Make your own free website on Tripod.com
Lôøi Phi Loä Cho Tuoåi Bieát Yeâu

Kính thöa Ñoàng Baøo cuøng caùc anh em thanh nieân sinh vieân Vieät Nam.

Ñaõ gaàn Ba möôi naêm ñaát nöôùc Vieät Nam phaûi soáng nhuïc nhaõ döôùi goùt giaøy cai trò cuûa taäp ñoaøn thoáng trò Coäng Saûn löu manh . Daân Vieät ñaõ tranh ñaáu baèng chính noã löïc cuûa mình cuøng vôùi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi choáng aùp böùc, baát coâng, choáng ñoäc taøi Ñaûng trò moät caùch heát söùc quyeát lieät .Trong nhöõng naêm thaùng maùu löûa soáng cheát naøy. Tình caûm cuûa nhöõng ngöôøi con ñaát Vieät
vaãn noàng naøn, thaém ñöôïm tình caûm queâ höông duø ôû baát cöù phöông trôøi naøo. Ngay taïi Queâ Nhaø, caùc baïn treû Vieät nam ñang tranh ñaáu cho neàn daân chuû töï do, cho daân quyeàn vaø nhaân quyeàn cuûa nhaân daân duø ñaøn aùp, baïo löïc, baát coâng cuûa chính quyeàn leân hoï cöù vaät vaõ hoï haøng ngaøy, haøng giôø. Nhöng hoï vaãn soáng, vaãn laøm vieäc, vaãn tranh ñaáu vaø vaãnYeâu.

Vaâng, thöa caùc baïn. Hoï vaãn laø nhöõng con ngöôøi soáng chaân chính baèng chính tình caûm thaät söï cuûa mình vôùi queâ höông. Hoï yeâu queâ höông töùc laø hoï yeâu beø baïn, yeâu gia ñình, yeâu vaø khoâng ñöôïc yeâu moät moái tình nho nhoû. Hoï laø thanh nieân, hoï coù quyeàn ñöôïc yeâu vaø ñöôïc vieát veà nhöõng tình caûm hoï yeâu. Boù goïn trong khung caûnh maø hoï ñang yeâu, ñaõ yeâu vaø seõ ñöôïc yeâu laø hình aûnh tranhñaáu giöõa leõ phaûi vaø baïo löïc cöôøng quyeàn. Laø tieáng noùi, con tim cuûa töøng ngöôøi daân ñang yeâu quùi, che chaén cho hoï. Chuùng toâi haân haïnh giôùi thieäu vôùi dö luaän nhöõng tình caûm yeâu thöông , tranh ñaáu, gaén boù ngay taïi queâ höông cuûa thanh nieân Vieät Nam ngaøy nay trong chuyeân muïc môùi seõ ra maét treân tôø baùo "Ñöùng Daäy" maø chuùng toâi xin giôùi thieäu tröôùc .Chuyeân muïc "TUOÅI BIEÁT YEÂU". Moät chuyeân muïc seõ gaén keát khoái thanh nieân trong vaø ngoaøi nöôùc ñöôïc nhieàu hôn qua nhöõng söï ñoàng caûm saâu laéng cuûa con tim lôùp ngöôøi treû tuoåi.


TUOÅI BIEÁT YEÂU

NHÖÕNG TRANG NHAÄT KYÙ CUÛA MOÄT CHAØNG TRAI..

Ngaøy.. thaùng ..naêm..

Mình ñaõ 18 tuoåi roài ö,mình muoán thaép cho cha moät neùn nhang quaù,nhöng coù bieát moä ngöôøi ôû ñaâu ñaâu maø thaép .Trôøi Sai Gon sao cöù möa,buoàn vaø nhôù maù quaù.Toäi nghieäp cho thaèng Taân,lyù lòch cuûa noù ghi :cha: só quan bieät ñoäng Nguïy.Meï: noäi trôï.Noù thi ñaïi hoïc y khoa,hôn mình tôùi moät ñieåm maø vaãn rôùt vì dieän con só quan cheá ñoä cuõ.Con trai maø noù khoùc söôùt möôùt tröôùc maët mình. Heøn quaù.ôø,khoâng phaûi vaäy ñaâu.Chaéc noù töùc thoâi.

Ngaøy.. thaùng ..naêm..
 
Hoâm nay mình vaøo tröôøng,cha ñôõ ñaàu coù tôùi thaêm.Cha noùi anh em nhôù con laém,laâu laâu nhôù vieát thö veà cho cha.Mình cöù moãi laàn ñöùng tröôùc maët oâng laïi moät laàn mình theâm kính troïng. Naêm 75, oâng khoaûng 30, giôø ñaõ gaàn 60 roài coøn gì, daùng oâng quaéc thöôùc, ñen raén, ngöôøi tuyø tuøng cuûa töôùng Phuù noåi tieáng ngaøy naøo.OÂng noùi ngaøy xöa baøn tay cuûa oâng coù theå cheùm gaõy 15 vieân ngoùi xeáp choàng,kinh dò.

Ngaøy.. thaùng ..naêm..

Hoâm nay maùgöûi tieàn leân,mình môùi kieám ñöôïc moät choå daïy theâm.Thaèng beù beùo phe laïi ham chôi quaù,con moät oâng giaùm ñoác coâng ty coâ coâ gì ñoù.thoâi maëc keä,mieãn ñôõ ñaàn phuï maù ñöôïc ñoàng naøo hay ñoàng naáy.Tröôøng baét taäp quaân söï,thaùo,laép ba caùi suùng aka cuûa lieân xoâ.Thaèng naøo thaùo laép chaäm,tröø ñieåm,cöù lieäu hoàn.

Ngaøy.. thaùng ..naêm..

Vui quaù,cha giôùi thieäu moät soá anh em môùi,cöù oâm nhau maø nhaûy töng töng.Vaäy laø coù theâm baïn roài.Chuù chín tôùi,chuù noùi hoâm nay coù vieäc quan troïng phaûi baøn.Cha noùi baây giôø caùc con khoân lôùn roài,thuø nhaø,nôï nöôùc phaûi tính toaùn ñeå traû cho ñoàng baøo.Xöa,cha ít noùi chuyeän naøy,giôø cha daïy cho caùc con phaûi bieát vaø taäp tính bình tónh,töï laäp,khoân ngoan.Caùc con gaëp nhau ñaây laàn ñaàu , nhöng chaéc cuõng khoâng chöøng laø laàn cuoái.Vì moãi ngöôøi moät vieäc,coâng vieäc chung thì laøm,nhöng vieäc rieâng khoâng döïa daãm nhau ñöôïc. Nhôù lôøi cha daën.nhöng sao buoàn.Coù theâm anh em laïi nhö bò maát anh em.

Ngaøy.. thaùng ..naêm..

Dì ba chaïy qua noùi coù maáy thaèng coâng an khu vöïc cöù hoûi con queâ ôû ñaâu,leân Sai gon laøm gì, dì maëc keä tuïi noù.Höù,duùi cho noù hai traêm laø yeân chuyeän.A,con coù thö cuûa con gaùi göûi cho neø.Maéc côõ quaù,söôïng traân maø cöù caàm laù thö.Neáu thö con gaùi thì chæ cuûa AÙi Vi maø thoâi.Naêm naêm ,möôøi naêm,xa maët coù caùch loøng khoâng ?

Ngaøy thaùng. Naêm.

Maù maát,trôøi ñaát nhö quay cuoàng.Baây giôø sau nhöõng ngaøy ñau ñôùn ñeán cuøng cöïc,mình ñang laøm gì ñaây?.Töøng ngöôøi,töøng ngöôøi moät,caùc baïn ñaõ ñeán an uûi mình.Nhöõng caùi oâm ,sieát chaët tay, mình nhö aám loøng laïi,nhöng vaãn khoâng aùt noåi caùi ñau maát cha,giôø laïi ñeán maù.AÙi Vy göûi thö veà an uûi,naøng noùi seõ laøm heát söùc ñeå mình heát buoàn,naøng cuõng khoùc ñeán ñoû hoe con maét .Trong luùc naøy,mình chæ coøn laïi mình naøng laø hieåu mình hôn bao giôø heát.Mình yeâu vaø nhôù naøng gheâ laém.Khoâng bieát naøng coù nhôù mình nhö mình nhôù naøng khoâng ?

Ngaøy thaùng .naêm.

Mình cöù vieát,vieát vaø hoïc nhö ñieân daïi.Mình muoán queân ñi noãi ñau rieâng cuûa gia ñình. Chuù Chín,baùc Ba thanh vaø Cha nuoâi ñeán.Mình oâm töøng ngöôøi neùn laïi noãi ñau.Con khoâng ñöôïc khoùc, phaûi cöùng raén leân.Ñoàng baøo ñang mong chôø ôû caùc con.Phaûi chaêng moïi ngöôøi ñaõ bieán maát loøng nhieät thaønh,söï can ñaûm cuûa moät coâng daân.Chæ coøn laïi noãi sôï ñuû thöù treân ñôøi. Sôï cheát, sôï
ñoùi,sôï thaát tình,sôï bò tuø,sôï bò boû rôi...Khoâng,mình vaø caùc baïn mình khoâng phaûi laø nhöõng con ngöôøi chæ bieát sôï.Phaûi bieát soáng vaø tranh ñaáu.

Ngaøy thaùng naêm

Mình nhôù naøng ,AÙi Vy khoâng daùm goïi ñieän veà,vì naøng coøn ñi hoïc,naøng chæ coøn laïi mình Cha, naøng chæ coù Cha,coøn mình chæ coøn Meï,maø Meï cuõng maát roài.Mình chæ coøn naøng thoâi. Khoâng bieát naøng coù bieát ñieàu naøy ?.Duø vaäy,mình khoâng phaûi laø moät Leâ Coâng Tuaán Anh.Khi yeâu ,phaûi choïn söï hy sinh cho tình yeâu,nhöng yeâu sao cho xöùng ñaùng thì yeâu khoù laém.Ngaøy mai coù buoåi kieåm tra,nhung mình phaûi ñi xa,mình muoán goïi ñieän cho naøng laém,naøng sôï Cha naøng la raày, khoâng cho.Ngaøy xöa,naøng naém chaët tay mình,ñoøi coù mình ñi theo thì naøng môùi leân thuyeàn. Mình khoâng ñi,vì coøn lôøi theà vôùi meï cha,nhaát laø caùc cha nuoâi,caùc chuù vaø caùc Baùc. Mình nhìn naøng ñang hôøn traùch maø coõi loøng tan naùt.Ngaøy naøng vieát thö naøng ñaõ ñeán traïi,mình möøng nhö ñieân daïi.Naøng vieát laø naøng giaän mình laém,nhöng naøng cuõng khoâng chòu noãi caùi nhôù nhung nhö mình nhôù naøng.Theá laø hai ñöùa hoøa nhau vaø laïi thöông nhau hôn.Ñeán bao giôø mình coù theå gaëp naøng ? bao giôø?

Trung böôùc ñi giöõa ñöôøng phoá Saøi Gon ñaõ leân ñeøn saùng tröng. "Ñeøn Saøi goøn ngoïn xanh ngoïn ñoû .... Trung nhôù ñeán quay quaét lôøi ru cuûa Maù.Luùc laâm chung Maù cöù daën anh phaûi gaéng nghe lôøi daïy baûo cuûa Cha nuoâi vaø caùc anh em,Maù göûi gaém con cho hoï. Ñaïp xe qua nhieàu ngoõ phoá laäp loaø aùnh ñeøn maøu,tieáng la "doâ.. doâ" töø caùnh cöûa nhaø haøng,le loùi ñoù nhöõng caùi buïng to,maët böï ñang noân thoác noân thaùo röôïu bia,giöõa ngoãn ngang voû bia lon laø nhöõng con ngöôøi laàm luõi nhaët nhaïnh thöùc aên thöøa.Cuoäc ñôøi ñaõ baát coâng,laïi caøng baát coâng hôn khi cuoäc phaân chia keû giaøu,ngöôøi ngheøo sao maø raïch roøi,saùt phaït ñeán taøn nhaãn..Trung nhaém maét böôùc qua, chôït nghó neáu moät ngaøy naøo ñoù..Trung ñang tranh ñaáu cho nhöõng con ngöôøi cuøng khoå naøy. Boãng nhöõng baøn tay aäp ñeán ,troùi nghieán tay chaøng laïi,quaät ngaõ chaøng xuoáng neàn ñöôøng..... coù theå maùu Trung seõ ñoå ra,hay theâ thaûm hôn Trung coù theå bò maát tích moät nôi naøo ñoù.Giaác mô cuûa Trung laø tröôùc khi thôû hôi thôû cuoái cuøng,Chaøng coù theå maáp maùy moâi maøgoïi ñöôïc teân naøng. Moät laàn,chæ moät laàn thoâi....roài ra ñi thanh thaûn .Anh coù theå tan ra thaønh tro buïi,ñaát laø anh,nöôùc laø em.Ñaát vaø nöôùc hoùa thaønh nhöõng vì sao,tinh tuù soi saùng treân baàu trôøi ñeâm.Khi em nhìn chuùng,haõy nhôù ñeán anh.AÙi Vy ôi...