Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Chuû Nghóa Möôøi Laêm Ngaøn Ñoâ 


Caùc baïn coù bieát cuï Mai Chí Thoï , nguyeân boä tröôûng Boä coâng an  khi xöa giôø veà höu thu nhaäp moãi thaùng laø bao nhieâu khoâng ? . Möôøi laêm ngaøn ñoâ , ví laø ta coäng taát caû 4 caên bieät thöï toå boá maø doøng hoï cuï ñöôïc nhaø nöôùc hoaù giaù theo yù cuï , roài chia ñeàu  khoaûng 4,500 ñoâ moät caên cho thueâ maø nghe ñaâu caên ñaét nhaát ñöôïc haõng Shell cuûa Myõ thueâ phaûi treân 5000 USD moät thaùng aø nghen . Vaø con ngöôøi giaøu suù suø su naøy môùi ñaây ñöôïc tröôøng ñaïi hoïc Toång hôïp môøi ñeán noùi chuyeän veà chuû nghóa xaõ hoäi ?!. 

Trôøi ôi , muoán  noùi chuyeän veà chuû nghóa xaõ hoäi , thì ngöôøi noùi chuyeän phaûi laø con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa chöù, theá maø cuï Thoï nhaø ta raønh raønh laø con ngöôøi tö baûn moät traêm phaàn traêm maø ñoøi giaûng veà chuû nghiaõ xaõ hoäi môùi loän ñaàu khoâng . YÙ laø trong cuoäc gaëp vôùi giôùi töï cho laø mình ñang aên côm coäng saûn chöù khoâng phaûi aên côm töø tieàn thueá cuûa daân (nhö  baùo an ninh theá giôùi töï thoåi coøi cho baøn daân thieân haï thaáy veà thaønh phaàn ñoái laäp cuûa cheá ñoä laø coù môùi ñaây)  phaàn lôùn laø ñöôïc löïa choïn töø caùc chöùc saéc caùn boä ñoaøn "tieâu bieåu" (töùc coù chöùc saéc chính quyeàn) maø cuï Thoï coøn aên noùi chaúng ra laøm sao , yù chöøng maø ñuïng boïn treû ba gai xuù laùp , noù hoûi tôùi tôùi nöõa thì chaéc cuï tieâu. 

Saùng ngaøy 9 thaùng 1 taïi nhaø vaên hoaù Thanh nieân , cuï ö höû chaøo caùc baïn treû roài maïo ñaàu : toâi laø ngöôøi coäng saûn laâu naêm toâi ñeán ñeå noùi chuyeän vôùi caùc baïn raèng phaûi chaêng chuû nghóa xaõ hoäi khoâng coøn töông lai gì nöõa ? laøm theá naøo ñeå nöôùc nhaø ñoäc laäp töï chuû , oån ñònh , phaùt trieån nhanh , giöõ ñöôïc ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa  ? noùi chung laø y chang yù oâng Phieâu , cuõng laø y chang yù Ñaûng , bôûi noùi hôi traùi laø 15.000 USD cuûa cuï ñi ñöùt , neân cuï phaûi giöõ chöù !. Khi haøng loaït caùnh tay ñöa leân vaø coù vaøi yù hôi hôi treät höôùng , ví duï : Ñaûng coäng saûn coù bieát bao giôø seõ chaám döùt thôøi kyø quaù ñoä khoâng? . Noùi roõ hôn veà chuû nghóa xaõ hoäi? Phaûi chaêng chuû nghóa tö baûn ñang giaõy cheát ? . Cuï chaúng traû lôøi vaøo caâu hoûi maø laïi tieáp tuïc baøi "quaù khöù "cuûa Phieâu , cuï noùi , theá giôùi khoâng chaáp nhaän cho baát cöù ai muoán laøm baù chuû , töø sau khi Baùc Hoà veà nöôùc , Vieät Nam döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc laäp . Phe xaõ hoäi chuû nghóa ñoå vôû theo cuï laø do nguyeân nhaân xa rôøi quaàn chuùng , chuû nghóa cô hoäi , khoâng toân troïng nguyeân taéc sinh hoaït Ñaûng , cho neân , ngöôøi coäng saûn ngaøy nay phaûi giaûi quyeát thaáu ñaùo nhöõng baøi hoïc treân . 

Chaéc cuï hôi laãn neân cuï queân , noùi traùi noùi phaûi nhö theá naøo , thì caàn phaûi nhaéc cho cuï nhôù raèng : Vieät minh , tieàn thaân cuûa coäng saûn ngaøy nay thaønh coâng trong vieäc taäp hoïp daân chuùng laø do coù söï uûng hoä cuûa lieân minh caùc ñaûng phaùi Vieät Nam - maø ra . Vaäy thì , ngaøy nay , khi cuï laõnh 15000 usd moãi thaùng laø do coâng lao xöông maùu cuûa toaøn theå daân chuùng Vieät ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp maø coù , chöù khoâng phaûi cuûa Ñaûng cho cuï ñaâu maø cuï töï haøo cuï nheù .  Baây giôø , ngöôøi ta coù hoûi thanh nieân coù nhôù gì veà Baùc Hoà khoâng , theo baùo Ñaûng söu taàm ñöôïc thì chæ coøn 37 phaàn traêm laø coøn nhôù ñeán Baùc , coøn thì chuùng queân saïch , vaø trong töông lai , chuùng seõ coøn chöûi Baùc daøi daøi , vì Baùc ñaõ sinh ra moät luõ aên haïi daân , haïi nöôùc ñeán ngaøy nay . Theá maø cuï ñoøi thanh nieân ñöùng veà phía Baùc , veà phía chuû nghóa xaõ hoäi laø cuï laàm to roài cuï aï. Cuï ôi, ngöôøi coäng saûn ngaøy nay maø muoán giaûi quyeát thaáu ñaùo nhöõng baøi hoïc gì ñaáy , theo thieån nghó cuûa chuùng chaùu , hoï phaûi tìm cuï ñeå giaûi quyeát thaáu ñaùo raèng : Taïi sao caùc cuï caùn boä giaø laø uûng hoä xaõ hoäi chuû nghóa gheâ gôùm quaù ta ? , chaéc haún laø vì caùc cuï baûo veä ñöôïc chuû nghóa xaõ hoäi , thì ñöông nhieân laø baûo veä ñöôïc caùc bieät thöï , caên hoä sang troïng maø coù tieàn cho thueâ, döôõng giaø an phaän ñöôïc chöù , phaûi khoâng caùc cuï vaø cuï Thoï ? . 

AØ maø queân , saép ñeán ngaøy gioã cuûa anh Ñinh Ñöùc Thieän , cuï nhôù thaép höông nhôø anh aáy phuø hoä cho cuï soáng laâu , chôù phaûi bò caùc anh trong Ñaûng " giaûi quyeát thaáu ñaùo " nhö ngaøy xöa , cuï nheù .    
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông