taäp trung caûi taïo, vaø haøng ngaøn ngöôøi ñaõ cheát töùc töôûi trong traïi caûi taïo ñeå laïi vôï con laên loùc. Treân 2.000.000 ngöôøi lieàu cheát vöôït bieån ñi tìm töï do, rôøi boû caùi goïi laø thieân ñöôøng XHCN, vaø haøng ngaøn ngöôøi ñaõ cheát treân bieån Ñoâng. Haøng traêm ngaøn ngöôøi bò ñaøy aûi ñi nhöõng vuøng röøng thieâng nöôùc ñoäc goïi laø vuøng Kinh Teá Môùi. Nhaân daân luùc ñoù phaûi aên ñoän ngoâ khoai… Coøn noåi ñau naøo coù theå keå heát toäi aùc naøy. 

Heã noùi ñeán Vieät Nam coøn ngheøo khoå, thì hai baïn cho raèng vì chieán tranh Myõ Nguïy ñeå laïi chöa theå naøo khaéc phuïc ñöôïc. Theo Linh nghó, khoâng khaéc phuïc ñöôïc laø do nhöõng chính saùch kyø thò, khaéc nghieät vaø heøn haï do ñaûng VC gaây ra nhö ñaõ keå ôû treân, chôù naøo phaûi taïi Myõ ? Taïi sao Nhaät Baûn bò bom nguyeân töû tan hoang, phaûi ñaàu haøng vaøo naêm 1945, theá maø chæ caàn 25 naêm sau, 1970 ñaõ trôû thaønh moät cöôøng quoác kinh teá. Nöôùc Ñöùc ñaïi baïi sau theá chieán thöù nhaát 1914, chæ 25 naêm sau, laïi huøng maïnh ñeå gaây ra theá chieán thöù hai naêm 1939. Coøn CHXHCNVN mang danh moät nöôùc thaéng traän ñaùnh baïi Myõ, ñeå roài 26 naêm sau, bò tuït xuoáng thaønh moät trong nhöõng quoác gia ngheøo nhaát theá giôùi, coøn thua caû Thaùi Lan, Maõ Lai AÙ, vaø caùc nöôùc trong vuøng, vôùi lôïi töùc ñaàu ngöôøi moãi naêm (GDP) chæ coù treân döôùi 350 ñoâ la. Khi naøo ñaûng VC coøn caàm quyeàn thì coøn nguïy bieän ñaát nöôùc ngheøo khoå laø do haäu quaû chieán tranh, cuûa Myõ Nguïy ñeå laò duø ñaõ 26 naêm troâi qua. Thieät laø nghòch nhó khi 2 baïn cho raèng phaûi taùi thieát ñaát nöôùc töø ñoáng tro taøn ñoå naùt. VC vaøo chieám mieàn Nam vôùi nguyeân veïn haõng , xöôûng, nhaø, cöûa, vuõ khí, maùy moùc …KHOÂNG THIEÁU THÖÙ GÌ.!!! Khoù khaên choàng chaát laø do nhöõng chính saùch kyø thò khaéc nghieät cuûa baïo quyeàn VC nhö "Yeâu nöôùc laø yeâu XHCN". Vaø vì khoâng yeâu noåi caùi XHCN neân ngöôøi daân soáng khoâng noåi, ñaønh phaûi rôøi boû "thieân ñöôøng XHCN" maø ñi. Ñi duø cho coù phaûi cheát döôùi loøng bieån caû cuõng cam chòu, vaãn coøn ñôõ hôn laø phaûi cheát daàn moøn trong caùi thieân ñöôøng XHCN. Rôøi queâ höông ña phaàn vì TÖÏ DO chöù khoâng phaûi kieám cuoäc soáng toát hôn nhö 2 baïn nghó. Con ngöôøi ta coù theå chòu cheát ñoùi nhö traän ñoùi naêm Aát Daäu vôùi haøng trieäu ngöôøi cheát, nhöng coù ai rôøi boû queâ höông maø ñi. Con ngöôøi soáng thieáu aên coù theå chòu ñöïng cho ñeán cheát, chôù thieáu TÖÏ DO thì raát laø khoù chòu voâ cuøng, neân ñaønh boû nöôùc maø ñi, duø coù phaûi cheát treân bieån caû. 2 baïn neân hieåu raèng: Ngöôøi Vieät mình ai cuõng yeâu queâ höông ñaát nöôùc cuûa mình neân coù cô hoäi laø hoï saün saøng trôû veà thaêm queâ höông, nhöng chöa haún laø yeâu XHCN ñaâu. Gaàn nhö thaêm thì thaêm, nhöng choáng ñaûng VC laø choáng ñeán suoát cuoäc ñôøi mình. Xin baùo caùo cho 2 baïn nhö theá, khoù coù ngöôøi Vieät haûi ngoaïi naøo maø khoâng choáng caùi ñaûng VC, ñöøng töôûng bôû. 

Neáu 2 baïn Anh Trang vaø Khoâi Nguyeân noùi laø nhaø nöôùc ta töø tröôùc ñeán nay toân troïng töï do tín ngöôõng thì 2 baïn vui loøng ñoïc qua Nghò Ñònh ngaøy 19/4/1999, do Thuû töôùng caùi goïi laø CHXHCNVN, Phan vaên Khaûi ñaõ coâng boá. Nghò ñònh 26/1999 coù ñieàu 20, 21, 22 nhö sau: 

Ñieàu 20: Vieäc phong giaùo phaåm Hoøa Thöôïng trong ñaïo Phaät , Hoàng Y, Giaùm Muïc, chöùc vuï giaùm quaûn trong ñaïo Thieân Chuùa Giaùo vaø caùc giaùo phaåm, chöùc vuï töông ñöông trong caùc toân giaùo khaùc phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa thuû töôùng chính phuû. ????????

Ñieàu 21: Vieäc boå nhieäm, thuyeân chuyeån nhöõng chöùc saéc, nhaø tu haønh vaø nhöõng ngöôøi chuyeân moân hoaït ñoäng toân giaùo, keå caû nhöõng ngöôøi chuyeân hoaït ñoäng cuï theå do tín ñoà baàu ra tuøy theo ñòa baøn hoaït ñoäng cuï theå phaûi ñöôïc chuû tich Uûy Ban Nhaân Daân quaûn lyù haønh chaùnh caùc ñòa baøn ñoù chaáp thuaân. ????????

Ñieàu 22: Toå chöùc, caù nhaân toân giaùo baùo caùo vôùi Ban Toân Giaùo cuûa chính phuû veà nhöõng höôùng daãn cuûa toå chöùc, caù nhaân toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi vaø thöïc hieän nhöõng höôùng daãn ñoù theo söï chaáp thuaän cuûa ban toân giaùo chính phuû. Chöùc saéc, nhaø tu haønh toân giaùo ñöôïc toå chöùc caù nhaân toân giaùo ôû nöôùc ngoaøi phong giaùo phaåm , phong chöùc, boå nhieäm phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa thuû töôùng chính phuû. ?????? 

Sao ? 2 baïn ñaõ thaáy vieäc can thieäp vaøo noäi boä cuûa caùc toân giaùo nhö theá naøo ??? Thuû töôùng chính phuû hay Uûy Ban Nhaân Daân bieát gì veà ñaïo phaùp maø chaáp thuaân hay khoâng chaáp thuaän veà vieäc boå nhieäm, phong chöùc caùc chöùc saéc trong giaùo hoäi ????? Nhöõng ñieàu luaät nhö theá naøy ñuùng laø nhöõng sôïi giaây thoøng loïng sieát coå caùc toân giaùo, y heät nhö Linh muïc Nguyeãn vaên Lyù ñaõ moâ taû. Theo lôøi 2 baïn noùi, Linh muïc Lyù ñaõ vi phaïm luaät phaùp raát nghieâm troïng, nhöng vì chaùnh saùch nhaân ñaïo, nhaø nöôùc VC chæ quaûn cheá 2 naêm. Ñieàu naøy chöùng minh raèng luaät phaùp VC khoâng coù ñöôïc NGHIEÂM MINH. Luaät phaùp phaûi ñöùng treân chính saùch nhaân ñaïo. Ai vi phaïm luaät phaùp seõ bò truy toá vaø keát aùn theo luaät ñònh. Roài vì chaùnh saùch nhaân ñaïo maø tha toäi hay giaûm aùn. Chính saùch nhaân ñaïo khoâng theå tuøy tieän ñöùng treân luaät phaùp ñöôïc. BÔÛI VAÄY NHAÂN DAÂN NOÙI LUAÄT PHAÙP CUÛA VC LAØ LUAÄT RÖØNG CUÕNG KHOÂNG SAI. 

2 baïn cho raèng nhöõng taøi lieäu Linh muïc Lyù khoâng ñöôïc ai hoan ngheânh thì thaät laø laàm to laém. Khoâng hoan ngheânh maø môùi coù treân 17.000 ngaøn chöõ kyù cuûa ñoàng baøo trong trang nhaø http://www.lenduong.net 2 baïn vaøo ñoù xem thöû coi, trong ñoù coù 43 daân bieåu Hoa Kyø hoã trôï cho cuoäc ñaáu tranh cuûa linh muc Lyù, vaø Linh muïc Lyù cuõng töøng ñöôïc Quoác Hoäi Uùc phoûng vaán qua ñieän thoaïi. Linh yeâu caàu 2 baïn ñeà nghò nhaø nöôùc VC cöù thöû ñaêng " 9 BAØI KEÂU GOÏI " cuûa Linh muïc Lyù treân baùo Nhaân Daân hoaëc phaùt thanh treân ñaøi Tieáng Noùi Vieät Nam xem naøo, 2 BAÏN COÙ DAÙM KHOÂNG ??? Ñeå bieát raèng daân chuùng coù hoan ngheânh khoâng ??? Linh muïc Lyù ñoå loãi vì chính quyeàn caám ñoaùn, böng bít vaø che daáu söï thaät laøraát ñuùng. Bôûi vì KHOÂNG MOÄT TÔØ BAÙO NAØO TRONG NÖÔÙC daùm ñaêng nhöõng lôøi keâu goïi cuûa Linh muïc Lyù, duø ñaêng ñeå chæ trích, ñeå choáng ñoái. KHOÂNG BAÙO NAØO DAÙM ÑAÊNG thì ai bieát maø ñoïc ! maø höôûng öùng ! maø ñeám xæa ! maø baát bình ! 

Cuõng chaúng coù ai thuø ñòch vôùi ñaát nöôùc cuûa mình nhö 2 baïn nghó. Ai cuõng thöông nôi mình sinh ra  vaø lôùn leân. Nhaân daân chæ thuø ñòch vôùi caùi ñaùm VC, ñoäc taøi, ñoäc ñaûng, vaø ñoù laø SÖÏ THAÄT töø maáy chuïc naêm nay. Thaät laø voâ lyù khi 2 baïn keát toäi Linh muïc Lyù laøm suy yeáu khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân. Hai baøn tay khoâng thì laøm sao laøm suy yeáu ñöôïc khoái ñaïi ñoaøn keát cuûa toaøn daân ??? Nghó cuõng laï, hoång chöøng laø Linh muïc Lyù laøm ñuùng, ñuùng theo YÙ DAÂN. MAØ LAØM ÑUÙNG THÌ COÙ THEÅ ÑOAØN KEÁT ÑÖÔÏC TOAØN DAÂN ÑEÅ CHOÁNG LAÏI BOÏN PHÆ QUYEÀN VC. Chæ coù ñaûng VC môùi coù laøm chia reõ khoái ñaïi ñoaøn keát cuûa nhaân daân qua nhöõng chính saùch kyø thò, phaân bieät lyù lòch, bieân cheá, giai caáp ….. maø ai ai cuõng bieát. 

2 baïn ñöa ra phaàn oâng Böùc traû lôøi raát hay. Hay vì coù leõ 2 baïn khoâng ñeå yù, neân töôûng raèng oâng Böùc choáng laïi cha Lyù. Xin nhaéc laïi 2 baïn raèng haõy nghe roõ lôøi oâng Böùc ñaõ noùi: " Cha Lyù bieåu laøm, con chieân phaûi laøm, khoâng ñöôïc caõi laïi ." Vì tröôùc ñoù cha Lyù ñaõ daën kyõ oâng Böùc roài. Coâng an coù noùi gì, hay baát cöù nhaø baùo naøo coù hoûi, thì caùc con cöù noùi: " Cha Lyù bieåu laøm, con chieân phaûi laøm, khoâng ñöôïc caõi laïi ." Vaø cha ñaõ gaùnh moïi traùch nhieäm cuûa caùc con chieân laø theá, 2 baïn coù hieåu khoâng ? 

2 baïn chöùng minh moät caùch aáu tró raèng : Cöù coù 18 hoä theo ñaïo laø töï do toân giaùo. Thôøi Phaùp thuoäc, ñaâu phaûi coù nhieàu ngöôøi tham gia Quoác Daân Ñaûng hay Vieät Minh thì baûo raèng laø Phaùp cho töï do chính trò, hay töï do ñaûng phaùi ??? Toân giaùo cuõng vaäy, baïo quyeàn VC caøng caám ñoaùn toân giaùo, ngöôøi ta theo caøng ñoâng. Baèng chöùng laø: Tröôùc naêm 1975, chæ coù vaøi chuïc ngaøn theo ñaïo Tin Laønh, maø ngaøy nay con soá ñoù taêng leân gaàn 2 trieäu. Muoán chöùng minh raèng baïo quyeàn VC coù toân giaùo khoâng thì 2 baïn chòu khoù xem laïi caùi quyeát ñònh 26, ñieàu 20, 21, 21 nhö ñaõ noùi treân. 

Laøm sao moät ngöôøi Linh muïc nhoû beù nhö cha Lyù, chæ coù 2 baøn tay khoâng maø 2 baïn laïi cho raèng coù theå kích ñoäng giaùo daân choáng ñaûng VC ??? Chæ coù baïo quyeàn VC coù suùng oáng, coù thuoäc haï trong tay thì môùi kích ñoäng moïi vieäc. CHAÚNG QUA VÌ NHAÂN DAÂN THAÁY VIEÄC LAØM CUÛA OÂNG LYÙ ÑUÙNG thì ngöôøi ta nghe theo. Ai cuõng lôùn khoân heát roài, khoâng ai coù theå kích ñoäng ai ñöôïc. 2 baïn vieát nhö theá laø khinh thöôøng söï hieåu bieát cuûa ñoäc giaû. Laøm sao 2 baïn bieát ñöôïc 90% daân soá trong xaõ Phuù An cho raèng nhaø nöôùc khoâng coù vi phaïm töï do toân giaùo ??? 2 baïn neân nhôù raèng döôùi cheá ñoä ñaûng trò VC nöôùc ta laøm gì coù töï do baùo chí. Baèng chöùng laø chuyeân ñoøi töï do toân giaùo do Linh muïc Lyù phaùt ñoäng , KHOÂNG COÙ MOÄT TÔØ BAÙO NAØO DAÙM ÑAÊNG TAÛI LÔØI KEÂU GOÏI CUÛA LINH MUÏC LYÙ, duø laø ñaêng taûi ñeå phæ baùng hoaëc choáng ñoái. Phaûi ñôïi ñeán gaàn 4 thaùng trôøi, tôø Nhaân Daân môùi baét ñaàu daùm leân tieáng qua baøi vieát cuûa 2 baïn , vaø caùc baùo nhö  Lao Ñoäng, Tuoåi Treû luïc ñuïc aên theo ñeå leân aùn cha Lyù. Khoâng coù töï do baùo chí thì 2 baïn laøm sao bieát ñöôïc yù cuûa daân nhö theá naøo ? vaø con soá 90% cuûa 2 baïn chæ la voõ ñoaùn maø thoâi. 

Qua vieäc 2 baïn phoûng vaán oâng Phan Ñònh, 77 tuoåi, oâng cho raèng nhaø ñoâng ngöôøi neân trong ngöôøi meät theâm, ñoù laø chuyeän dó nhieân. Khoâng rieâng gì oâng Ñònh, oâng Lyù vaø moïi ngöôøi ñeàu thaáy meät, vì khoâng ñuû döôõng khí. Caùi quan troïng trong caâu chuyeän oâng Phan Ñònh laø anh Phan Thanh Phöông, con oâng Ñònh, cho raèng: " Cha Lyù ñaõ keùo baàu ñaøn theâ töû ñeán thaêm cha toâi. " Ñieàu naøy chöùng toû Linh muïc Lyù laø ngöôøi coù tình, coù nghóa, thaáy giaùo daân bò oám thì tôùi nhaø thaêm hoûi. Bôûi theá thaâm yù cuûa oâng Phöông laø Linh muïc raát toát, maø taïi 2 baïn toái daï neân khoâng hieåu ñoù thoâi. Coøn phaàn oâng Phöông noùi ñeán nhöõng ngöôøi ñoäi loát toân giaùo ñeå laøm chính trò laø aùm chæ nhöõng teân VC hay ñoäi loát toân giaùo, chôù khoâng phaûi cha Lyù vì luùc ñoù cha Lyù ñaõ ñi ra ngoaøi ñöôøng roài. Taïi 2 baïn chaäm hieåu caùi thaâm yù maø thoâi. 

Trong phaàn keát luaän, toâi khoâng ñoàng yù vôùi 2 baïn laø Linh muïc Lyù ñi ngöôïc laïi lôïi ích cuûa nhaân daân, maø Linh muïc Lyù ñi ngöôïc laïi lôïi ích cuûa ñaûng VC thì ñuùng hôn. LINH MUÏC LYÙ ÑAÕ ÑI THEO ÑUÙNG NGUYEÄN VOÏNG CUÛA NHAÂN DAÂN LAØ MONG MUOÁN COÙ TÖÏ DO BAÙO CHÍ, TÖÏ DO TOÂN GIAÙO, VAØ XOÙA BOÛ ÑIEÀU 4, ÑOÂC QUYEÀN LAÕNH ÑAÕO CUÛA ÑAÛNG VC TRONG BAÛN HIEÁN PHAÙP. Moät ngaøy chaéc chaén ñoù seõ ñeán, khoâng xa ñaâu 2 baïn, Anh Trang vaø Khoâi Nguyeân aø. 2 baïn neân nhìn taám göông Lieân Xoâ, Ñoâng Ñöùc, Ba Lan, Tieäp Khaéc, Nam Tö … maø tieáp tay vôùi nhaân daân ñaåy maïnh cuoäc tranh ñaáu ñoøi töï do vaø daân chuû ñeán thaønh coâng. 

Chaøo 2 baïn
Moät baïn treû
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông