Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Töï Do Laøm Luaät ?

Luaät sö TDK - Vónh Long 


Nhìn laïi nhieàu cuoäc ñình coâng do löïc löôïng coâng nhaân Vieät Nam toå chöùc töï phaùt trong nhöõng naêm vöøa qua . Ngöôøi ta laïi thaáy ngaäm nguøi cho caâu noùi cuûa oâng Hoà naêm xöa :" Quyeàn töï do tö töôûng laø töï do phuïc tuøng chaân lyù ?!!" 

Chaân lyù maø oâng vua khai saùng cho giai caáp coäng saûn Vieät Nam ngaøy nay chính laø chaân lyù cuûa keû maïnh , muoán noùi sao thì noùi , vaø muoán vieát luaät nhö theá naøo thì vieát . Nhìn laïi boä luaät lao ñoäng cuûa hoï trong vaán ñeà ñình coâng thaät ngang ngöôïc. Hoï quy ñònh ñình coâng chæ laø tranh chaáp taäp theå , vaø quy cho caùn boä nhaø nöôùc coù chöùc naêng hoaø giaûi - töùc giaûi quyeát sao cho quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng coù ñöôïc giaûi quyeát nhöng treân cô sôû theo yù cuûa hoï . Vieäc thaønh laäp hoäi ñoàng hoaø giaûi laø nhoùm toå chöùc giöõa caùn boä nhaø nöôùc vaø caùc oâng chuû . Trong hoäi ñoàng hoaø giaûi, yù kieán phaûn hoài cuûa ngöôøi lao ñoäng tröôùc khi ñeán beân ngöôøi thueâ lao ñoäng , phaûi qua söï giaùm saùt cuûa nhaø nöôùc naèm trong hoäi ñoàng hoaø giaûi . Neáu hoäi ñoàng hoaø giaûi " giaûi " khoâng xong , laïi ñöa tieáp leân hoäi ñoàng troïng taøi hay leân cao nöõa laø toaø aùn nhaân daân . Maø nhö quyù vò ñaõ bieát , caùc hoäi ñoàng , toaø aùn thì coù naèm trong tay daân khoâng , chaéc quyù vò ñaõ roõ . 

Cho neân, trong luaät naøy quy ñònh tieáp, neáu vieäc tranh chaáp khoâng ngaõ nguõ , ngöôøi lao ñoäng döôùi söï ñieàu haønh cuûa ban chaáp haønh coâng ñoaøn cô sôû seõ toå chöùc ñình coâng . Khoå noåi laø theo quy ñònh coâng ñoaøn cuûa hoï , ban chaáp haønh cô sôû chieám ña soá laø ñaïi dieän beân caùc oâng chuû , keá ñeán laø  caùc caùn boä chuyeân tö coâng ñoøan nhaø nöôùc, sau cuøng môùi ñeán caùc coâng nhaân. Theá laø , söï maëc caû, tranh ñaáu daønh quyeàn soáng cuûa giai caáp coâng nhaân vôùi giôùi chuû boång trôû thaønh söï trao ñoåi , chaùc chia giöõa nhaø nöôùc vaø caùc oâng chuû . Giai caáp coâng nhaân trôû thaønh vaät teá thaàn ! . Cöù nhìn khuoân maët cuûa oâng chuû coâng ty du lòch 12 trong cuoäc traû lôøi phoûng vaán cuûa ñaøi VTV1 veà vieäc caùc coâng nhaân ôû Samoa tieáp tuïc bò quît nôï , boû ñoùi thì cuõng quaù hieåu caùch laøm luaät cuûa caùc oâng vua con coâng saûn . 

Khi phoùng vieân hoûi: traùch nhieäm cuûa coâng ty vaø vôùi cöông vò laø giaùm ñoác beân A , ñoàng chí coù yù kieán giaûi quyeát gì ? oâng ta nhaáp nhaáp nguïm traø , cuùi maët vaø se seõ cho laø vieäc traû lôøi chi tieát laø vieäc " teá nhò " vaø noùi baâng quô " Neáu giôùi chuû khoâng giaûi quyeát , chuùng toâi ñaáu tranh , neáu laïi khoâng giaûi quyeát oån thoaû , chuùng toâi laïi tranh ñaáu , neáu hoï laïi khoâng giaûi quyeát , chuùng toâi laïi ñaáu tranh " , thieân haï ôû Haø Noäi nghe oâng caùn boä giaùm ñoác naøy traû lôøi , cöù laø vôõ buïng ra maø cöôøi , cöôøi cho söï kieân ñònh laäp tröôøng baûo veä giai caáp coâng nhaân maø ñaûng reâu rao , cöôøi cho nhöõng caùi ñaàu thôøi Giang Thanh nhöõng naêm 1950 sao vaãn coøn soùt laïi ôû nhöõng naêm cuûa theá kyû 21 naøy ñöôïc nhæ ? .             
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông