Make your own free website on Tripod.com


 PHAÛI LAÁY LAÏI NHÖÕNG GÌ TA ÑAÕ MAÁT

 (Thaân meán gôûi Tuoåi Treû Vieät Nam quoác noäi vaø quoác ngoaïi)
 

 Doøng leä ñaéng vaãn cay traøn hoá maét
 Bao trieäu ngöôøi daân Vieät vaãn ñau thöông
 Ngaøy nhö ñeâm, tieáng goâng xieàng, xích saét
 Vaãn vang reàn treân khaép neûo queâ höông

 Ñaâu soâng nuùi cuûa gioáng noøi haøo kieät
 Ñaâu moät thôøi phaù Toáng laïi bình Chieâm
 Vaø ñaâu thuôû ngöôøi daân laønh nöôùc Vieät
 Soáng beân nhau khoâng oan khoå öu phieàn?!

 Caûnh ñôøi aáy ñaõ xa roàò Ñaõ maát!
 Keå töø ngaøy caùt buïi ñoû queâ höông
 Boán nghìn naêm, maùu anh huøng baát khuaát
 Vaãn böøng soâi trong tim oùc kieân cöôøng...

 Queâ ta ñaáy, ñau thöông ngaøn veát cheùm
 Anh em ôi! Tuoåi treû Vieät Nam ôi!
 Haõy ñöùng leân, laáy chí huøng, gan theùp
 Laáy tinh hoa maø döïng nöôùc, xaây ñôøi

 Phaûi laáy laïi nhöõng gì ta ñaõ maát
 Cho queâ ta, cho noøi gioáng daân ta
 Hôõi tuoåi treû haõy veà ñaây goùp maët
 Goùp baøn tay cuøng xoay chuyeån sôn haø...

 Ngoâ Minh Haèng