Make your own free website on Tripod.com

                                                            Tin Vieät Nam (Viet Bao Online)

                               CLB Sinh Vieân VN Göûi Thö Keâu Goïi Quoác Teá AÙp Löïc CSVN
 

                   (1-11-2000) Moät böùc thö do Caâu Laïc Boä Sinh Vieân Vieät Nam ñaõ ñöôïc göûi ra ngoaøi trong
                   ngaøy thöù Tö ñeán chính phuû Hoa Kyø vaø caùc cô quan nhaân quyeàn quoác teá. Böùc thö bieåu loä söï
                   phaån noä ñoái vôùi nhaø caàm quyeàn CSVN ñaõ ñöa ñaåy ñaát nöôùc ñeán tình traïng theâ thaûm nhö
                   ngaøy hoâm naî

                   Ngöôøi ñaàu baûng nhaän thö laø toång thoáng Myõ, Bill Clinton, tieáp theo ñoù laø phoù toång thoáng,
                   löôõng vieän quoác hoäi vaø caùc toå chöùc nhaân quyeàn phi chính phuû. Böùc thö baèng vieát baèng Anh
                   ngöõ, lôøi leõ raát thoáng thieát, keâu goïi loøng can ñaûm, söï thaønh taâm vaø haønh ñoäng cöùng raén cuûa
                   caùc chính khaùch quoác teá ñoái vôùi Vieät Nam hoøng ñöa aùnh saùng theá giôùi thöïc traïng bi ñaùt
                   khoâng loái thoaùt - ñaäp tan nhöõng "huyeàn thoaïi" ñaõ laøm cheát daàn nhöõng theá heä trong nöôùc -
                   keâu goïi söï nhaän chaân thaûm kòch chieán tranh vaø söï voâ nghóa cuûa noù maø ngöôøi Vieät Nam baát
                   haïnh phaûi chuoác laáî

                   Beân caïnh söï toá caùo ñanh theùp vaøo theå cheá ñoäc taøi coäng saûn ñöông thôøi, Caâu Laïc Boä Sinh
                   Vieân Vieät Nam ñaõ bieåu loä haønh ñoäng ñöùt khoaùt raèng tuoåi treû Vieät Nam trong nöôùc seõ khoâng
                   im laëng vaø sôï haõi ñoái vôùi nhaø caàm quyeàn. Trong thö coù ñoaïn vieát: "Chuùng toâi khoâng coøn luøi
                   böôùc! Moãi laàn luøi böôùc thì DCSVN seõ ñaåy chuùng toâi xa hôn. Chuùng toâi thaø hy sinh taát caû
                   chöù khoâng ñaàu haøng vaø laøm noâ leä cho baïo quyeàn coäng saûn."

                   Laø moät toå chöùc bí maät ôû trong nöôùc, nhöng Caâu Laïc Boä Sinh Vieân Vieät Nam ñaõ gôûi ñeàu ra
                   ngoaøi moät soá löôïng baøi bình luaän raát gaây chuù yù cho caùc toå chöùc chính trò. Ñaây laø laàn ñaàu hoï
                   thaùch thöùc nhaø caàm quyeàn baèng ngoân ngöõ kòch lieät nhaát neáu ñem so saùnh vôùi caùc söï phaûn
                   khaùng veà tröôùc. Hoï phaù vôõ luoân hình töôïng Hoà Chí Minh chöù khoâng coøn baùm víu nhö
                   nhöõng nhaø ñoái khaùng khaùc vaø cho raèng baây giôø laø luùc cô hoäi ñang ñeán.

                   Böùc thö cuõng ñöôïc göûi tôùi caùc haõng thoâng taán vaø caùc chính khaùch noåi tieáng trong chính
                   tröôøng Hoa Kyø.

                   Cuõng cuøng trong thôøi gian naøy daân bieåu coäng hoøa Chris Smith ñaõ ra moät vaên kieän chæ trích
                   noäi caùc Clinton ñaõ baát löïc vôùi Vieät Nam vaø nhaát laø caùc chính saùch dung döôõng taäp ñoaøn
                   ñoäc taøi coäng saûn ñeå daãn ñeán tình traïng Vieät Nam theâm beá taéc.

                   Nguyeân vaên böùc thö baèng Anh ngöõ ñaõ lan roäng treân maïng löôùi internet. Muoán tìm hieåu kyõ
                   noäi dung, haõy vaøo phaàn thaûo luaän cuûa maïng www.lenduong.net.

                   (Tin Traàn Ñoâng Ñöùc)