Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
 
NGUYEN DUNG TEN: HON DAN 

Toâi ñöùng ñaây tröôùc töôïng ñaøi uy maûnh 
Moät chieàu Cali röïc rôõ naéng hoàng 
Nhôù laïi nhöõng ngaøy cuoái ñoâng giaù laïnh 
Ñoaøn ngöôøi xuoáng ñöôøng tieáng theùt baõo gioâng 
Toâi muoán chaùu con ñôøi sau coù theå 
Nhìn töôïng ñaøi nhö bieåu töôïng non soâng 
Nhöõng meï, nhöõng em, aâm thaàm gaït leä 
Khoùc thöông linh hoàn chieán só traän vong 
Toâi muoán queâ toâi moät ngaøy trôû laïi 
Naéng thanh bình bao phuû khaép ruoäng ñoàng 
Caùi ñoùi caùi no khoâng coøn lo nöõa 
Giaëc Ñoû tan roài daân thoûa öôùc mong 
Toâi ñöùng maõi giöõa khoâng gian laëng vaéng 
Hoaøng hoân chuøng nhö noát nhaïc buoâng traàm
Hôõi Anh linh cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát 
Xin ñoä trì cho daân Vieät löu vong.

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Bình Luaän
Thôøi Söï
Ngöôøi Ñöông Thôøi
YÙ Kieán
Boán Phöông