Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Daäy Maø Ñi 

Daäy maø ñi tuoåi treû Vieät Nam ôi! 
Ñuoác töï do chaân lyù toaû saùng ngôøi, 
Haûy nhìn qua thoâng tin thôøi ñaïi môùi, 
Ñeå so nhìn cuoäc soáng khaép muoân nôi, 
Naêm laêm naêm Coïng Saûn Vieät ra ñôøi, 
Gieo taø thuyeát haïi ñoàng baøo caû nöôùc, 
Côø buaù lieàm ngaäp maùu khaép Ñoâng Döông, 
Gaây chieán töông taøn, haän thuø u toái, 
Ñaáu tranh giai caáp xoùa boû baát coâng? 
Hay taïo laäp taäp ñoaøn tö saûn ñoû, 
Ñaåy daân Vieät xuoáng vöïc saâu ñoùi khoå, 
Bieán Vieät Nam thaønh nguïc toái muoân ñôøi, 
Ñöùng daäy maø ñi hôûi ñoàng baøo ôi! 
Thieân nieân kyû thôøi cô ñaõ chín muoài, 
Phaù tan xieàng xích Coïng Saûn haïi ñôøi, 
Daønh töï do daân chuû quyeàn laøm ngöôøi, 
Ngaãng cao maët nhìn laân bang theá giôùi, 
Cho daân Vieät soáng kieáp ñaùng con ngöôøi.

Quaûng Thuaän
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông