Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Buïi Ñôøi Phaûi Chaêng Laø Soá Phaän ?
Tröông Ngoïc Laâm - Moät Maûnh Ñôøi

 
Caùc baïn chaéc coøn nhôù caâu chuyeän trieån laõm aûnh vaø toå chöùc baûo trôï treû em ñeán töø nöôùc Anh : Saigon Children ' s Charity maø chuùng toâi ñaõ coù laàn ñeà caäp . Ñeâm cuoái naêm , laïnh giaù , chuùng toâi laïi quay laïi nôi ñaây ñeå vieáng thaêm thaàm laëng nhöõng ñöùa treû moà coâi . Thöông laém nhöõng baïn treû khoâng coøn moät ai nöông töïa , chuùng toâi ñaõ gaëp moät trong nhöõng  soá phaän nghieät ngaõ khuûng khieáp cuûa soá kieáp vöôùng buïi ñôøi , coù khaùc , laø buïi nhöng khoâng ñeå ñôøi vöôùng buïi , hoï ñaõ bieát goàng mình ruõ buïi vöôn leân . Chuùng toâi muoán nhaéc ñeán coâ baïn " buoàn " cuûa mình : Tröông Ngoïc Laâm . 

Sinh ra treân maûnh ñaát ngaäp pheøn Caàn Guoäc , Long An , vöøa sinh ra ñaõ nhaän tang cha , moät thanh nieân phaûi ñi vaøo töû ñòa taïi CamBoát ñeå höùng löng ñôõ ñaïn cho boïn chaùu con luõ coäng " cha". 
 
Maát cha , meï khoå quaù , boû con , troán nhaø ñi böôùc nöõa . Laâm chæ coøn laïi oâng baø ngoaïi , vôùi maùi ñaàu baïc, löng coøng , ñaõ hôn 80 tuoåi maø phaûi laám maët cho ñaát , höùng gioù cho trôøi , haùi sau daïi , caù ñoàng , nuoâi chaùu lôùn khoân . Trôøi möa bong boùng baäp boàng … Meï ñi laáy choàng …con ôû vôùi ai ??…   

Laâm ñau ñeán khoâng coøn caû nhaän ñöôïc noãi ñau nöõa roài , khi haøng ngaøy nhìn oâng baø ngoaïi yeáu nhieàu ñi , vaãn coá nuoâi ñöùa chaùu moà coâi cuûa mình trong töøng lôøi ru chua xoùt . Roài oâng baø cuõng khoâng theå soáng noåi nöõa khi söùc kieät , hôi taøn . Laâm chæ coøn laïi coù moät mình treân ñôøi naøy ,trô troïi , bô vô . 

"Gía nhö maø Laâm coøn Cha , .., maø neø caùc anh chò ôi , coù phaûi Cha thì thöông con gaùi laém phaûi khoâng? " Laâm öôùt nöôùc maét mô moät giaác mô , roài nhoeûn mieäng cöôøi buoàn vôùi chuùng toâi . Laâm cöôøi maø nöôùc maét chuùng toâi rôi  …

Möôøi tuoåi ñaàu , sau khi oâng baø qua ñôøi , Laâm veà soáng vôùi meï vaø ngöôøi döôïng gheû laïnh luøng. Thaø chòu ñoùi chöù khoâng chòu nhuïc vaø gheû laïnh. Laâm lao ra ñöôøng kieám soáng , phuï baùn quaùn leà ñöôøng , baùn veù soá daïo , laøm con ôû , queùt raùc, nhaët ny long .. laøm moïi vieäc ñeå sinh toàn . Naêm coâ 17 tuoåi , soá may ñaõ cho coâ gaëp nhöõng con ngöôøi coù taám loøng nhaân haäu , vaø toå chöùc töø thieän Sai gon Children .. ñaõ nhaän ñôõ ñaàu coâ. Naêm 2000 , thaùng 9 , Laâm ñöôïc toå chöùc naøy cho döï thi cuoäc thi nhieáp aûnh cho treû em ñöôøng phoá. Vaø coâ ñoaït giaûi cao . Trieãn laõm Light Side taïi Thuî Só ñaõ traân troïng giôùi thieäu tröôùc coâng chuùng Chaâu Aâu caùc böùc aûnh caän caûnh nhöõng caûnh ñôøi khoán cuøng cuûa treû em , ngöôøi daân ngheøo ñoùi trong cheá ñoä coäng saûn cay nghieät naøy . Noù voâ tö , hoàn nhieân nhö chính cuoäc soáng an baøi cuûa moät soá phaän nhö Laâm .     

Vì sao em chuïp ñöôïc nhöõng böùc aûnh naøy ?  Laâm laïi cöôøi buoàn : em cuõng khoâng bieát nöõa , coù leõ vì em thích . Maø nhöõng ngaøy em ñöôïc ôû Thuî Só laø nhöõng ngaøy haïnh phuùc nhaát ñôøi em . Em khoâng sôï ñoùi , sôï baát traéc , ñöôïc moïi ngöôøi thöông yeâu duø em chæ laø moät con beù buïi ñôøi beù xíu . Laâm run ngöôøi , kheû kheùp chaët hôn chieác aùo len choáng laïnh , aùnh maét chôït saùng leân , roài toái saàm , u uaån : Giôø thì em phaûi tieáp tuïc lao ñoäng caät löïc ñeå kieám soáng , hoïc taäp vaø nuoâi nieàm ñam meâ nhieáp aûnh cuûa em . 

Em saùng taùc ra sao ?

Maùy aûnh hoâm em ñöôïc taëng ôû Thuî Só bò maát roài. Em phaûi möôïn ñôõ maùy cuûa caùc anh chò , cöù lang thang , chuïp ñöôïc böùc naøo ñeïp , ñeå ñoù , khi naøo coù chuùt tieàn thì röûa ra xem . Chuùng toâi nhìn coâ beù moà coâi naøy , ñau xoùt maø töï hoûi : vì sao haøng trieäu treû em Vieät Nam cöù phaûi cam chòu soá phaän nghieät ngaõ naøy ? . Ai seõ hoaùn caûi soá phaän cho chuùng mai sau ? . Chuùng ta coù theå giuùp chuùng töï ñoøi quyeàn soáng cho mình ñöôïc khoâng ?  . Chuùng toâi tin töôûng raèng , caâu hoûi seõ khoâng rôi vaøo im laëng . Caùc baïn , haõy vieát thö veà : TRÖÔNG NGOÏC LAÂM - Saigon Children ' s Charity caùc baïn nheù . 
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông