Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Laøm Theá Naøo Ñeå Buoân Baùn "Quang Minh Chính Ñaïi" ?

Traàn Baûo Sinh . Ñaïi hoïc Taøi Chính - SaiGon


" ÔÛ nôi naøo cuõng coù baùnh Kinh ñoâ , Kinh ñoâ , Kinh ñoâ . " . Lôøi quaûng caùo thöôøng xuyeân naøy treân truyeàn hình nhö nhaéc nhôû ñeán Kinh ñoâ ñang laø moät thöông hieäu saûn phaåm  caùc loaïi baùnh cao caáp  khaù noåi baät  ñang chieám lónh öu theá  treân thò tröôøng baùnh Vieät Nam . Ngöôøi daân thöôûng thöùc loaïi baùnh khaù ngon , reû vaø phong phuù naøy neáu toø moø  seõ ñöôïc bieát veà oâng chuû  coâng ty baùnh  Kinh ñoâ naøy khaù lyù  thuù. 

Tröôûng thaønh vaø coù moái quan heä raát thaân thieát vôùi giôùi tö baûn Hoa kieàu taïi Chôï Lôùn . Lyù Ñaïi Nguyeân , con moät ngöôøi thôï Vieät coù ngheà laøm ñöôøng phoåi laâu naêm vaø baø meï ngöôøi Tieàu Chaâu chaùnh goác ñaõ böôùc nhöõng böôùc ñi chaäp chöõng ñaàu tieân mô " laøm giaøu " nhö truyeàn thoáng xa xaêm cuûa ngöôøi Hoa truyeàn laïi .  OÂng chuû Nguyeân ngaøy xöa chæ laø moät caäu Cheäch taàm thöôøng nhöng coù loøng quyeát taâm maïnh meõ trong vieäc hoïc caùch thöùc pha cheá caùc moùn aên . Theá roài , bí quyeát tinh vi trong ngheà pha troän ñoä ñaäm , nhaït , ngoït , maën cuûa caùch thöùc cheá bieán thöùc aên töø meï , coäng vôùi söï kheùo leùo taøi hoa trong ngheà laøm ñöôøng cuûa cha ñaõ giuùp Nguyeân coù nhöõng kieán thöùc caên baûn ñaàu tieân trong vieäc loâi keùo thieân haï ñi vaøo chöõ " aên " vaø thaønh coâng röïc rôõ . 

Thöa quyù baïn , aên thì cuõng coù naêm baûy ñöôøng , khoâng phaûi noùi aên thì chæ laø aên ñaâu . Theo nhö lôøi oâng chuû Nguyeân taâm söï thì aên maø khoâng ngon thì khoâng ai aên heát , luùc naøy aên chæ laø sinh toàn chöù khoâng laø aên . Aên phaûi thay ñoåi , vui mieäng , vui maét , hôïp khaåu vò. Coøn ñoái vôùi ngöôøi Hoa . Thì mình bieát aên - töùc laø mình aên roài bieát caùch cho ngöôøi ta aên . Ñeå laøm gì ? , Ñeå caùi aên cuûa mình noù laâu maø ngöôøi ta cuõng vaäy. Ngoaøi ra, mình phaûi bieát chaéc khi naøo ngöôøi ta khoâng muoán aên nöõa , vaø khi naøo ngöôøi ta ñoøi aên theâm maø coù caùch xöû lyù . 

Quyù baïn ñöøng töôûng nhöõng Hoa kieàu nhö oâng Nguyeân ñang baøn veà chuyeän kinh teá laøm aên . Hoï ñang noùi cho chuùng ta nghe veà caùc caùch vaän duïng chính trò ñeå ñaït muïc tieâu kinh teá ñaáy . Hoï coù nhöõng bí quyeát " quyû khoác thaàn saàu " , nhìn ngoaøi thieân haï cöù töôûng hoï ngu ngô . Beân trong thaät ra hoï naém ñaøng caùn saïch . Nghe hoï noùi hoï chæ muoán buoân baùn bình thöôøng , quang minh chính ñaïi , soáng coù ngöôøi coù ta , coù baïn coù beø maø trong khi ñaët hoï buoân baùn ôû Myõ , hoï ñaõ thaønh coâng , ôû Lieân Xoâ , hoï vaãn vöôït troäi vaø ôû Vieät Nam , hoï luoân kieám ñöôïc nhieàu tieàn . Hoï coù bí quyeát gì giuùp hoï thaønh coâng duø trong  baát cöù cheá ñoä naøo vaäy ? . Ñoù laø bieát Tín tröôùc caùc baïn haøng , bieát Keàm ñoái vôùi chính quyeàn , bieát döï ñoaùn chính xaùc tröôùc nhöõng côn ñoät quî . Raát hieám khi Hoa kieàu thaát baïi treân thò tröôøng Vieät Nam , ngoaïi tröø hoï buoân baùn ñôn ñoäc , maø ñieàu naøy thì haàu nhö khoâng theå coù neáu baïn laø ngöôøi Hoa . Vì vaäy maø laøm giaøu quang minh chính ñaïi trong giôùi thöông gia Hoa kieàu chính laø quang minh chính ñaïi vôùi ngöôøi mua maø thoâi . Hoï khoâng bao giôø löøa gaït ngöôøi daân xaùch gioû ñi chôï mua saûn phaåm cuûa hoï neáu hoï khoâng muoán bò " beà hoäi ñoàng " . Nhöng ñoái vôùi chính quyeàn thì khaùc . Nhaát laø chính quyeàn caøng tham nhuõng , hoï caøng deã laøm aên , vaø coù ñònh höôùng . 

Trong chính theå coäng saûn ba chìm baûy noåi hieän nay . Ñöøng nhìn oâng ta boû haøng trieäu USD ñeå khuyeách tröông kyõ ngheä , roài töôûng oâng chuû naøy tin vaøo chính saùch kinh teá cuûa Haø noäi . Taát caû ñeàu coù caùn ñeå naém . Vuï bí thö thaønh uyû Voõ traàn Chí vaø nhoùm ñoâng laïnh Huøng Vöông laø ví duï ñieån hình . Bí thö thaønh uûy töø chöùc kieám haøng trieäu USD, vaø hoï thì kieám baïc traêm trieäu. Boû voán keùo lôøi. Laáy lôøi keùo voán . Caùc anh Minh phuïng, Eùp co, Taân tröôøng sanh thì heà haán gì vôùi hoï. Taïi sao chæ vôùi moät cuù ñieän thoaïi , moät lieân coâng ty Hoa Kieàu taïi Malaisia daùm laäp töùc chuyeån ngaân haøng trieäu USD  cho Lyù Ñaïi Nguyeân  thoâng qua moät hôïp ñoàng kinh teá kyù chöa raùo möïc vôùi chính quyeàn. Bôûi vì hoï bieát roõ, trong khoaûng thôøi gian hôïp ñoàng thöïc thi , theá ñöùng cuûa OÂng naøo , Baø naøo coù theå giuùp hoï quay voán kieám lôøi nhanh choùng ? . Sau thôøi gian ñoù , hoï bieát hoï phaûi laøm gì ? . 

Coù theå maõi cho ñeán baây giôø , baïn môùi bieát Tröông Taán Sang ñang bò " caâu löu " , nhöng vôùi hoï , chuyeän naøy hoï ñaõ bieát tröôùc ñeán vaøi naêm . Vaäy thì trong thôøi buoåi neàn chính trò khoâng quang minh chính ñaïi , saâu moït daân moït nöôùc ngoån ngang , coù theå laøm giaøu quang minh chính ñaïi ñöôïc khoâng ? . Ñöôïc chöù , coù ñieàu neân hoïc hoûi nhieàu töø hoï tröôùc khi buoân baùn . Vì hoï ñaõ thaønh coâng .   
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông