Make your own free website on Tripod.com

           Y KIEN!

     Date:  Saturday, September 16, 2000 4:42:01 PM
     From: phan.nguyen@goldtronics.com
     To:  toasoan@nhandan.org.vn
     CC: <dungday@netscape.net>, <nhco@hn.vnn.vn>
 

Toi xin co y kien dong gop de xay dung vao DH 9  DangCSVN:  Dang  CSVN lan nay la lan chot hoi hop roi nen tuyen bo  giai tan ,ai ve nha nay!do la sach ke hay nhat ,tam thap luc ke,  TAU VI THUONG SACH,neu con ngoan co duy tri CNCS thi con toi nang voi Quoc Gia dan Toc!  Vi cac tay chop bu cua Dang CSVN tuc la Dang MAFIA hien tai ,  da vo vet cua cai vat chat cua Nhan Dan qua nhieu roi!

Tau vi thuong sach bang cach nao cho em xui ,do la viec  can bang bac nhieu trong Dai Hoi 9 sap toi!Pho thuong dan toi day de nghi: Co the lam mot cuoc trung cau y kien toan dan:,co su giam sat Quoc Te(di nhien): Ai muon theo Chu nghia cong an(CNXH)? va ai khong muon theo CNCS ,neu ket qua theo CS tren 50/100 thi duy tri (U NHU+ KY?) Dang Mafia CS duoc ton tai,neu ket qua TRUNG CAU Y KIEN duoi 50/100 thi cac vi CS ve vuon duoi ga ,cho duoc viec,trao quyen lai cho toan dan thanh lap CHINH PHU va CHON CHE DO CHINH TRI, nhu vay moi la hoan toan DAN CHU TU DO nhu vay moi su em dep,qui vi CS co duong rut lui em dep nhat!

 Qui vi hay noi theo nuoc Phap,se trung cau y kien toan dan(24/9) de ha thoi gian lam TONG THONG tu 7 nam xuong con 5 nam,chinh TT PHAP CHIRAC va Thu Tuong Jospin con  hoan nghinh ,nhu vay moi thay nuoc Phap, ho dan chu that su,khong tham quyen co vi,du ca nhan Tong thong  co tai gioi toi dau,het thoi han thi phai xuong,nhu vay moi triet tieu DOC TAI!

Lanh Dao DOC TAI va NGU DO^'T la moi nguyen nhan cua LAC HA^U va NGHE`O DDO'I!TAN TO'C va DAU THU+O+NG, Lac Hau va Ngheo Doi la  NHU.C NHA? NHA^T' THE^' KY? ! nhu Angola va Tau Cong;VN  CUBA BAC HAN dang ngheo doi va the tham!!! co' nuoc nao theo chu nghia CONG SAN ma kha' dda^u?

Xin quy vi ghi y kien nay vao Chuong Trinh Hop cua  Dai Hoi Dang!chu dung de mat thoi gian,vi thoi dai HO CHINH' MI(ho chi minh)khong con hop thoi nua!va Chu Nghia Mac-Lenin ,da tieu dieu cuc lac tu 10 nam nay roi!neu chu nghia Mac Lenin hay thi chac Lien Xo  va cac nuoc Dong Au ngu chang?con cac Dinh Cao Tri Tue nha minh khon hon  cu om mai cai thay ma Mac-Le  da muc rua ma gam roi co ngay di don! va Quy Vi khon thi nen ho to khau hieu:DDO'I DDOI' NHU+ HO^` CHU? TIT(tich)roi tu giac vat BUA' LIE^M``vao sot rac!nhu vay may ra nhan dan con tha toi cho qui vi!!

    Chuc Dai Hoi dang Thanh Cong Nhu Tren!

    Y' kien Pho' thuong dan:TU+ DUY!

   Kinh goi:
   Toa soan bao ND
   Tap chi xay dung dang CS
   Tnsv :Dien Hong de kinh tuong!