Make your own free website on Tripod.com

Giôø Leân Ñöôøng Ñaõ Ñieåm

(Thaân gôûi tuoåi treû Vieät Nam treân toaøn caàu)

Caùc baïn hôõi, giôø leân ñöôøng ñaõ ñieåm
Haõy cuøng ñi, ta döïng laïi sôn haø
Ñaây huøng söû, ñang chôø ta vieát tieáp
Ñöùng leân naøo, cöùu laáy nöôùc daân ta!

Baïn coù thaáy töø boán phöông, tuoåi treû
Maùu Laïc Hoàng cuoàn cuoän chaûy veà tim
Nhöõng ñaïi caùo, ñuoác thieâng ñaày khí theá
Ñaõ vang reàn, saùng choùi giöõa trôøi ñeâm?

Baïn coù thaáy nhöõng Leâ Lai, Quoác Toaûn
Nhöõng Quang Trung, Traàn Höng Ñaïo, Tröng Vöông
Tim xa xoùt, loøng ñau côn quoác naïn
Hieán daâng ñôøi cho ñaïi nghóa, queâ höông?

Baïn coù thaáy röøng côø vaøng phaát phôùi
Vaø tieáng ca baát khuaát thuôû Dieân Hoàng?
Thì hôõi baïn, ñöùng leân maø tieán tôùi
Duø con ñöôøng cöùu quoác coù gai choâng!

Ñaây laø luùc chuùng ta caàn haønh ñoäng
Ñem nhaân quyeàn veà laïi nöôùc, daân ta
Daân Vieät Nam bao naêm roài ñaõ soáng
Giöõa cuøm goâng vaø maùu leä chan hoøaï...

Daân ñôïi ñaáî Queâ höông chôø ñôïi ñaáy
Caùc baïn ôi, mau daán böôùc leân naøo!
Kìa Ñoáng Ña, muøa Xuaân ta ñaõ thaáy
Töï muoân loøng, caùnh eùn ñaõ xoân xaoï..

Ñaây, Lam Sôn, ñaây hoàn thieâng Yeân Theá
Ñaây Hoa Lö\. ñaây chieán thaéng Baïch Ñaèng
Ñang chôø ñôïi nhöõng baøn tay tuoåi treû
Thöông gioáng noøi maø coáng hieán taøi naêng

Ngoâ Minh Haèng