Make your own free website on Tripod.com
THAÀM LAËNG

Hoaøng Ñaït Vaên
Thaân taëng moät ngöôøi con gaùi xa queâ.


Anh....

Em laø moät ngöôøi con gaùi ít noùi vaø thaàm laëng.

Ngaøy xöa,maù thöôøng thì thaàm vôùi ba:"Con nhoû thaät laø,suoát ngaøy chæ nhö moät caùi boùng".Em nghe maø chæ mæm cöôøi.Em khoâng ganh tò vôùi veû voâ tö ,yeâu ñôøi cuûa boïn con Linh,con Tuù,khoâng coù caùi soâi noåi oàn aøo cuûa Vaân,khoâng hoïc gioûi nhö Tuyeàn...thaäm chí,em yù thöùc roõ laø mình khoâng ñeïp. Khoâng coù moät ñieåm naøo noåi baät."Troâng maøy soáng nhaøn nhaït theá naøo aáy".Tuïi baïn em
nhaän xeùt veà em nhö vaäy ñaáy.

Em khoâng thích ñaùm ñoâng.Noùi cho chính xaùc laø em sôï haõi-cho duø em khoâng laøm ai chuù yù.Em chæ thích ñöôïc ngoài moät mình.Ngoài trong moät ñaùm baïn thöôøng thì em chaúng bieát noùi gì,laøm gì. Coøn khi chæ coù moät mình,ñoâi khi em laïi trôû thaønh keû noùi nhieàu nhaát theá giôùi.Noùi cho caùi boùng mình nghe maø thoâi.

Anh....

ÔÛ caùi thaønh phoá nhoû beù vaø laïnh luøng naøy,moïi thöù döôøng nhö mong manh.Em coù moät noãi ñam meâ kyø laï(maø chæ rieâng mình em bieát) laø moãi sôùm thöùc daäy khi caùi laïnh coøn reùt buoát,leùn tung chaên chaïy voäi ra ñöôøng,lang thang ñi giöõa ñaùm ñoâng xa laï.Thoùi quen buoåi sôùm aáy suoát maáy naêm cuõng khoâng heà thay ñoåi,nhö laø moät aùm aûnh.Cha em bieát,nhöng khoâng hoûi taïi sao.Ai cuõng baän roän trong lo toan rieâng cuûa mình.Em chæ laø moät ñöùa dôû hôi.Em bieát theá.Neáu nhö ,moät saùng naøo ñoù,ai ñoù tình côø thöùc daäy,thaáy moät con beù coå quaøng moät caùi khaên choaøng loâng maøu xaùm to töôùng,maëc caùi aùo khoaùc cuõng maøu xaùm,laàm luõi ñi treân ñöôøng phoá,hay ngoài laëng treân baêng gheá ñaù ngaém söông tan,thì ñoù laø em ñaáy.

Neáu nhö ... aø maø (neáu nhö) treân ñôøi naøy ñöøng coù chöõ "neáu nhö" thì hay bieát maáy.Neáu nhö cuoäc soáng khoâng coù nhöõng chuyeän tình côø,thì coù leõ giôø ñaây em vaãn theá,coâ ñoäc vaø buoàn teû.Troáng roãng,khoâng hy voïng,chôø ñôïi,böôùc ñeàu ñaën ñeán töông lai baèng ñoâi chaân voâ hoàn vaø teû nhaït.Em khoâng coù baïn thaân.Em khoâng ñuû töï tin nhö baïn beø.Taïi sao söï tình côø laïi ñeán vôùi em laøm chi? Phaûi, tình côø maø anh ñeán vôùi em baèng nhöõng böùc thö.Anh ñaáy.Coù leõ chuùng ta cuõng chaúng quen nhau ñaâu,neáu nhö em khoâng taàn ngaàn chöa muoán xoùa thö vaø anh khoâng quay laïi vôùi moät nuï cöôøi daáu kín laøm tan caû söông mai.Anh vaø em cuøng caûm nhaän nhö ñaõ bieát nhau töø laâu laém roài,veû cöùng coûi cuûa em coù gì raát laï.Anh vieát raèng anh cuõng thöôøng xuyeân ñi lang thang vaøo saùng sôùm.Thaät ngaïc nhieân...

Hình nhö em vui hôn töø daïo bieát ñeán anh.Maáy nhoû ngoài cuøng baøn treân lôùp thaéc maéc:"Daïo naøy thaáy söông tan treân maët maøy roài,sao vaäy?".Tai sao thì em cuõng chaúng bieát. Maø nghó cuõng laï,moät ngöôøi hoaït baùt vaø vui tính nhö anh laøm sao coù theå keát baïn vôùi moät con beù ít noùi vaø laëng leõ. Neáu nhö....(cuõng laïi laø neáu nhö)....Em khoâng thích tieäc tuøng,sinh nhaät,nhöng nghe theo anh,taäp hoäi nhaäp vaøo theá giôùi ñoâng ngöôøi.Moät buoåi sinh nhaät khoâng coù gì môùi vôùi nhöõng troø laëp ñi laëp laïi:thoåi neán,chuùc möøng,naâng ly vaø boác nhöõng laù thaêm troø chôi ñaõ chôi bieát bao nhieâu laàn.Em boác truùng caâu hoûi"Theo baïn,theá naøo laø moät tình baïn thaät söï? vaø lieäu coù moät tình baïn thaät söï giöõa hai ngöôøi khaùc phaùi khoâng?".Em luùng tuùng maõi.Thaät ra,em coù hieåu gì nhieàu veà nhöõng vaán ñeà nhö theá naøy ñaâu.Em chæ quen vôùi noãi ñôn ñoäc töø tröôùc khi em quen anh.Nghó ñeán anh,em maïnh daïn traû lôøi:"Vaân nghó moät tình baïn thaät söï chæ caàn chaân thaønh vaø caûm thoâng laø ñuû,coøn giöõa moät ngöôøi nam vaø moät ngöôøi nöõ vaãn coù tình baïn ñuùng nghóa chöù." Anh cuõng ñaõ töøng noùi vôùi em nhö theá,coù phaûi khoâng ?

Em hôi nhöùc ñaàu neân xin pheùp veà tröôùc,töïa vaøo caùnh cöûa soå xe bus ,con ñöôøng veà nhaø sao cöù loang loaùng aùnh ñeøn ñeâm.Em boãng caûm thaáy nhôù anh da dieát.Vaân ôi,sao naøy nhöõng kyû nieäm veà anh aáy coù nhaäp nhoaø theo naêm thaùng khoâng ?.Khoâng coù tieáng traû lôøi.Nhöng caûm giaùc troáng roãng thì nhö khoâng coøn nöõa.Chæ nghe beân ngöïc traùi nhoùi leân,roài thoâi.Laàn ñaàu tieân em coù caûm giaùc nhö vaäy.Laàn ñaàu tieân em töï truùt boû ñöôïc söï ruït reø ñeå töï hoûi: Sao töï nhieân em laïi nhôù anh. Em cuõng chaúng traû lôøi ñöôïc nöõa.

Veà nhaø ,Ba aân caàn ra ñoùn,hoûi :" Sinh nhaät vui khoâng con?".Em öûng hoàng ñoâi maù:"Vui laém ba".

Sôùm hoâm sau,vaãn laø em trong chieác aùo khoaùc maøu xaùm roäng thuøng thình.Em vaãn coøn laø moät con beù ít noùi vaø traàm laëng.nhöng khoâng bao giôø nhaøn nhaït nöõa,phaûi khoâng anh ?