Make your own free website on Tripod.com
LỜI HIỆU TRIỆU 
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ
CÁC ĐỊA CHỈ YAHOO TỪ QUÊ HƯƠNG 
CẦN THÔNG TIN TỰ DO
PHỎNG VẤN 
TUỔI TRẺ TRONG NƯỚC
NHỮNG HÌNH ẢNH
KHÔNG PHAI MỜ
VIỆT NAM INTERNET 
TỰ DO DÂN CHỦ 
THANH NIÊN ĐOÀN
BẮC BỘ PHỦ BÁT BỘ
CÁC BÀI VIẾT 
TỪ 4 PHƯƠNG
Ý KIẾN BỐN PHƯƠNG
Liên Lạc:
<scvietnam@yahoo.com>
<clb_svvn@yahoo.com>
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Nguyệt San Việt Nam
Nối Kết:
Phật Giáo Hòa Hảo
Phụng Sự Ðại Ðạo
Tổng Vụ Hoằng Pháp
Tôn Giáo Ðấu Tranh
Hận Nam Quan
Mạng Lưới TT Lên Ðường
Thơ của các Tù Nhân Chính Trị
Ðàn Chim Việt
Đại Việt Quốc Dân Đảng
Vietnamese American Society
Canh Tân Thời Báo
BÌNH LUẬN - THỜI SỰ 
Ngày 14/07/2005
 HÃY KHAI THÁC THÂN PHẬN HAI DÒNG
CỦA CÁC TRƯỞNG CƠ QUAN TÌNH BÁO
HẢI NGOẠI CỦA HÀ NỘI Ở NƯỚC NGÒAI
 
Theo nguồn tin chúng tôi được biết , các trưởng phó cơ quan tình báo then chốt người Việt theo cộng sản cắm ở khu vực Châu á , Mỹ La Tinh , Hoa Kỳ, Châu Âu thường được Hà Nội đào tạo theo xu hướng “mở “ tức cho học ở các học viện hàng đầu tại Hoa Kỳ và các nước có nền giáo dục tiên tiến theo kiểu Mỹ . 

Sự thâm căn cố đế, hận thù để bảo vệ chế độ của các trưởng phó chi nhánh tình báo hiện hay đã giảm thiểu khá nhiều . Thường thì họ được dạy phải trung thành nhưng kiến thức học cộng với các chức vụ kiêm nhiệm như : trưởng cơ quan tình báo Hà Nội chi nhánh Hong Kong là đại diện trưởng một hãng chuyên chỡ hàng hải quốc doanh ở Hong Kong , thủ trưởng cơ quan giám sát nội tuyến của Hà nội ở Campuchia đóng dưới lớp là một doanh nhân ở Mã Lai ... họat động ngọai vi đã làm cho họ bị mềm dẻo khá nhiều .

Bề ngòai , Hà Nội cố xây dựng các lớp vỏ khá cứng để kết hợp với mạng biệt động tình báo ở Hoa Kỳ , nhiệm vụ họ hiện nay là ngăn chặn các hành động phá họai từ cộng đồng Việt nam ở Mỹ về Việt nam hay quá cảnh nước thư ba nhưng bên trong thì thủ trưởng các cơ quan giám sát và theo dõi tình báo này khá tranh ăn , theo dõi lẫn nhau , dẫn đến sự suy yếu trong hoạt động gần đây. 

Vì vậy , theo ý kiến của chúng tôi , chúng ta nên chú ý hết sức đến họat động của các thủ trưởng các cơ quan kinh tế của Hà Nội đang ở Hải Ngọai . Qua đó có biện pháp mạnh để gài người , phân hóa tư tưởng đang xuống của họ . Góp phần vào công cuộc phục hưng đất nước , phá tan trong tương lai sức ép kềm kẹp của chế độ độc tài này . 

Cách mạng “ nhung “ luôn bắt đầu từ kiến thức mở rộng . 

Trang Bìa