Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Daân Trong Nöôùc Baøn Chuyeän Vôùi Nhau: 
Noùi Roõ Hôn Veà Chöõ "Cöïc Ñoan" 

Thöa caùc baïn , toaø baùo chuùng toâi vöøa qua coù nhaän moät laù thö vieát töø queâ höông , 
göûi cho caùc anh chò em ñang tranh ñaáu ñoøi töï do daân chuû cho nhaân daân Vieät nam ôû khaép nôi. 

Laù thö coù nhieàu yù gôïi hay, môû ñöôïc caùc vaán ñeà maø chuùng ta phaûi cuøng quan taâm, giaûi quyeát noù trong töông lai . Thieát nghó , toaø baùo chuùng toâi seõ coù yù kieán rieâng , nhöng yù kieán naøy döïa treân quan ñieåm cuûa nhöõng ngöôøi daân trong nöôùc goùp yù vôùi chuùng toâi  maø thoâi . 

Mong raèng , sau nhöõng yù nhaän ñònh cuûa chuùng toâi , toaø baùo seõ nhaän ñöôïc tieáp nhieàu yù kieán ñoùng goùp xaùc ñaùng cuûa ñoàng baøo vaø caùc baïn , nhaát laø caùc baïn treû . 

Kính .

-----------------------------------------------------
Thua ong 

That ra toi cung chang ua gi Dang CSVN noi rieng DCS noi chung, nhung khong phai nhu ly do ma ong da neu. Toi khong thich vi ho cuc doan, co cai nhin thien can, chi lo giu gin dia vi, quyen uy cua minh. Va nhu ong da noi, o dau cung vay, co nguoi tot va nguoi xau, trong DCSVN cung vay thoi. Nhung cong bang ma noi, la nguoi dan song trong nuoc VN, toi chang thay CS tan bao, khat mau nhu ong da noi (Tru mot vai nguoi bien chat, cung nhu o cac dang phai khac trong cac dat nuoc che do khac thoi). Toi nghi la con nguoi thi ai cung the thoi. KT noi rang: "Long loai nguoi la doi tra hon moi vat va rat la xau xa, ai co the do biet duoc", cac ong thi cung nhu vay thoi. Dat nuoc VN dang con ngheo nan, lac hau, toi cong nhan dieu do, nhung khong phai do nhung nguoi lanh dao tan bao, khat mau ma do ho thieu hieu biet, khong co nang luc, hay nghi ngo long tot cua nguoi khac. Toi khong thich DCSVN vi ho cuc doan, nhung xem ra cac ong cung vay, cac ong cung cuc doan khong kem, qua nang thanh kien ve nguoi khac nen khong thay nhung diem tot noi nguoi khac... Vay thoi, xin chao va chuc ong mot nam moi hanh phuc voi tam long tran day binh an, nhan ai.

Kim Nga

------------------------------------------------------

Kính thöa chò 

Khoâng bieát raèng maáy ngaøy qua , chò coù theo doõi keânh truyeàn hình VTV1 coù phaùt 
soùng boä phim cuûa Trung Hoa , mang teân " Tröa Thöôïng Haûi " , moät boä phim noùi
leân chính nhöõng ñieàu maø chò ñang traên trôû , ñoù laø chöõ :" cöïc ñoan".

Boä phim treân mieâu taû moät gia ñình tö saûn soáng taïi Thöôïng haûi , maø ñieån hình laø hai vôï choàng A haø vaø Ñöôøng Tam Phoá , khi cuoäc caùch maïng vaên hoaù ñieân cuoàng tieâu dieät taát caû nhöõng gì lieân quan ñeán caùi goïi laø " giai caáp tö saûn " , Ahaø , moät ngöôøi vôï treû ñaõ trôû maët vôùi ngöôøi choàng thöông kính cuûa mình , mang baêng ñoû , phaát côø hoàng , ñaäp phaù baøn thôø toå tieân , chæ ñaïo choàng moïi thöù , tay caàm quyeån Mao ñoû , maét long soøng soïc ñoøi dieät saïch luõ tö baûn , keå caû choàng con cuûa mình . Theá roài naêm thaùng troâi qua, Ahaø ñoå bònh naëng , phaûi vaøo nhaø thöông caáp cöùu , khoán cho Ahaø , luùc naøy ñang laø ñænh ñieåm cuûa phong traøo caùch maïng vaên hoaù , ngay luùc chò ñöôïc ñöa vaøo caáp cöùu , laø luùc ban chænh huaán ñaûng taäp trung caùc y baùc só , baét haùt , hoø, la khaåu hieäu uûng hoä Mao chuû tòch, hoïc thuoäc quyeån mao ñoû.
Ñeán khi chính oâng choàng Tam Phoá quyø xuoáng caàu xin caùn boä chænh huaán thöông xoùt, thì caùc baùc só môùi ñöôïc vaøo phoøng caáp cöùu , nhöng ñaõ quaù muoän , ngöôøi ta chæ coøn thaáy doøng maùu ñoû töø cöûa mieäng Ahaø chaûy ra , coâ ta taét thôû . Coù moät ñieàu thuù vò maø chuùng toâi phaûi keå cho chò nghe, ñaáy chính laø caâu noùi cuoái cuøng maø Ahaø noùi vôùi choàng mình: 

"Mình ôi , taát caû nhöõng gì toâi ñaõ laøm, laø vì gia ñình ta maø thoâi, thaät ra , laø toâi chæ giaû vôø ñaáy".

Ngöôøi choàng noùi : "toâi bieát , toâi bieát". 

Chuùng toâi laáy ví duï gaàn nhaát, ñieån hình nhaát maø chò bieát ñeå nhaén chò vaøi lôøi. Thöù nhaát ,  ngöôøi daân chuùng ta ñang ñoái choïi vôùi moät giai caáp cöïc ñoan - nhöng giai caáp naøy , baûn chaát cuûa chuùng khoâng phaûi cöïc ñoan vì lyù töôûng cao ñeïp cho daân cho nöôùc , maø laø vì TIEÀN vaø QUYEÀN maø vì ñieàu ñoù hoï ñang " giaû vôø " cöïc ñoan vôùi nhöõng taám loøng yeâu nöôùc chaân chính , maø cöïc ñoan ñaøn aùp thaúng tay , duø trong taâm trí hoï , hoï ñaõ töï bieát laø mình ñaõ sai laàm . Thöù hai , giai caáp huû laäu naøy ñang bò chính lôùp keá thöøa cuûa chuùng gheùt boû vaø lôïi duïng , chæ caàn chò xem caùc chöông trình thi kieán thöùc , ví duï , ñöôøng leân ñænh Olympia chaúng haïn ,neáu ñaõ hoïc
thuoäc nhö veït tröôùc thì khoâng noùi , coøn hoûi baát ngôø veà thaân theá , söï nghieäp , caùc 
taùc phaåm cuûa oâng Hoà , nhaø thô veït Toá höõu thì caâu traû lôøi thöôøng xuyeân nhaát cuûa 
lôùp treû laø "Em khoâng bieát aï". Ñaõ laø giai caáp cöïc ñoan thì coù nhieàu caùch ñeå xoaù 
chuùng ñi , trong ñoù , khoâng theå boû ñi caùch duøng cöïc ñoan ñöôïc .

Chuùng toâi bieát coøn raát nhieàu nhöõng con ngöôøi Vieät Nam chaân chính xa queâ höông 
ngaøn daëm , nhöng vì yeâu toå quoác naøy maø cöïc ñoan vôùi coäng saûn , chuùng toâi chæ 
khoâng uûng hoä hoï neáu hoï söû duïng cöïc ñoan baïo löïc , maø laøm toån haïi ñeán sinh maïng nhaân daân . Nhöng neáu hoï bieát ngöôøi , bieát ta . Bieát caùch duïng binh , bieát khai thaùc choå yeáu cuûa keû thuø , bieát neám maät naèm gai cuøng daân toäc , thì tính cöïc ñoan cuûa hoï laø caàn thieát chöù . Vì chính ñöùc tính naøy, seõ giuùp hoï giöõ vöõng ñöôïc khí tieát . Chaéc chò coù nghe qua baøi phaùt bieåu cuûa toång thoáng Bill Clinton vöøa qua , toaøn baøi, oâng khoâng nhaéc , chuùng toâi xin laäp laïi : KHOÂNG NHAÉC ÑEÁN MOÄT TÖØ veà oâng Hoà chí Minh vaø Ñaûng coäng saûn maø ngaøi Bill Clinton chæ noùi ñi noùi laïi , ñaát nöôùc naøy laø cuûa caùc baäc tieàn boái, cuûa Vua Huøng , Nguyeãn Traõi , Leâ Lôïi, Nguyeãn Du Taïi sao oâng ta phaûi noùi coá yù nhö vaäy tröôùc maët ñaûng coäng saûn ? , vì oâng ta muoán noùi raèng ÑAÛNG COÄNG SAÛN ñaõ heát thôøi roài , baây giôø laø thôøi ñaïi cuûa lôùp treû yeâu chuoäng coâng lyù , töï do , vaø chính chuùng seõ xeùt naùt oâng cha cöïc ñoan coäng saûn cuûa chuùng ra traêm maûnh , neáu ngaên baøn chaân tieán böôùc cuûa chuùng. Ñaát nöôùc naøy ñöôïc theá giôùi coâng nhaän laø ñaát nöôùc cuûa ngöôøi Vieät coù ngaøn naêm vaên hieán , chöù nhaát quyeán khoâng phaûi cuûa ñaûng coäng saûn . 

Vaäy thì , ai hieåu ñöôïc nguyeän voïng cuûa daân chuùng Vieät nhö oâng Bill Clinton ñaõ hieåu , thì ngöôøi ñoù seõ thaéng , Ai daùm giaõ töø vinh hoa phuù quyù nhö moät Nguyeãn Traõi ngaøn xöa  :

     Goùc thaønh Nam 
     Leàu moät gian 
     No nöôùc uoáng 
     Thieáu côm aên 

Ñeå lo nghó cho thieân haï thì ngöôøi ñoù seõ ñöôïc chuoäng, coäng saûn cuõng vaäy, maø quoác gia cuõng theá . Vieát vaøi caâu taâm söï cuøng chò , ñeå ñöôïc nhaén raèng , cöïc ñoan , cuõng khoâng phaûi laø ñieàu gì xaáu neáu bieát duïng chöõ cöïc ñoan cho ñuùng , cho quyeàn lôïi cuûa moät quoác gia coù chuû quyeàn , nhaân daân coù daân quyeàn , ñaûm baûo trong moät theå cheá töï do daân chuû thaät söï . Chuùng toâi chæ e ngaïi raèng , nhöõng con ngöôøi coøn quay löng vôùi noåi khoå ñau cuûa daân toäc , thì chính hoï môùi laø ngöôøi cöïc ñoan nhaát vaø ñaùng phæ nhoå nhaát . 

Kính chuùc chò haïnh phuùc , bình an vaø mong nhaän ñöôïc thö hoài ñaùp töø chò cuõng
nhö caùc baïn ñoïc gaàn xa . 

Thaân aùi . 
 

Ñöùng Daäy
Lôøi Hieäu Trieäu
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông