Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Vieát Phieám Luaän , Coi Chöøng Bò Truy Toá ?


ÔÛ caùc vuøng noâng thoân Vieät Nam , cheá ñoä coâng an trò luoân luoân ñöôïc thi haønh trieät ñeå. Heã baïn coù quen vôùi coâng an thì luoân luoân laø soá moät . Nhöng khoâng quen bieát , laïi khoâng töôøng ñöôøng ñi loái veà . Baïn seõ bò "vònh" ngay . 

Ñieån hình laø gaàn dòp cuoái naêm coù oâng Huyønh Thanh Nghieäp , nguï ôû aáp 1 , xaõ An Phöôùc , huyeän Chaâu Thaønh , tænh Beán tre coù vieát moät tieåu phaåm mang teân " sö cuï vaø chuù tieåu " ñaïi yù laø oâng Nghieäp vieát ñeå göûi cho baùo ñaøi ñaêng leân muïc "Caâu chuyeän caûnh giaùc ", moät loaïi truyeàn thanh baùo ñoäng troäm caép nôi caùc khu daân cö, caâu chuyeän naøy , oâng guûi hai baûn , moät cho thuû töôùng chính phuû , moät cho bí thö tænh uûy Beán tre. Theá nhöng oâng ta khoâng " caûnh giaùc "  caùc chuù ñaøo töôøng khoeùt vaùch , maø oâng ta " caûnh" ngay cho boïn cöôùp ngaøy - ñoù laø oâng vieát aån yù trong caâu chuyeän , baùo ñoäng veà vieäc laøm sai traùi cuûa oâng chuû tòch huyeän Chaâu Thaønh teân laø Traàn Ngoïc Huøng, ñaõ tham oâ 2 tyû ñoàng tieàn thueá cuûa daân. Nay oâng chuû tòch khoâng nhöõng khoâng bò tröøng phaït , maø coøn ñaéc cöû chöùc cao hôn , töùc bí thö huyeän uûy huyeän Chaâu Thaønh , maëc duø keát luaän cuûa ñoaøn thanh tra coøn sôø sôø ra ñoù . Ñoù laø chuyeän daân gian noùi , coøn giaáy traéng möïc ñen , thì oâng chæ vieát moät caâu chuyeän coù coát chuyeän nhö sau : coát chuyeän döïng ôû boái caûnh tröôùc naêm 1975 taïi mieàn Nam , coù moät oâng sö maùch cho moät chuù tieåu caùch soáng doái gian cuûa ngöôøi traàn tuïc . Chaúng haïn nhö laø chính con trai cuûa moät ngöôøi baïn sö cuï , nhôø bieát keát beø keát caùnh , nònh bôï ñuùt loùt , xaây nhaø cho tænh tröôûng , neân chöùc vuï trong quaän cöù leân ñeàu ñeàu ñeå traùnh bò vu caùo laø vu khoáng ngöôøi khaùc. Cuoái caâu chuyeän , oâng Nghieäp vieát roõ :" toâi möôïn ñòa danh , nhaân vaät ñeå aùm chæ nhöõng phaàn töû xaáu vaãn ñöôïc bao che , toàn taïi ñaây laø goùp yù xaây döïng . Neáu xaõ hoäi coù coâng baèng , vaên minh , thì khoâng coù söï ñoäc ñoaùn , xieân xeùo, truø daäp .." . Theá nhöng taát caû laø voâ ích .

Ngaøy 15/12/2000 , toaø aùn huyeän Chaâu Thaønh , vôùi aùp löïc cuûa oâng vua con Traàn Ngoïc Huøng , toáng ñaït caùo traïng mang soá 05/KSÑT- TA truy toá oâng Nghieäp phaïm toäi danh " vu khoáng " . Gia ñình oâng Nghieäp baùn thaùo ñoà ñaïc , nhaø cöûa ñeå lo tieàn chaïy vaïy cho oâng , nhöng voâ ích . Duø moät soá luaät gia ñoaøn theo yeâu caàu gia ñình oâng Nghieäp xin phuùc tra laïi baûn aùn , thì gaëp ngay gioïng noùi thaùch thöùc cuûa oâng Chaâu thaønh Chieán , coâng an tröôûng huyeän Chaâu Thaønh , cuõng laø ngöôøi nhaø , em ruoät cuûa truøm coâng an Sai Goøn Chaâu thaønh Luyeän :"Khoâng bieát , ñaõ coù keát luaän ñieàu tra coù noùi roõ oâng Nghieäp möôïn teân hö caáu nhaân vaät ñeå nhaèm noùi xaáu oâng Huøng . "

Nghe theá caùc cuï luaät gia , nhaø baùo quoác noäi ñeàu noåi da gaø , khoâng bieát ñeán moät ngaøy naøo ñoù . Hay khoâng caùc taùc phaåm " vieát khôi khôi " cuûa mình bò caùc cuï , caùc chuù , caùc baùc coù "ùcaùn " to maø ñeå maét ñeán , theá roài laïi thaáy nhaân vaät trong taùc phaåm ñaáy noù sao gioáng mình quaù . Theá laø taùc giaû phaûi chòu caùi toäi " aùm chæ " ñeå ñi ñeám lòch , thì cöù goïi laø ñi ñöùt cuoäc ñôøi ñaáy nheù . Naøy , caùc cuï ôi , baøi vieát naøy vieát theo söï kieän coù thaät , chaúng "aùm chæ" ai ñaâu, nhaù !. 
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông