Make your own free website on Tripod.comBÌNH LUẬN - THỜI SỰ
Ngày 23/06/2008
 PHÓNG SỰ ÁN MẠNG:
NHÁT DAO THỦNG PHỔI TRÁI VÕ VĂN KIỆT
ĐƯỢC PHÁT HIỆN !!
 
Bí mật lịch sử chính trị , có thể mang tính đột phá và làm thay đổi cán cân quyền lực tại Việt Nam đã bật ra . 

Theo nguồn tin đặc biệt ở Hà Nội , Võ văn Kiệt đã bị ám sát tại tư gia , sau đó được âm thầm đưa sang Singapore điều trị nhưng không qua khỏi . Chứ không phải dịch tràn phổi như khám nghiệm tử thi láo tai Sai Gòn buổi trưa đưa xác ông ta về từ Sin . 

Người ta cũng thấy sự ngụy tạo hớ hênh của ngày đưa xác ông ta về . Giấy ghi xác định tim đã ngừng đập thì ghi tại Singapore , nhưng về đến Việt Nam thì vẫn có dịch truyền lũng lẳng bên cái xác ướp . 

Không cần nói , không hề và chẳng "ma" nào dám mổ xẻ tử thi thi của ông ta để kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của ông ta . 

Như vậy , các nhà sử thi của chúng ta sẽ bớt phần gian nan vất vả , nếu có trong tương lai , chỉ cần xác định lại tử thi hay phẩn khung xương là biết chính xác vết dao đó đâm thế nào , thời gian nào và kết luận kẻ nào từ chính trị bộ chủ mưu . 

Nhận định từ các diễn đàn trong nước cho biết , thời điểm Việt Nam chuyển đổi dân chủ sẽ là từ năm 2014 . Ngay từ bây giờ , làn sóng yêu cầu Nông Đức Mạnh từ bỏ cơn mơ : "là con không chính thức của Hồ" nên sẽ được tại vị đến chết đang dâng rất cao , âm thầm trong nước nhưng dữ dội . 

Liệu ai và khi nào sẽ khai quật tử thi, bị tử nạn chứ không chết lão của Võ văn Kiệt ? Lời giải đáp từ phong trào dân chủ của nhân dân ta . 


PHO'NG SU+. A'N MA.NG:
NHA'T DAO THU?NG PHO^?I TRA'I VO~ VA(N KIE^.T
DDU+O+.C PHA'T HIE^.N !!

Bi' ma^.t li.ch su+? chi'nh tri. , co' the^? mang ti'nh ddo^.t pha' va` la`m thay ddo^?i ca'n ca^n quye^`n lu+.c ta.i Vie^.t Nam dda~ ba^.t ra . 

Theo nguo^`n tin dda(.c bie^.t o+? Ha` No^.i , Vo~ va(n Kie^.t dda~ bi. a'm sa't ta.i tu+ gia , sau ddo' ddu+o+.c a^m tha^`m ddu+a sang Singapore ddie^`u tri. nhu+ng kho^ng qua kho?i . Chu+' kho^ng pha?i di.ch tra`n pho^?i nhu+ kha'm nghie^.m tu+? thi la'o tai Sai Go`n buo^?i tru+a ddu+a xa'c o^ng ta ve^` tu+` Sin . 

Ngu+o+`i ta cu~ng tha^'y su+. ngu.y ta.o ho+' he^nh cu?a nga`y ddu+a xa'c o^ng ta ve^` . Gia^'y ghi xa'c ddi.nh tim dda~ ngu+`ng dda^.p thi` ghi ta.i Singapore , nhu+ng ve^` dde^'n Vie^.t Nam thi` va^~n co' di.ch truye^`n lu~ng la(?ng be^n ca'i xa'c u+o+'p . 

Kho^ng ca^`n no'i , kho^ng he^` va` cha(?ng "ma" na`o da'm mo^? xe? tu+? thi thi cu?a o^ng ta dde^? ke^'t lua^.n chi'nh thu+'c ve^` nguye^n nha^n ca'i che^'t cu?a o^ng ta . 

Nhu+ va^.y , ca'c nha` su+? thi cu?a chu'ng ta se~ bo+'t pha^`n gian nan va^'t va? , ne^'u co' trong tu+o+ng lai , chi? ca^`n xa'c ddi.nh la.i tu+? thi hay pha^?n khung xu+o+ng la` bie^'t chi'nh xa'c ve^'t dao ddo' dda^m the^' na`o , tho+`i gian na`o va` ke^'t lua^.n ke? na`o tu+` chi'nh tri. bo^. chu? mu+u . 

Nha^.n ddi.nh tu+` ca'c die^~n dda`n trong nu+o+'c cho bie^'t , tho+`i ddie^?m Vie^.t Nam chuye^?n ddo^?i da^n chu? se~ la` tu+` na(m 2014 . Ngay tu+` ba^y gio+` , la`n so'ng ye^u ca^`u No^ng DDu+'c Ma.nh tu+` bo? co+n mo+ : "la` con kho^ng chi'nh thu+'c cu?a Ho^`" ne^n se~ ddu+o+.c ta.i vi. dde^'n che^'t ddang da^ng ra^'t cao , a^m tha^`m trong nu+o+'c nhu+ng du+~ do^.i . 

Lie^.u ai va` khi na`o se~ khai qua^.t tu+? thi, bi. tu+? na.n chu+' kho^ng che^'t la~o cu?a Vo~ va(n Kie^.t ? Lo+`i gia?i dda'p tu+` phong tra`o da^n chu? cu?a nha^n da^n ta . 

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: Nguyệt San Việt Nam.