Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Caûm Giaác Mô Xuaân 

Kinh nghieäm  cuûa ñôøi ngöôøi maát gaàn traêm naêm . Kinh nghieäm daân toäc phaûi tính
soá ngaøn naêm . Boán ngaøn muøa xuaân ñaõ nôû ñaày mai , ñaøo traûi daøi töø Nam chí Baéc . Ngöôøi Vieät vaãn laø ngöôøi Vieät cao quyù vì daân toäc Vieät ñaõ vöôït qua bao söông giaù cuûa muøa ñoâng giaù reùt ñeå caûm laáy muøa xuaân . Xuaân naøy ñaõ laâu roài taét ngaám tieáng phaùo vui nhöng tieáng loøng ngöôøi vaãn roäng môû nhö töø thuôû naøo .

"Ñaûng ñaõ cho ta moät muøa xuaân ñaày öôùc voïng?!!!"  OÂ, ngöôøi cöôøi cho chöõ öôùc voïng . Öôùc gì, Voïng chi ? 

Moät troø heà "ñaùnh thaéng giaëc Myõ ta seõ xaây döïng hôn möôøi ngaøy nay ". Thaéng hay Thua? Xaây döïng treân neàn taûng naøo? neàn kinh nghieäm daân toäc hay neàn voïng ngoaïi laäp dò bieán thaùi ? . Maùu ñaõ ñoå roài . Giaät mình , tænh giaác. Vì tieác maùu ñoå maø loâi nhaân daân vaøo con ñöôøng ñoå maùu tieáp ñöôïc sao ? . Gaàn 30 naêm troâi qua . Anh em moät nhaø khoâng coøn caàm suùng baén nhau . Nhöng loøng ngöôøi vaãn tan hoang khoân xieát. Cöôøi ñoù maø daï loøng ngoaûnh maët ngô ñi. Daï ngöôøi quay ñi . Vaän nöôùc khoâng nghieâng ngaõ laøm sao cho ñöôïc ? .      

Tuøng tuøng tuøng …

Gioù xuaân veà maùt mieân man.
Coù ngöôøi khoùc trong loøng : ñaát khaùch queâ ngöôøi sao bieát ñöôïc gioù xuaân xöa ? 
Thoâi thì caûm laáy noù vaäy.   

Tuøng tuøng tuøng …

Tieáng troáng traän vaãn khua vang voïng maõi . Chieán baøo cuûa cha oâng ñaâu raèng phaûi nhuoäm ñoû maùu ngöôøi ?. Toå tieân ôi . Coâng quoác sinh thaønh . Ghi loøng taïc daï khoâng khoûi tuûi hoå vôùi ngöôøi xöa . Reùt cuõng ñi . Gioù cuõng ñi. Taàm voâng vaït nhoïn cuõng ñi nhöng taøi trí ngöôøi Vieät quyeát khoâng boû soùt . Coù Taøi . Coù Trí . Luyeän theâm Ñöùc . Laáy theâm Taâm . Naøo , haõy hoaø laïi maø reøn thaønh göôm giaùo . Ñoâng seõ veà . Xuaân seõ ñi. Nhöng nhaát ñònh göôm giaùo tay khoâng rôøi boû .   

Tuøng tuøng tuøng…

Tuûi cuøng ngöôøi xöa maø ñi tieáp.

Tuøng tuøng tuøng…

"Ñaùnh , ñaùnh cho coäng saûn khoâng coøn manh giaùp.
Ñaùnh cho boïn chuùng bieát nöôùc Vieät Nam ta ñôøi ñôøi laø coù chuû."

Ñaùnh maïnh leân cho TAØI ÑÖÙC veïn toaøn . Cho NHAÂN TAÂM taùi hôïp . Vì coâng söùc cuûa toå tieân maø ñaùnh. Vì öôùc voïng töï loøng ngöôøi maø ñi …

Naøy thanh nieân ôi . Haõy ñi ñeå ñaùp lôøi soâng nuùi. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông