Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Caâu Chuyeän Veà Nhöõng Con Ngöôøi Dò Hôïm 

GS . Nguyeãn theá Duõng - Ñaïi hoïc An Giang Toaø soaïn chuùng toâi vöøa nhaän ñöôïc laù thö mang nhieàu u aån töø moät vò giaùo sö khaû kính töøng giaûng daïy moät trong caùc anh em chuùng toâi suoát bao nhieâu naêm qua. Xin maïn pheùp giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc. Do yeâu caàu cuûa ngöôøi vieát vaø hoaøn caûnh hieän taïi . Teân taùc giaû xin quyù baïn cho pheùp chuùng toâi ñöôïc giöõ kín . Chaân thaønh caûm ôn quyù baïn ñoïc gaàn xa.     Phaàn moät 

Cho ñeán taän baây giôø . Caùi chöõ ñaûng vaø baùc ñoái vôùi taàng lôùp ñaûng vieân giaø nua cöù nhö  moät vò thaàn thoaïi naøo ñoù trong chuyeän coå tích , chöù khoâng phaûi laø nguyeân nhaân gaây ra bao thaûm traïng maø ngöôøi daân ñang phaûi gaùnh chòu . Ngöôøi ta , khaép nôi treân theá giôùi , neáu hoûi hoï raèng : lieäu neáu oâng Hoà coøn soáng thì oâng ta coù chòu ñoåi môùi khoâng ? , maø ñoåi môùi laø caùi gì gheâ gôùm maø ñaûng cung öùng cho nhaân daân vaäy thì chaéc hoï cuõng chòu thua khoâng traû lôøi noåi caâu naøy .

Ñaûng ñoåi môùi laø ñaûng coù coâng lôùn laém vôùi daân sao ?! . Coøn nhôù naêm 1985 , möôøi naêm sau giaûi phoùng , ngöôøi daân , nhaát laø noâng daân khaép nôi , khaép caùc vuøng ñoàng baèng ñöôïc gì  khi chöa coù töø  ñoåi môùi cuûa ñaûng? moät manh aùo raùch, coù khi, chuùng toâi , luùc naøy laø hoïc sinh , vai quaøng khaên ñoû coøn nhôù , hình aûnh nhöõng con ngöôøi laøm ra haït luùa cho queâ höông maø khoâng ñöôïc höôûng thaønh quaû lao ñoäng môùi chua xoùt laøm sao ! . Quyù vò coù theå töôûng töôïng noåi moät gia ñình cha vaø con chæ coøn duy nhaát moät quaàn ñuøi laønh laën , hoï phaûi thay nhau maëc khi coù vieäc ñi ra ngoaøi ! Ñoùi raùch thaûm thöông .Theá roài khi chính quyeàn baõi boû hôïp taùc hoaù noâng nghieäp , ñöa laïi ruoäng ñaát cho daân caøy theo nguyeân maãu cheá ñoä tröôùc 1975 , thì chính quyeàn
goïi ñoù laø ñoåi môùi. Coù nghóa laø sau 25 naêm ñaûng vaø nhaø nöôùc daãn daân ta ñi "voøng voøng" , cuoái cuøng laïi trôû veà ôû moät traïng thaùi coøn keùm xa traïng thaùi tröôùc 1975 . Vaø ñaûng goïi ñoù laø coâng ôn cuûa ñaûng cho daân ?!. Queâ höông An giang chuùng toâi ñaäm phuø sa boài ñaép , theá maø caû gaàn chuïc naêm trôøi ruoäng ñaát cöù boû hoang . Ngöôøi ta laøm traùi löông taâm , cöù baûo ñoù laø ñuùng , ñeán khi laøm ñuùng laïi , laïi baûo ñoù laø do coâng ôn ban phöôùc xuoáng cho daân . Ñieâu ngoa vaø voâ lieâm só ñeán theá laø cuøng . Ñi nghieân cöùu veà haït luùa khaép phöông trôøi, laâu gheù thaêm veà cha oâng ñaát toå, nghe noùi,  coù vuï Hoaø haûo naøo ñoù ñang laøm chính quyeàn maát aên maát nguû . Neân ghi vaøi lôøi taâm söï . 

Vaøo thôøi thöïc daân Phaùp coøn ñoâ hoä xöù Annam naøy , chuùng toâi chaúng bao giôø nghe noùi ñeán ñaûng coäng saûn nhö treân trôøi rôi xuoáng , ñeå laõnh ñaïo toaøn daân ñaùnh thaéng Phaùp caû . Chaúng leõ hoï queân roài sao ñoäi quaân ñaùnh Phaùp laãy löøng ñaàu tieân chính laø quaân ñoäi Hoaø haûo xöa. Caùc caùn boä Vieät Minh chaéc coøn nhôù , laøm vieäc taän taâm vì daân vì nöôùc thì Cao ñaøi , Hoaø haûo uûng hoä heát mình , nhöng laät loïng ñeå nhaèm giöït coâng cuûa hoï , hoï ñaõ chaúng goõ moõ , vaùc maõ taáu röôït caùn boä Vieät Minh chaïy daøi ñoù sao . Nhöõng ngaøy ñaàu khaùng chieán choáng Phaùp . ÔÛ ñaâu coù Vieät minh laø hoï uûng hoä heát côõ , hoï töï nguyeän saùt nhaäp vaøo Vieät minh . Naøy , uûy ban khaùng chieán toång haønh dinh , bieät khu Hoaø haûo - laø hoï . Roài Nam boä Vieät Minh , ban tieáp teá  Vieät minh , cuõng laø töø hoï. Nhöõng con ngöôøi coù ñöùc tin kia , caàm gaäy goäc , giaùo maùc , noùp vôùi laù , mang treân vai , nhöng thaân trai naøo keùm oai huøng . Ngaây ngoâ nhöng röøng röïc theá trôøi , thì cuõng chính laø hoï . Ñeán khi Vieät minh thieät vaøo haøng nguõ, ñoøi naém saïch chính quyeàn , ñoøi daân chuû taäp trung chæ cho ñaûng coäng saûn , thì söï gì xaûy ra ? , cöù mang aùo , quaân , buùt , vôù maø coù maøu côø tam taøi , laø chaët ñaàu saïch . Ai hoâ haøo nhöõng thoùi quen gieát ngöôøi mang tính Poân Poát moïi rôï naøy vaøo Nam ? , chaúng phaûi xuaát thaân töø caùn boä cuï Hoà sao ? , cöù gôõ töøng trang lòch söû ra maø ñoïc thöa caùc ngaøi . Noùi naëng lôøi quaù e quyù vò cheâ thöù tri thöùc nhö chuùng toâi khoâng vaên hay chöõ toát , nhöng noùi khoâng heát thì e raèng chuùng toâi khoâng noùi thaät loøng . 

Quûa thöïc laø cho ñeán baây giôø , chuùng toâi ñau ñôùn  laém khi qua theá kyû 21 roài maø vaãn coøn coù nhöõng caëp trai gaùi yeâu nhau tha thieát , phaûi quaúng moái duyeân choàng vôï ñi vì nhöõng caâu chuyeän coù leõ xuaát phaùt ra töø nhöõng con ngöôøi dò hôïm mang teân coäng saûn naøy . Anh vì gia ñình coù cha laø lính quoác gia neân döùt khoaùt  khoâng laáy em ñöôïc . Em vì coù boá laø coäng saûn thöù  "goäc"  neân khoâng theå vaøo nhaø naøy ñöôïc . Trôøi ôi , sao ai laïi gaây neân thaûm caûnh naøy ? .  

Phaàn hai 
    
Coù ñoïc baøi vieát veà oâng Haø só Phu phaân tích veà ngöôøi tri thöùc Vieät Nam qua noäi dung cuûa tôø An ninh theá giôùi , môùi bieát oâng ta coù quan ñieåm nhaän xeùt duø phieán dieän , duø baát caäp , nhöng oâng ta coù chöõ Troïng ñem laïi trong loøng moïi ngöôøi daân Vieät nam moät söï kính meán. Ñoù laø oâng ta chòu traùch nhieäm veà baûn thaân mình. Oâng ta nghó , laøm nhö sao thì vieát nhö vaäy vaø nhaän heát traùch nhieäm veà mình . Quyù oâng coäng saûn coù thaùi ñoä coù traùch nhieäm nhö oâng ta hay khoâng ? .

Bao nhieâu naêm qua , ñaûng coäng saûn ra bao nhieâu caùi nghò quyeát , vaø noù thöïc hieän ñöôïc caùi gì. Noùi moät ñaøng, laøm moät neûo, ñeán khi thieân haï chöûi thoái vaøo maët, môùi leân tieáng taïm nhaän traùch nhieäm , nhöng ñoù laø traùch nhieäm cuûa ñaûng , töùc laø cuûa 
"oâng trôøi" ,cuûa chung chung . Vaäy thì , xin hoûi , neáu luaät thôøi chieán maø ñaêng ñaøn thaúng caùnh . Ai gaây neân toäi , thì ngöôøi ñoù chòu chöù , sao laïi baét caùi "chung chung" noù chòu . Roài laáp lieám maø baûo daân chuùng . Ñoù , ñoù , caùi chung chung chòu roài . 

Thoâi , ñoù laø "coâng ôn" cuûa caùi chung chung, daân toäc Vieät naøy phaûi nhôù laáy ?!. Tö töôûng cuûa quyù oâng coäng naøy laø caùi chung chung, neân haønh ñoäng laøm sao maø minh baïch cho ñöôïc . Caùc oâng coù bieát vì sao maõi maõi  caùc oâng cöù baùm vaøo caùi chung chung khoâng ? . Vì neàn moùng nhaân taâm cuûa caùc oâng khoâng coù . Keâu laø voâ thaàn , nhöng haû baøy troø ñoàng boùng thì thieáu gì ôû caùc oâng. Keâu choáng meâ tín dò ñoan ñeán cuøng , vaäy sao caùc oâng khoâng ñaäp heát baøn thôø tieân toå trong gia ñình caùc oâng ñi . Baøn thôø duøng ñeå töôûng nhôù ñeán ai vaäy ? chaúng phaûi laø linh hoàn thieâng lieâng sao ? Vaø chính ñöùc tín laáp lieám , ñoàng boùng , voâ traùch nhieäm , maát lieâm só trong tính ngöôøi ñoù . Ngöôøi ta goïi laø tính dò hôïm vaø bòp bôïm, ñoù caùc oâng . 

Laâu laâu , treân ñaøi , caùc oâng hay cho phaùt ñi baøi "muøa thu roài ..ngaøy 23" . Naøy caùc oâng , nghe baûn nhaïc naøy cuõng hay ho ra pheát ñaáy. Vì thôøi ñieåm baûn nhaïc naøy noåi tieáng , laø luùc toaøn daân Vieät vì neàn ñoäc laäp daân toäc maø boû moïi hieàm thuø , ñi theo tieáng goïi non soâng maø tranh ñaáu. luùc naøy coù phaûi chæ coù ñaûng vieân coäng saûn laø aên maêng le, rau daïi , cuû maøi , cuû chuïp ? hay ngöôøi noâng daân saùt caùnh vôùi caùc oâng , töôûng caùc oâng yeâu quoác gia thaät söï maø aên cuøng caùc oâng ? Quyù oâng coäng saûn neân nhôù laïi ñi . Roài ngöôøi noâng daân soáng quen thoùi soâng nöôùc ngöôïc ngang , nhöng heã gaëp caùc oâng ôû ñaâu laø baùnh uù, baùnh teùt, heo gaø vaø caû sinh maïng hoï, hoï coøn khoâng tieác. Ñeâm ñeâm, caùc oâng ñoùi quaù, xaùch boà xaùch gioû , quaêng ôû goùc saân , cuõng chính ngöôøi noâng daân luïi cuïi ngoài daäy, naáu baùnh ít baùnh teùt, daám duùi cho caùc oâng . Caùc oâng keâu hoï ñoùng thueá thì hoï ñoùng , keâu hoï uûng hoä laø hoï ñi . Vì sao caùc oâng bieát khoâng ? Vì hoï töôûng caùc oâng coù taám loøng trung trinh vôùi nöôùc non nhö hoï. Chöù coù bieát ñaâu , hoï ñang tieáp caän vôùi moät baày quyõ döõ . Ñeán khi hoï bieát thì quaù muoän roài. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông