Make your own free website on Tripod.com
Bai Viet cua cau lac bo sinh vien Viet Nam

BAØI THÔ TAËNG MEÏ GIAØ VAØ NOÃI LOØNG
CUÛA THANH NIEÂN TRONG NÖÔÙC
Traàn thaønh Nhaân


Baøi vieát naøy xin hôõi nhöõng ai muoán ñoïc,xin haõy ñoïc chaäm raõi , ñoïc cho heát vaø ngaãm nghó  cho moät cuoäc ñôøi moät con ngöôøi moät caùi nhìn. Rieâng toâi ,toâi ñaõ khoùc vaø run tay khi vieát

Kính göûi ñeán caùc baïn thanh nieân treû moät baøi thô caûm xuùc cuûa thaùng saùu thaùng thaêm laïi nhöõng nôi coù caùc traän ñaùnh aùc lieät,oai huøng cuûa nhöõng ngöôøi chieán binh quoác gia naêm xöa ,nôi göûi naém xöông taøn khoâng daáu veát,ñoù cuõng laø nôi chuùng toâi voâ tình tìm ñöôïc dó vaõng cuûa cha anh, ñoù laø moät maùi toùc baïc lô thô - phô phô xöông gioù cuûa moät baø meï Vieät Nam noùi chính xaùc laø moät baø meï mieàn nam ñang thô thaån ôû nôi maø meï cho raèng ñaõ coù veát tích cuûa thòt da xöông toùc con toâi..

Thòt da xöông toùc cuûa con toâi ..

Toâi gaëp Meï keát thuùc chieàu nghóa trang.
Moät nghóa trang khoâng coù ôû treân ñôøi.
Khi meï caém boù nhang vaøo nôi ñoù.

Toâi gaëp Meï keát thuùc chieàu nghóa trang.
Moät nghóa trang khoâng coù ôû treân ñôøi
Meï hoûi toâi : con meï ôû ñaâu roài ??

Toâi gaëp Meï keát thuùc chieàu nghiaõ trang
Nhöõng chieán binh ñaõ coù ôû treân ñôøi.
Luõ Coäng Quaân traøn leân taøn saùt.

Toâi gaëp Meï keát thuùc chieàu nghiaõ trang
Kìa ñöùa con cuûa meï ñaõ ôû,ôû treân ñôøi
Noøng suùng thaúng hieån haùch baén vaøo quaân taøn aùc

Meï meï ôi ,con meï ñaõ soáng ñeïp ôû treân ñôøi
Ñeå Luõ chuùng con ñôøi ñôøi ghi nhôù

Meï meï ôi ñaõ coù
Coù boïn khoán muoán xoaù ñi hình con cuûa meï
Chuùng hoûi chuùng con tranh ñaáu ñeå laøm gì ?
Chuùng con theùt traû lôøi : Vì boùng hình ñöùa con cuûa meï
Khoâng , khoâng chuùng con ñaây vaãn soáng ôû treân ñôøi
Maø taïc maõi töôïng ñaøi cuûa Meï , cuûa ñaát Vieät thöông yeâu.

Hai möôi laêm naêm roài Meï töï do,meï töï do Ôi
Trôøi ôi .. Ai ? Ai traû laïi thòt da xöông toùc cuûa con toâi .