Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Ñaàu Naêm Noùi Chuyeän Veà Moät Loaøi Raén Môùi : 
Raén Ñoäi Loát Ngöôøi

Nhoùm SV nghieân cöùu loaøi boø saùt - Ñaïi hoïc Caàn Thô 


Töø khi con Maõng xaø tinh , coá coá toå cuûa caùc loaøi raén ngaøy nay xuùi Baø EVA caén traùi caám trong vöôøn Ñòa Ñaøng , thì raén ñöôïc lieät vaøo haøng keû thuø nguy hieåm cuûa loaøi ngöôøi . Nhö vaäy, raén ñaõ xuaát hieän cuøng luùc vôùi loaøi ngöôøi ñaõ haøng trieäu trieäu naêm nay . 

Theá nhöng , coù moät loaøi raén xuaát hieän chöa ñeán 100 naêm , nhöng ñaõ bò loaøi ngöôøi gheâ sôï nhaát trong caùc loaøi raén , ñoù laø loaøi raén coäng saûn . Loaøi naøy luùc thì coù thaân hình ñung ñöa , thon tröôït , ngoaèn ngoeøo luùc thì bieán thaønh hình ngöôøi troâng cuõng khaù khaû aùi, bình daân . Chuùng ta coù theå xeáp chuùng vaøo loaïi chi boø saùt , nhoùm thaèn laèn , coù ñaëc tính caù bieät laø coù theå bieán hoaù töø raén sang ngöôøi . Chuùng ta taïm goïi laø loaøi raén ñoäi loát ngöôøi. Do gheâ rôïn quaù neân ôû caùc vuøng noâng thoân hay thaønh thò cuõng vaäy , daân gian ít duøng töø RAÉN ñeå noùi ñeán loaøi naøy laém , hoï sôï kî huyù neân noùi cheäch ñi, ví duï laø Tuïi Noù , Boïn aên haïi , Ñaàu Gaáu , Thöù khoán naïn vaø nhieàu nhaát laø Caù. Ví nhö maø baïn ñang ngoài aên saùng ôû ñaâu ñoù taïi Vieät Nam , hay khoâng baïn nghe thieân haï chaïy raàm raàm , khieân ñoà , cuoán nylon , vöøa chaïy coù côø vöøa la : Tuïi Caù ñeán baø con ôi !!!!. Ñaáy ñích thò laø chính haén : loaøi raén coäng saûn ñang ñeán ñoù . Vì sao loaøi raén naøy quaù ö laø ñoäc nhö vaäy haù ? . Laø vì chuùng gian xaûo , quyû quyeät gheâ laém, söùc maïnh cuûa chuùng cuõng maïnh cöïc kyø . Ví duï nhö khi naõy maø baø con chaïy khoâng kòp haù , chuùng phì hôi truùng baø con , xì cho baø con tôø giaáy "tòch thu" , theá laø suoát thaùng trôøi , baø con ñoùi meo raâu . 

Cheát khoâng ?!. Caùc baïn coù bieát loaøi raén " thieät " naøo coù noïc ñoäc maïnh nhaát treân theá giôùi hoâng?. Ñoù laø loaøi TaiPan ôû xöù UÙc chaâu chæ moät lieàu caén cuûa chuùng laø ñuû gieát 200.000 con chuoät . Theá maø loaøi raén thieät naøy coøn thua xa laéc xa lô loaøi raén ñoäi loát ngöôøi kia ñaáy . Hoài naêm 1956 , con raén Hoà , loaøi raén Chuùa toå cuûa loaøi raén coäng saûn naøy , chæ moät lieàu noïc ñoäc thoâi , ñaõ gieát gaàn 1 trieäu maïng ngöôøi ra õi raùc khaép nôi treân vuøng ñoàng baèng Baéc boä ñoù . Vì vaäy cho neân ñeå ghi kyû luïc Ghineùt theá giôùi naøy . Thieân haï heø nhau xaây moät ngoâi nhaø moà baèng ñaù to töôùng , ñaët taïi Haø noäi , moå buïng raén Hoà , xòt daàu thôm pha vôùi Fhomanñeâhít , öôùp xaùc raén laïi , ñeå daønh cho thieân haï ngaém chôi . Vui vui thì queân , coøn buoàn buoàn thì cöù ñem ra chöûi . Nhöng maø baø con coù chöûi ôû Vieät Nam thì nho nhoû thoâi nha , chöûi lôùn chuùng bieát , chuùng caén cho moät phaùt laø "Ngoä khíu khíu choï " haù . 

Thoâi , naõy giôø giôõn hoaøi , giôø noùi chuyeän khoa hoïc nghe : Ñaëc tính sinh hoïc cuûa loaøi naøy : Loaøi naøy thöôøng thöôøng ñöôïc sinh saûn voâ ñònh tính , töùc laø chuùng laây truyeàn qua ngöôøi . Nhaát laø luùc coù chieán tranh , coù muøi maùu nhieàu , laø chuùng laây lan gheâ laém . Thöôøng chuùng choïn nhöõng ngöôøi ít chòu hoïc haønh , chôi bôøi leâu loûng maø baây giôø oâng baø mình goïi laø boïn thanh nieân hö ñoù , chuùng phoùng vi truøng qua , nhaäp vaøo , theá laø xong . Do vöøa laø ngöôøi , vöøa laø raén , neân hoaøn caûnh thích nghi cua chuùng raát cao. Chuùng coù theå keùo ngöôøi leân taän vuøng Baéc Poù , chui tuoät xuoáng vuøng ñaàm laày Ñoàng thaùp möôøi , oäp oäp duï khò thieân haï laø chuùng ta phaûi khaùng chieán choáng xaâm löôïc xaâm laêng gì ñoù . Thieân haï töôûng thieät , laïi gaàn haén , haén ñôùp moät phaùt , theá laø ñi theo oâng baø oâng vaõi luoân . Raén thieät thì ñöôïc phaân ra ñeán 2700 loaøi , coøn loaøi naøy chæ coù hai , laï thieät , ñoù laø loaïi ngu vaø loaïi khoân . Loaïi ngu thì ñaõ laø raén roài , khoâng chòu hoïc hoûi , bò löøa chí maïng , ñeán luùc veà giaø ñoùi leâ leách , thöôøng laø vaät teá thaàn cho boïn raén khoân . Boïn raén khoân taát nhieân laø thaân hình luùc naøo cuõng beä veä , beùo phì , mieäng luùc naøo cuõng la : nguyeän xin laøm ñaày tôù cuûa nhaân daân , ñaâu caàn thanh nieân coù , ñaâu khoù coù thanh nieân . Theá maø coù vieäc caàn , thì chuùng troán maát tieâu , chæ thaáy luùc nhuùc boïn raén ngu ñöa ñaàu ra chòu traän . Boïn raén khoân naøy coù ñaëc tính khaù lyù thuù , ñoù laø khaû naêng noäi taïng thay ñoåi cöïc kyø kheùo leùo, caùi buïng coù theå co laïi, hay giaõn nôû ñeán möùc toái ña , buïng chuùng kheùo leùo nhö vaäy ñeå nuoát ñuû thöù. Ñoâ la neø , saét theùp , xi maêng neø , phaân boùn , ñoà duøng phuï nöõ , rañio, xe hôi, nhaø laàu, xaêng daàu.. noùi chung laø coù gì nuoát ñoù . Nuoát xong nhieàu quaù lôõ coù bò oùi ra , boïn raén ngu hoûi : taïi sao daùm nuoát nhieàu vaäy , töùc thôøi chuùng giaû vôø khoùc loùc raèng : Do trình ñoä giôùi haïn , yeáu keùm neân nuoát khoâng heát maø , thoâi , chieáu coá thaønh tích khaùng chieán maø tha nheù .

Ñoù , "baøi" cuûa tuïi raén ñoäc chieâu naøy laø nhö vaäy ñoù . Khi naøo baïn vui vui , cöù vaøo caùc nhaø haøng , karaoâkeâ khaép Vieät Nam , laø y nhö raèng , baïn seõ thaáy ñaày boïn raén khoân laãn ngu ngoài trong ñoù . Caån thaän , phaûi duøng baãy maø baét chuùng nghe , chuùng khoân laém ñoù. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông