Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

CAÙC BAØI VIEÁT TÖØ BOÁN PHÖÔNG
  Tieán Leân

   (Thô göûi caùc baïn treû trong nöôùc)

   Chuùng toâi thao thöùc maõi ñeâm ngaøy
   Caùc baïn queâ nhaø bieát coù hay
   Treân böôùc löu vong buoàn ñöùt ruoät
   Nghe tin baïn treû cuûa mình ñaây

   Xöa nay tuoåi treû vaãn haøo huøng
   Thao Thöùc vì chung vaän meänh chung
   Ñaát nöôùc coøn trong tay Soäng saûn
   Bgöôøi daân sôùm toái khoå voâ cuøng

   Ñaûng laø luaät phaùp, laø vua chuù
   Loät ñaùm daân ñen ñeán maûnh quaàn
   Maø cöù noû moàm mình phuïc vuï
   Mình laø ñaày tôù cuûa nhaân daân

   Thieân An Moân ñoù, göông coøn ñoù
   Tuoåi treû ñöa mình ñoï suùng bom
   Maïnh ñeán Hít Le coøn bò dieät
   Nöõa laø Coäng Saûn maáy teân coøm!

   Caùc baïn, ñaøng sau coù chuùng toâi
   Naêm Chaâu khoâng thieáu nhöõng con ngöôøi
   Cheát vì daân chuû, vì chaân lyù
   Tuoåi treû ta khoâng bieát thuït luøi.

   Saøi Moân Lyù Thu 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Bình Luaän
Thôøi Söï
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
YÙ Kieán
Boán Phöông