Make your own free website on Tripod.com
Traân troïng giôùi thieäu ñeán caùc baïn muïc "Tuoåi Bieát Yeâu" vôùi nhöõng baøi coå ñoäng nhieät tình ñeán töø khaép nôi.
Phaûi chaêng, tình yeâu queâ höông luùc naøo cuõng ñi ñoâi vôùi tình yeâu ñoâi löùa.

* YEÂU ÑI ÑEÅ SOÁNG.
                                  Hoaøng Ñaït Vaên
 

Vaân aáp loàng baøn tay , giaáu kyõ con chim se seõ.:
- Cho em ñi !
Hoaøng tuûm tæm cöôøi :
- Öaø thì cho,nhöng em nhoát noù,noù cheát sao.Kìa,em coù nghe noù keâu ñoùi hoâng ? Cho noù aên baùnh.uù ñi.Laø noù hoùt ngay.
- Trong tuùi em neø.Ñaây anh cho noù aên cho noù hoùt ñi.
Hoaøng caàm chieác baùnh vaø ñuùt luoân vaøo tuùi.Xong
Hoaøng cöôøi
- Ñeå daønh cho noù aên toái,baây giôø noù no roài.
-Anh gaït em nha..
-Laïy oâng ñi qua,laïy baø ñi laïi cho keû muø loaø..
Moät gioïng muõi vang leân,vaø tröôùc maët coâ caäu hieän ra caùi baøn tay ñang dang roäng cuûa moät ngöôøi aên maøy muø.Hoaøng ñaët vaøo tay oâng ta caùi baùnh uù.Vaân ngôõ ngaøng nhìn Hoaøng ,boãng coâ beù mím moâi nhanh nhaåu cho ngöôøi aên maøy maáy ñoàng tieàn leû.Ngöôøi aên maøy luùng tuùng caûm ôn roài bieán maát vaøo ñaùm ñoâng.
Gaàn con ñöôøng caùi saùtnhaø loàng Chôï Môùi boãng vang leân tieáng quaùt thaùo döõ doäi ,nhöõng tieáng giaøy giaãm maïnh xuoáng ñaát,nhöõng tieáng xieàng xích loaûng xoaûng.Ñaùm ñoâng hoái haû giaõn ra.Töø treân nhöõng chieác xe
xanh toái aâm u sôn haøng chöõ :"Coâng an Tænh An Giang" nhöõng teân lính aùp giaûi tuø,suùng Aka leân noøng tuoát leâ saùng boùng gaït ñaùm ñoâng ra moät caùch thoâ loã,ñang daãn xuoáng moät toaùn tuø nhaân.Ñaùm tuø naëng nhoïc leâ ñoâi chaân bò xieàng,maét ñôø ñaãn coá nhìn vaøo ñaùm ñoâng nhoán nhaùo.Vaân níu aùo Hoaøng:
- Anh,Cha anh kìa.
- Cho tui thaêm Cha tui ñi .Hoaøng gaøo leân nhö baäc khoùc, nghieâng ngaõ giöõa ñaùm ñoâng gaøo theùt:"Cha
ôi..".
Hai ñöùa beù gaày nhom nhö queân heát moïi söï treân traàn theá lao theo ñoaøn tuø ñang khuaát daàn sau caùnh cöûa theùp ôû truï sôû coâng an tænh.Moät tieáng quaùt gaét goûng vaø moät tieáng chöûi thoâ tuïc caét ngang :
-Hai ñöùa kia, ñi ñi.

***

...Möôøi naêm sau .

-Anh coù thöông em hoân ?
-Thöông chöù.
-Thöông nhieàu hay ít ?
-Nhieàu.
- Saïo,daùm theà hoân.!
-Öaø ,thì theà.
-Theà gì kyø zaäy.
-Chöù theà sao ?
-Phaûi ñöa tay leân theà.
-Neø..
Vaân ngaõ ñaàu vaøo ñoâi vai raén chaéc cuûa Hoaøng.
-Anh aø,mai anh leân Saøi Goøn theo caùc anh,ñöøng coù queân em nghen.
-Queân sao noåi.
-Maáy coâ gaùi thaønh phoá ñeïp hôn gaùi queâ maø.
-Noùi baäy.
-Taëng anh caùi naøy neø.
Hoaøng thaãn thôø tröôùc chieác khan tay traéng tinh coù theâu chæ hoàng hai chöõ H-V
-Em theâu ñeïp quaù.
-Ñöøng coù nònh ,oâng.
-Ñeïp thieät maø.
Chaøng caàm tay naøng röng röng thoaùng choác:
-Tay naøo em thieâu vaäy.
-Chi vaäy ?
-Cho anh hoân.
-Cho hoân löng baøn tay phaûi thoâi nha.
-Khoâng,hoân caû hai tay,hoân hai chaân luoân.
-Ñoà quyû neø.
Vaân noùi vaäy ,chöù tröôùc luùc Hoaøng ñi xa,Vaân coù tieác gì cho Hoaøng ñaâu.Naøng uùp maët vaøo ngöïc
Hoaøng ,thì thaàm:"Hoân em ñi anh".Hoaøng ñaët nuï hoân ñaàu ñôøi leân moâi ngöôøi con gaùi caû moät ñôøi
ñeå yeâu.Chaøng caûm nhaän ñöôïc ôû moâi naøng vò thôm cuûa gioù,vò maën cuûa bieån vaø vò ngoït cuûa queâ
höông.Nhöõng ngaøy thaùng tranh ñaáu tröôùc maét vaãn coøn daøi,maø ñôøi con gaùi thì chæ coù moät laàn.lieäu
naøng coù chôø ñôïi noåi hay khoâng ? .
Duø sao ñi nöõa,chaøng vaãn phaûi soáng , phaûi ñi cho heát cuoäc chieán khoâng caân söùc naøy.Chaøng khoâng
theå nhaém maét ñeå laøm ngô tröôùc noãi ñau khoå cuûa queâ höông.Chaøng muoán ngaøn vaïn laàn hoân maõi ñoâi
tay cuûa naøng,ñoâi moâi maën ngoït ñoù ñeå thoát ra töï ñaùy loøng .Anh vaãn yeâu,vaø vaãn soáng ,ñeå maõi
maõi chung thuyû vôùi em vaø vôùi non soâng...

                                                                                                       Saøi Goøn-moät ñeâm möa.