Make your own free website on Tripod.com
Muïc thô tranh ñaáu cuûa caâu laïc boä sinh vieân Vieät Nam

ÑAÛNG TA ÑOÙ. . .

Laâm Vi Giang Ñaïi hoïc Noâng Laâm


(Kính taëng moät ngöôøi tuø chính trò)
 

Ñaûng ta vó ñaïi thaät  neân nhaân daân coøn beù xíu
Chæ noùi töø Daân Chuû , Ñaûng töùc thì khoaù mieäng , troùi chaân tay
Ñaûng la lôùn laém nöôùc ta khoâng coù tuø chính trò
Vaäy maø toâi ñaõ gaëp anh ,ngöôøi tuø veà töø xöù Thanh Hoaù caèn khoâ

Ñaûng ta ñoù, moät taäp ñoaøn tö baûn .
Thích daãm leân daân ngheøo , ñeå nhaên nhôû soáng phôûn phô
Ñaûng ta ñoù traêm tay nghìn maét
Neân maét vôùi tay naøo cuõng sieát daân ñoùng thueá ñeán ngheøo xô

Toâi khoâng  choái quanh toâi coøn nhieàu ngöôøi im laëng
Thích soáng cuoäc ñôøi laïc loõng nhö caønh cuûi troâi soâng
Toâi khoâng choái quanh toâi laïi coù ngöôøi khoâng bieát sôï
Tieán böôùc cöùu daân ngheøo chaáp nhaän moïi hy sinh.

Ñaûng ta ñoù lieäu Ñaûng ta coøn soáng bao laâu nöõa?
Khi YÙ Ñaûng laø bòt mieäng cöôùp ngöôøi , Loøng daân phaûi suïc soâi
Ngöôøi tuø chính trò nhaén vôùi toâi, anh coøn soáng thì anh coøn tranh ñaáu
Chuùng toâi ngaõ muõ chaøo moät traùi tim yeâu nöôùc ñeán kieät khoâ

Ñaûng ta ôi, thoâi ñaõ quaù ñuû roài
Ñaûng neân nhôù ñeán ngaøy taøn ñang caän  laém
Kìa con ñaõ no ñuû, Boá hy sinh chi theâm nöõa
Ñôøi boá hy sinh roài , haõy cuûng coá nöõa con ôi

Hay hay quaù, Ñaûng coi daân nhö caùi moû
Ñeå Ñaûng ñaøo , ñaøo maõi khoâng thoâi
Kìa caùi cheát cuûa Ñaûng ñang töø töø böôùc tôùi
Khi lieàm vaø buùa cuûa daân ngheøo seõ hoûi toäi Ñaûng anh ôi

Anh ñeán beân toâi ngoài , nhöõng veát thöông baàm tím
Anh khoùc vôùi toâi raèng seõ san seõ maùu cho toâi
Anh, ngöôøi tuø chính trò ôi, maùu cuûa chuùng toâi ñang saép ñoå
Traän soáng maùi vôùi quaân thuø naøy , anh haõy ñöùng ñöùng beân toâi.

Anh , ngöôøi tuø chính trò ôi , khoâng chaéc ñöôïc sau naøy gaëp maët
Thoâi moät caâu chaøo, moät aùnh nhìn xin ñöôïc oâm anh maõi anh thoâi.