Make your own free website on Tripod.com
   HUØNG CA ÑÖÙNG DAÄY

   * Thaân taëng tuoåi treû Vieät Nam
 

   ÑÖÙNG DAÏÂY roài ñi!
   Ñi veà ñaâu nhi?
   Ñaøng tröôùc maët daãy ñaày ma quæ,
   Ñaøng sau löng daân toäc khoå ñau.
   Laø sinh vieân, anh nghó theá naøo?
   Coù hoïc thöùc, ngöôøi xöa toân "trí só".
   Laø trí só maø khoâng yù chí,
   Coù hôn gì nhöõng keû khuøng ñieân!

   Phaûi tìm laïi caên nguyeân,
   Daân toäc ta vì ñaâu ñau khoå?
   Ñaõ ÑÖÙNG ÑAÄY - Ñöùng y moät choã ???
   Phaûi ñi veà ñuùng höôùng moïi ngöôøi mong.
   Phaûi bieät phaân hai leõ "chuyeân hoàng"
   Phaûi tieâu dieät loaøi "hoàng" hieän taïi.

   Duø em laø gaùi,
   Nhöng khoâng theå ngoài yeân.
   Ta ngoaøi, trong chung moät lôøi nguyeàn,
   Baèng ñuû caùch giaûi tröø coäng ñaûng.
   Cuõng vì NOÙ nôi nôi ta thaùn,
   NOÙ laøm cho con, meï ly tan!
   NOÙ laøm cho xô xaùc xoùm laøng!
   Ñöa Toå Quoác xuoáng haøng ngheøo ñoùi.
   Ñaõ töø laâu khoâng ai daùm noùi,
   ÑÖÙNG DAÄY roài naøo neä hieåm nguy?
   ÑÖÙNG DAÄY roài nhöùt ñònh phaûi ñi,
   Ñi thaúng höôùng ñoàng baøo mong ñôïi.
   Baïn beø ôi! Cuøng nhau tieán tôùi,
   Trong anh lo dieät luõ caàm quyeàn.
   Hôõi sinh vieân taát caû ba mieàn,
   Ñoaøn keát laïi chôø thuaän duyeân ÑÖÙNG DAÄY.

   Ngoaøi em chaët nhöõng ñuoâi choàn ngoe nguaåy,
   Keïp coå coäng con taåy naõo u meâ.
   Ñeå roài ñaây NOÙ seõ quay veà,
   Ñoøi hoûi cha anh thöïc thi Daân Chuû.

   Traän chieán "taâm linh" voâ cuøng kyø thuù,
   Suùng ñaïn roài cuõng phaûi laëng im.
   Nhö con ngöôøi chaúng coù traùi tim,
   Khoâng theå soáng, baïn beø ôi, thaúng tieán!
   Ñaõ ÑÖÙNG DAÄY xin theà töû chieán!
   Ngöôøi ngoaøi trong cöông quyeát cöùu queâ höong.
   Giôø chuùng ta chæ coù tình thöong,
   Laø löûa noùng vöøa soi vöøa ñoát.
   SOI saùng trí ñam meâ, ngu doát,
   Baùm chaêït lôïi quyeàn, daân khoå trieàn mieân.
   ÑOÁT thaønh tro cô nghieäp baïo quyeàn,
   Laøm phaân boùn vöôøn hoa NHAÂN CHUÛ.

   Thieân nieân môùi baïn beø ôi ñöøng nguû,
   ÑÖÙNG DAÄY ñi vaø ñi cöùu queâ höông.
   Nhöùt ñònh vôùi tình thöông.
   Ta seõ thaéng, vì baïo cöôøng thua ÑAÏI NGHÓA.
 

   Quyønh Ngoïc Lan