Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
 From: “TTVH” <ttvh@oreka.com> 
 
AI?

Ñaàu ai rôi treân phaùp tröôøng ñaáu toá? 
Maùu ai traøo ñaãm baõi saén nöông daâu? 
Tieáng ai gaøo nhöõng ñeâm thanh toaùn 
Ngöôøi ñoàng chí choáng Phaùp thöïc daân? 
Ai laø keû bòp bôïm daân quaân? 
Ai trí traù ñieâu ngoa chöa thoaû? 
Hieäp ñònh ngöøng chieán maáy laàn boâi xoùa? 
Xua quaân taän dieät khoâng tha? 
Nöôùc maét ai tuoân chaåy baõi tha ma? 
Bieån trong saùng bieán thaønh coõi cheát? 
Xaùc thaân ai boài vun röøng bieàn bieät? 
Khaên traéng quaøng bôøi roái toùc em xanh? 
Soâng nuùi Vieät Nam boãng choác tan taønh 
Hoàn thieâng u uaát maây thaønh khoân nguoâi! 
Haõy ñöùng leân, ngöôøi naém tay ngöôøi! 
Ñaâu löng laïi, nhìn keû thuø tröôùc maët 
Coäng saûn Vieät Nam, ñoù laø quaân giaëc 
Luõ toäi ñoà, luõ traâu ngöïa loát ngöôøi 
Haõy ra tay dieät aùc cöùu ñôøi 
Cho con chaùu soáng trôøi haïnh phuùc 
Cho toaøn daân ngaång ñaàu, heát nhuïc 
Gioáng Laïc Hoàng raïng rôõ maùu Roàng Tieân 
Cho thanh bình treân suoát moïi mieàn 
Cho daân Vieät soáng vui treân hình chöõ S 

TTVH 30/11/2000
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông