Make your own free website on Tripod.com
                             Em gaùi nhoû
 

                               Döïa theo yù thö chò Hoaøng Lan
                               Taëng caùc anh chò sinh vieân quoác noäi
 

                               Töø moät nôi ñaáu tranh noùng boång,
                               Vieát ñoâi doøng taâm söï gôûi Vaân+Lan.
                               YÙ chí em töôûng chöøng nhö Phuø Ñoång,
                               Tieáp tuïc ñi, ñeå cöùu giuùp daân laøng.
                               Em gaùi nhoû, nhöng chí em khoâng nhoû,
                               Chò thöông em nhö beø baïn tri aâm.
                               Daân coøn khoå, ñöôøng taán coâng gay khoù,
                               Chò em ta nguyeàn traûi saïch tô taèm.
                               Duø hieän taïi caùch ngaên nghìn daëm,
                               Nhöng taâm tö hoäi hieäp beân nhau.
                               Caùc em yeâu ñaõ ñaáu tranh haêng laém.
                               Gôûi chieác hoân xin thay theá caâu chaøo.
                               Em coù nhôù tình queâ höông tha thieát,
                               Quaït laù döøa meï nung löûa chieàu ñoâng.
                               Côm gaïo môùi deõo thôm thanh khieát,
                               Caù kho tieâu, thanh ñaïm no loøng.
                               Em coøn nhôù tieáng ñaøn tranh reùo raéc,
                               Vaãn ngoùn xöa, nhöng aâm ñieäu u saàu.
                               Em yeâu nhôù ngöôøi töø Nam chí Baéc,
                               Chæ mong sao, lôøi Daân Chuû troøn caâu.
                               Ñôn giaûn theá, nhöng ñoåi baèng maùu leä,
                               Uaát khí ñaày chôø cô hoäi vuøng leân.
                               Tröø gian taëc xöa nay khoâng phaûi deã,
                               Em yeâu ôi ta chung söùc xaây neàn.
                               Taâm söï gôûi thay lôøi ru cuûa meï,
                               Ñöa em vaøo giaác moäng ñaày hoa.
                               Chò ñang ñôïi ngaøy vui chung, em nheù!
                               OÂm chaët nhau cho taâm chí giao hoøa.

                              Quyønh Ngoïc Lan