Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Bình Chaân Nhö Vaïi!
Noâng Sôn

(Kính taëng nhöõng ai coøn coi ñaáu-tranh ñoøi töï-do toân-giaùo ôû VN laø nghóa-vuï chung cuûa taát caû ngöôøi daân VIEÄT) 
 

Chaùy nhaø haøng-xoùm, löûa coøn xa.
Cöùu chöõa laøm chi, nhoïc söùc ta!
Xoâ nöôùc, voøi phun, lo saün caû.
Caâu lieâm, bình xòt, thuû ñaây maø!
Nöôùc daâng ñeán coå, ta lieàn nhaõy.
Löûa taùp hieân nhaø, mình môùi la!
Trôøi hôõi! Tích xöa muoân kieáp tröôùc,
Baûo raèng laø môùi... cuõng khoâng ngoa!

Noâng Sôn

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Ngöôøi Ñöông Thôøi
YÙ Kieán
Boán Phöông