Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
Thì Xin Deïp Noãi Baát Baèng 
 (Gôûi anh chò em quoác noäi) 

 Chò, Anh, coù thaáy gì khoâng? 
 Daân laønh cuøng khoå, nuùi soâng ñau buoàn 
 Vì ñaâu luõ luït tang thöông 
 Haèng traêm ngöôøi ñaõ theo nguoàn nöôùc troâi 
 Taïi aæ haù phaûi taïi trôøi? 
 Phaù röøng, baùn goã, taïi ngöôøi maø ra! 
 Ñau thöông caû moät sôn haø 
 Chæ rieâng coù ñaûng söôùng maø hôn tieân 
 Tham taøn töø döôùi leân treân 
 Cöûa naøo cuõng phaûi coù tieàn môùi thoâng 
 Toaøn daân chaúng keû vui loøng 
 Cuoäc ñôøi phong toûa trong voøng buoàn ñau 
 Teä ñoan, xaõ hoäi naùt nhaøu 
 Naøo caâu trung hieáu, naøo caâu nhu thuaàn 
 Löông taâm, ñaïo nghóa, nhaân luaân 
 Coøn chi ñaâu! Ñaõ phuø vaân vì tieàn! 
 Treû khoâng tröôøng hoïc trau reøn 
 OÁm ñau, khoâng coù thuoác men cho giaø! 
 Thanh nieân, soáng cuoäc beâ tha 
 Töông lai daân toäc seõ laø veà ñaâuû 
 Hôõi anh, anh coù loøng ñauû 
 Hôõi chò, chò coù loøng saàu hay chaêng? 
 Thì xin deïp noãi baát baèng 
 Döïng xaây haïnh phuùc muoân naêm cho ñôøi 
 Ñöùng leân anh chò em ôi!!! 
 
 Tha Höông

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông