Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Töï-Do... Haïnh-phuùc
Noâng Sôn

—Vieät-nam daân-chuû, coäng-hoøa, (1)
—Ñoäc-laäp, töï-do, haïnh-phuùc. (1)
Laùo...Laùo...maø khoâng bieát nhuïc,
Daân-chuû ôû ñaâu?
Ngöôøi daân bò ñaøy-ñoïa nhö boø, traâu,
Luõ Ñaûng naém heát quyeàn bính.
Coäng-hoøa chæ laø troø phænh, (2)
Ñoäc-laäp ôû ñaâu?
Heát laïy Myõ, Nga, roài nònh Taàu.
Chæ khoå... cho daân ñen thaáp coå,
Tinh-thaàn luoân-luoân bò khuûng-boá!
OÂm nhaûn-hieäu Töï-do 
Maø cöù phaûi soáng co-ro.
Sôï Toå tröôûng...
...chuyeân doø xeùt tö-töôûng.
Sôï coâng-an, sôï caû xoùm-gieàng.
Taâm khoâng bao giôø yeân.
Ngaùn caëp maét cuù-voï
Cuûa tuïi noù...
Neân loøng cöù naëng lo-aâu.
Thaân ôû ñaây, maø hoàn ôû taän nôi ñaâu!
Maëc duø ñang soáng,
Maø nhö... trong coõi moäng,
Vì taát caû khoâng thuoäc veà ta,
Duø laø vôï choàng, con caùi hoaëc ñaát, nhaø.
Ñaûng laøm...aûo-thuaät laø... maát saïch!
Bao ngöôøi mang hoïa vì...tai vaùch, (3)
Neân... ban ñeâm sôï tieáng ñoäng sau heø,
Coù leõ... boïn khæ ñoät ñang rình nghe?
Töï-do laø vaäy ñoù!
Ngöôøi... maø coù khaùc chi meøo choù?
Haïnh-phuùc ôû ñaâu?
Khi khoâng an-cö, khoâng laïc-nghieäp...
... khoâng ñoaøn-tuï vôùi nhau.
Khi con treû khoâng ñöôc hoïc,
Khi ngöôøi giaø bònh, khoâng ñöôïc chaêm-soùc!
Khi daân ngheøo ñoùi hôn caû Chaâu Phi.
Coäng-saûn...maët daøy... coù lo gì
Ñeán caùi nhuïc cuûa daân-toäc?
Mieãn sao tuùi chuùng ñaày nhoùc
Ñoâ-la...
Ñeå taäu ñaát, xe, nhaø.
Hoaëc giaáu ôû ngaân-haøng Thuïy-só.
Ñoäc-laäp, Töï-do, Haïnh-phuùc laø röùa hæ???
 

(1) Hai caâu naày cöù nhaõy muùa treâu choïc daân-toäc mình suoát nöûa theá-kyû nay, vaäy maø töï-do, haïnh-phuùc vaãn coøn xa tít muø xa!!!
(2) Phænh gaït.
(3) Vaùch coù tai, do caâu: Bích trung höõu nhæ.
Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông