Make your own free website on Tripod.com

 ÑÖÙNG LEÂN

 (thaân taëng ñoàng baøo VN, nhöõng ngöôøi quyeát taâm tranh ñaáu cho
 töï Do daân chuû cuûa queâ nhaø)

 Ñoàng baøo ôi, haõy ñöùng leân!
 Ñaäp tan aùp böùc baïo quyeàn baáy nay
 Phaàn tö theá kyû ñoïa ñaày
 Queâ höông khoán khoå ñdaéng cay laém roài
 Ñöùng leân anh chò em ôi
 Cöùu daân, cöùu nöôùc, cöùu ñôøi, cöùu ta
 Döïng neàn töï chuû nöôùc nhaø
 Cho caây ñoäc laäp nôû hoa nhaân quyeàn
 Ñöùng leân ñaïp ñoå goâng xieàng
 Bao naêm ñeø naëng leân treân cuoäc ñôøi
 Ñöùng leân maø cöùu gioáng noøi
 Xin ñöøng laàn löõa ñôïi ngöôøi cöùu ta
 Ñöùng leân cho ñaù troå hoa
 Cho daân toäc vôùi sôn haø hoài sinh
 Ñöùng leân maø döïng coâng trình
 Kìa xem theá giôùi chuyeån mình vöôn cao!

 Ngoâ Minh Haèng