Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Caâu Chuyeän Veà Nhöõng Con Ngöôøi Dò Hôïm 

GS . Nguyeãn theá Duõng - Ñaïi hoïc An Giang Toaø soaïn chuùng toâi vöøa nhaän ñöôïc laù thö mang nhieàu u aån töø moät vò giaùo sö khaû kính töøng giaûng daïy moät trong caùc anh em chuùng toâi suoát bao nhieâu naêm qua. Xin maïn pheùp giôùi thieäu cuøng baïn ñoïc. Do yeâu caàu cuûa ngöôøi vieát vaø hoaøn caûnh hieän taïi . Teân taùc giaû xin quyù baïn cho pheùp chuùng toâi ñöôïc giöõ kín . Chaân thaønh caûm ôn quyù baïn ñoïc gaàn xa. Phaàn Keát 

Chuùng toâi ñi suoát töø Nam ra Baéc , thôøi naøo cuõng vaäy . Heã hoûi nho nhoû veà caùc oâng coäng saûn , thì nghe y moät caâu "Boïn ngöôøi coù taøi nhöng khoâng coù ñöùc " , naëng hôn chuùt nöõa laø " boïn voâ hoïc " . Vaø chính nhaân daân mieàn Baéc ñaõ goïi toång bí thö Leâ Duaãn cuûa caùc oâng , ngöôøi ñaøn oâng ñieån trai noåi tieáng coù ba baø vôï , maø baø vôï ba cuûa oâng ta coøn nguùng nguaåy sôø sôø ngoaøi Haø noäi kia laø gì caùc oâng bieát khoâng ? hoï goïi laø "thaèng Ba khoán kieáp " . Caùc oâng muoán giöõ gheá caùc oâng , thì neân töï daïy laïi chính caùc oâng ñi , ñöøng coù laáp lieám baèng " quaù khöù " nöõa caùc oâng . Cheá ñoä oâng Thieäu moät phaàn suy vi cuõng chính vì tham nhuõng , nhöng daãu sao , chính theå cuûa hoï coøn coù loøng töï troïng hôn chính theå caùc oâng . Tham nhuõng chæ laø dò hôïm moät . Nhöng Bòp bôïm vaø Dò hôïm nhö caùc oâng thì tính dò hôïm maát tính ngöôøi coøn nhaân leân ñeán trieäu laàn . Caùc oâng neân nhôù raèng , caùc oâng ñang caàm quyeàn , cho neân , göông maët cuûa caùc oâng chính laø göông maët cuûa quoác gia ñoù . 

Naøy

Theà quyeát choáng quaân xaâm laêng.
Ta ñem thaân ta ñeàn ôn tröôùc , 
ta ñem thaân ta ñeàn nôï nöôùc , 
xaây giang sôn haïnh phuùc muoân ñôøi neàn ñoäc laäp khaép nöôùc Nam. 
Theà quyeát choáng quaân gian tham . 

Cöù côõ vaøi tuaàn , vaøi böõa laø daân Vieät Nam nghe muoán thoái loã tai caùc baøi haùt caùch maïng khi xöa maø ngaøy nay boïn ngöôøi bòp bôïm nhö caùc oâng phaùt ra raû . Naøo laø ngöôøi Haø Noäi, roài Ñeâm Haø noäi, Tröa Haø noäi , Chieàu Haø noäi … , daân ta caàn laø caàn haønh ñoäng cuûa caùc oâng coù thaät vì nöôùc vì daân hay khoâng hay caàn taàm cao mô töôûng veà quaù khöù chieán tranh trong khi tay thì vô veùt tieàn ñeå xaây caùc caên hoä maët tieàn, döïng caùc tieäc tuøng buø khuù cuûa caùc oâng?. Caùc oâng neân chuaån bò hai caùch , moät laø ñoùng vaùn ñoùng thuyeàn maø vöôït bieån moät khi daân ngheøo vuøng daäy . Hai laø phaûi taän taâm caûi caùch chính baûn thaân caùc oâng . Khoâng ai baét caùc oâng phaûi theo chuû nghóa A , chuû nghóa B caû . Taát caû laø thöù voâ boå . Muoán saïch tham nhuõng. Phaûi saïch boä oùc kyø dò naëng phaàn trình dieãn cuûa caùc oâng ñi . Caùc oâng cöù giaû taûng ñoøi caûi caùch cô cheá , maø cô cheá do ñaâu maø ra , töø boä oùc kyø dò , dò hôïm cuûa caùc oâng ñeû ra chöù ñaâu. Taïi sai phaûi ñònh höôùng baäy baï, phi thöïc tieãn maø khoâng tieán thaúng vaøo cheá ñoä daân chuû ñaïi nghò ? . Laïc haäu laø nhuïc nhöng coá tình laïc haäu vaø loâi caû daân toäc vaøo con ñöôøng laïc haäu ñeå baûo veä cho moät tö töôûng chuyeân cheá laø toäi ñoà cuûa daân toäc . Toäi naøy chính con chaùu cuûa caùc oâng phaûi gaùnh chöù khoâng ai khaùc . 

Toâi khoâng muoán chuùt naøo trong töông lai , coù hai thaèng beù hoûi nhau : Cha maøy laø ai ? Laø coäng saûn . Tao khoâng chôi vôùi maøy . Taïi sao ? . Taïi thieân haï goïi coäng saûn laø ñoà bòp vaø dò hôïm. Quyù oâng cöù vieäc daãn daân Vieät Nam naøy chaïy voøng voøng ñi , seõ ñeán thôøi ñieåm ñoù . Ñieàu ñoù seõ xaûy ra .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông