Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
PHAÂN TÍCH TOÅNG QUAN TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ÑAÏO KITO GIAÙO TREÂN ÑAÁT NÖÔÙC TA QUA VUÏ TUYEÄT THÖÏC CUÛA LINH MUÏC NGUYEÃN VAÊN LYÙ - HUEÁ . 

Nhoùm X30 chuû bieân

Kyø Cuoái . 

Phaûi chaêng linh muïc Lyù " ñoät ngoät " tranh ñaáu ñoøi töï do toân giaùo ? , chuùng toâi cho raèng, ñaây laø moät tieán trình maø linh muïc Lyù ñaõ chuaån bò töø raát laâu . Khoâng nhöõng linh muïc Lyù maø caû giaùo hoäi coâng giaùo Vieät Nam cuõng vaäy. 

Tin töôûng , soáng theo ñöùc ñaïo cuûa ñaáng linh thieâng laø baûn naêng phuïc thieän töø laâu ñôøi cuûa con ngöôøi . Ñem theå cheá chính trò ñeå nhaèm " leøo laùi" baûn naêng cuûa con ngöôøi laø moät ñieàu voâ ích . Baïo löïc coù theå caám ñôøi , nhöng baïo löïc khoâng theå caám ñaïo ñöôïc . Do vaäy , chuyeän chính quyeàn cho raèng , haïn cheá lôùp treû keá thöøa tinh thaàn ñaïo , haïn cheá ñaøo taïo linh muïc , haïn cheá tuyeân truyeàn ñöùc tin , haïn cheá hoäi hoïp laø thaønh coâng trong vieäc haïn cheá töï do coâng giaùo laø sai laàm . Bôûi , coù hay khoâng coù vieäc ñaøo taïo linh muïc . Coù hay khoâng coù vieäc môû roäng tuyeân truyeàn tinh thaàn coâng giaùo thì giaùo daân coâng giaùo vaãn tin vaø ñöùng vöõng , nhö hoï ñaõ ñöùng vöõng suoát haøng chuïc naêm qua . Ñoái vôùi tín ngöôõng , caøng caám ñoaùn noù laïi caøng phaùt trieån. Do vaäy maø , khi linh muïc Lyù treo baûng "töï do toân giaùo hay laø cheát" , ñoù chæ laø moät ñoäng thaùi nhaéc nhôû tinh thaàn tranh ñaáu trong moät neàn moùng tinh thaàn choáng ñoäc ñoaùn suoát bao nhieâu naêm qua . 

Laäp luaän raèng , linh muïc Lyù laø moät ñaïi dieän cho vieäc choáng coäng cuûa coâng giaùo laø phieán dieän . Coâng giaùo sinh ra khoâng phaûi ñeå choáng coäng . Coäng saûn laø moät lyù thuyeát voâ saûn chuyeân chính thaát nhaân taâm ñeå laøm ñieàu aùc. Coâng giaùo coù lyù thuyeát phuïc vaø höôùng thieän töø haøng ngaøn naêm qua . Trong khi , coäng saûn chæ coù moät môù lyù thuyeát hoãn ñoän , aùc thieän laãn loän vaø bò nhaân loaïi khai töû chæ sau voûn veïn chöa ñeán 80 naêm . Cho neân , neàn töï do coâng giaùo cuoái cuøng cuõng chæ laø höôùng ñi baûn naêng cuûa con ngöôøi choáng ñoäc taøi, aùp böùc maø thoâi. Söï aùc , coi cai quaûn , sieát chaët con ngöôøi laø goác reã , chæ coù moät ruùm roù naêm taøn , laøm sao ñöông cöï noåi vôùi baûn chaát thieän taâm ñöôïc reøn ñuùc ñeán maáy ngaøn naêm cho ñöôïc .

Toùm laïi , haønh ñoäng kieân quyeát cuûa linh muïc Lyù suoát maáy thaùng qua , chæ laø moät gioït nöôùc trong haøng trieäu trieäu gioït nöôùc khoâng ra maët , aâm thaàm , laëng leõ trong theá tieán coâng cuûa taát caû caùc toân giaùo treân daûi ñaát phöông Nam naøy seõ baøo moøn , huûy hoaïi baát cöù tính vò kyû aùc ñoäc naøo ngaên caûn baûn naêng cao ñeïp cuûa con ngöôøi . Ñoù laø baûn naêng toân thôø söï coâng baèng , toân thôø caùi ñeïp , toân thôø töï do , leân treân taát caû , ñoù laø toân thôø quyeàn naêng cuûa taïo hoùa . Ai ñi traùi luaät taïo hoùa , bò töï ñaøo thaûi chæ laø vaán ñeà thôøi gian cho keû ñoù . Bôûi vì vaäy maø , khi coâng an coäng saûn giöït baûn khaåu hieäu tö do toân giaùo vöùt xuoáng ñaát do traùi yù ñaûng nhöng hôïp quy luaät taïo hoùa thì linh muïc Lyù laïi cöôøi , vaø oâng laïi nheï nhaøng caàm taám bieån khaåu hieäu ñoù maø treo leân . Lieäu coäng saûn coù theå dôõ boû haøng haøng lôùp lôùp khaåu hieäu trong taâm trí bao nhieâu con ngöôøi ñang höôùng veà aùnh saùng töï do hay khoâng? ñöôïc bao nhieâu naêm ? . Taát caû caùc toân giaùo coù loøng tin , coù ñöùc ngöôøi , hôïp taïo hoùa seõ vónh haèng cuøng taïo hoùa . Taát caû ñang cuøng tin nhö vaäy .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông