Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Hoà Chí Minh: con ngöôøi ña tình
Sôn Haø

Khoâng caàn noùi ra laàn nöõa, ai cuõng hieåu roõ Hoà chí Minh xuoáng taøu Phaùp ra nöôùc ngoaøi ñeå tìm vieäc laøm nuoâi thaân. Vieäc ñi theo coäng saûn, hoaït ñoäng chính trò laø vieäc sau naøy, chöù ngaøy xuoáng taøu Taây xin laøm phuï beáp töø beán caûng Saøi Goøn chæ laø ñeå kieám vieäc laøm nuoâi thaân, khoâng coøn lyù do naøo khaùc. 
 
Hôn nöõa, trong luùc gia ñình ñang gaëp hoaïn naïn, anh Nguyeãn Taát Thaønh, töùc laø Hoà chí Minh luùc baáy giôø, phaûi kieám tieàn ñeå giuùp gia ñình. Hoaïn naïn xaûy ra cho gia ñình oâng Hoà laø: oâng Nguyeãn Sinh Huy, cha cuûa oâng Hoà laø ngöôøi nghieän röôïu, trong luùc say röôïu ñaõ ñaùnh cheát noâng daân teân laø Taï Ñöùc Quang, taïi Bình Ñònh. Töø ñoù, oâng Nguyeãn Sinh Huy bò ñuoåi vieäc laø gia ñình laâm caûnh thieáu thoán. Nhöõng ñieàu naøy coù ghi roõ raøng trong caùc hoà sô cuûa sôû Maät Thaùm Phaùp vôùi caùc lôøi khai cuûa baø Thanh vaø oâng Nguyeãn Taát Ñaït, chò vaø anh cuûa oâng Hoà chí Minh. Nhöõng hoà sô naøy ñaõ ñöôïc nhaø söû hoïc Phaùp Daniel Hemery tìm thaáy vaø ñaêng treân taïp chí Approches Asie, soá thaùng 11 naêm 1992.
 
Hoâm nay, nhaát ñònh chuùng ta phaûi noùi ñeán chuyeän tình cuûa Baùc. 
 
Caùc vaên noâ cuûa cheá ñoä cöù nhaát ñònh ñeà cao Baùc laø con ngöôøi vöôït leân treân söï bình thöôøng cuûa con ngöôøi, laø troïn ñôøi “hieán daâng cho daân toäc”, khoâng bieát yeâu ñöông trai gaùi laø gì. Do ñoù, vieäc oâng Hoà khoâng coù vôï con, khoâng yeâu ñöông traùi gaùi trôû thaønh huyeàn thoaïi cuûa moät con ngöôøi thôø chuû nghóa ñoäc thaân.
 
Nhöng, söï thaät laïi khaùc haún. Ngay töø ngaøy ñaàu ñaët chaân ñeán Paris, Hoà chí Minh ñaõ neám muøi thaát tình vôùi coâ ñaàm Taây teân laø Bourdon. Baèng chöùng naøy laø laù thö tình cuûa Hoà chí Minh vaø thö traû lôøi cuûa coâ ñaàm Bourdon, coøn löu tröõ trong vaên khoá Solotfom, seùrie II, carton 14.
 
Veà sau, khi Hoà chí Minh ñeán Maïc Tö Khoa, coäng saûn Nga ñaõ cung caáp cho moät ngöôøi vôï, maø coäng saûn noùi laø caàn vuï nöõ. Khi Hoà chí Minh bò baét ôû Hoàng Koâng, thì söï vieäc phôi ra laø oâng ta ñang soáng vôùi moät phuï nöõ Taøu teân laø Lyù Saâm. Roài ñeán chuyeän töôùng Taøu teân laø Long Vaân ôû Vaân Nam ñaõ töøng tieáp Hoà chí Minh taïi doanh traïi ôû Coân Minh vaø thu xeáp cho oâng ta ôû chung vôùi moät gaùi Taøu. Theo hoài kyù Maët Thaät, cuûa cöïu Ñaïi Taù coäng saûn, phoù toång bieân taäp baùo Nhaân Daân, oâng Buøi Tín coù vieát ôû trang 92, laø baùc Hoà coù ngöôøi yeâu hay vôï, ôû Phaùp teân laø Biere, ôû Taøu coù coâ Tuyeát Caàn, ôû Nga coù coâ Veùra Vasiliera,...
 
Tuy nhieân, chuyeän noåi baäc nhaát veà chuyeän yeâu ñöông trai gaùi cuûa Hoà chí Minh vöøa ñöôïc khaùm phaù môùi ñaây, sau khi cheá ñoä coäng saûn Lieân Xoâ bò suïp ñoå. Ñoù laø Hoà chí Minh ñaõ chính thöùc laáy nöõ ñoàng chí Nguyeãn Thò Minh Khai laøm vôï. 
 
Baø Sophia Quinn-Judge ñaõ khaùm phaù trong kho taøi lieäu taïi Maïc Tö  Khoa, vaø Baø thuaät laïi laø Hoà chí Minh coøn taùn tænh caû vôï chöa cöôùi cuûa Chu AÂn Lai. Cuõng theo Baø Sophia, thì luùc ñeán Nga, Hoà chí Minh coù moät nöõ caùn boä höôùng daãn, vaø oâng ta ñaõ chinh phuïc ñöôïc coâ naøy. Vaãn theo Baø Sophia Quinn-Judge, vaøo naêm 1934, Hoà chí Minh aên maëc raát sang troïng theo thôøi trang AÂu chaâu. Luùc trôû laïi nhaø Neiya Zorkaya, moät caùn boä nöõ, coù daét theo ngöôøi ñaøn baø Vieät Nam raát ñeïp, aên maëc sang troïng duøng loaïi nöôùc hoa ñaéc tieàn. Hoà chí Minh giôùi thieäu vôùi meï cuûa Neiya Zorkaya , ngöôøi ñaøn baø ñoù laø vôï, teân laø Phan Lan . Phan Lan laø bí danh cuûa Nguyeãn Thò Minh Khai. Nguyeãn thò Minh Khai coù leõ laø ngöôøi ñaøn baø ñeå laïi trong taâm hoàn cuûa Hoà chí Minh nhieàu daáu aán tình caûm nhaát.
 
Nguyeãn thò Minh Khai laø ngöôøi cuøng queâ vôùi Hoà chí Minh vaø hai ngöôøi gaëp nhau ôû Maïc tö Khoa ñeå coâng taùc chính trò. Nguyeãn thò Minh Khai ôû chung vôùi moät coâ gaùi khaùc teân laø Lyù Phöông, vaøo tuoåi ñoä 16. Haøng ngaøy Hoà chí Minh lui tôùi ñeå chæ daãn cho Minh Khai veà chính trò.
 
Theo söû gia Taøu, oâng King Chen, thì Hoà chí Minh coù giai ñoaïn hoaït ñoäng vôùi tö caùch laø ñaûng vieân Trung coäng mang teân laø Hoà Quang, cho ñeán naêm 1940. Cuõng naêm 1940, vuï baïo ñoäng ôû Vieät Nam thaát baïi, Phaùp baét ñöôïc Nguyeãn thò Minh Khai vaø ñem xöû baén vaøo thaùng 8 naêm 1941. Naêm 1942, Hoà chí Minh ñeán Trung Quoác ñeå giuùp Phong traøo Giaûi phoùng. Hoà chí Minh muoán tìm moät teân môùi ñeå traùnh söï theo doõi cuûa maät thaùm Phaùp. Hoà chí Minh nghó ñeán ngöôøi vôï yeâu meán Nguyeãn thò Minh Khai. OÂng ta muoán gaén lieàn Minh Khai vôùi oâng ñeán suoát ñôøi neân laáy teân laø Minh, vì Minh vôùi Quang gaàn ñoàng nghóa vôùi nhau; laïi theâm chöõ Chí vaøo ñeå noùi leân söï chí tình, troïn veïn. 
 
Hoà Chí Minh ñaõ goùi gheùm moái tình vôùi Nguyeãn Thò Minh Khai ñeán troïn ñôøi, vaøkhoâng coøn muoán theâm ngöôøi vôï naøo nöõa. Cho neân, caøng thueâ deät hoï Hoà ñoäc thaân, khoâng vôï, khoâng con, ñeå troïn ñôøi laøm caùch maïng,... caøng laøm cho söï vieäc trôû neân trô treõn. 
 
Coøn vieäc ñoåi hoï Nguyeãn thaønh ra hoï Hoà thì sao? Söû gia Traàn Quoác Vöôïng, hieän coøn ôû trong nöôùc, laø moät trong nhöõng ngöôøi tìm ra oâng Hoà Só Taïo laø oâng noäi ruoät cuûa oâng Hoà chí Minh, vaø oâng Nguyeãn Sinh Huy chæ laø oâng noäi nuoâi. Boá oâng Hoà chí Minh laø Nguyeãn Sinh Huy khoâng phaûi hoï Nguyeãn, laø ñöùa con bò oâng Hoà Só Taïo boû rôi. Trong moät dòp khaùc chuùng ta seõ tìm hieåu roõ hôn veà ñieåm naøy.
 
Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Ngöôøi 
Ñöông Thôøi
YÙ Kieán
Boán Phöông