Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Kyø naøy chuùng toâi xin giôùi thieäu baøi vieát 
cuûa moät ñoäc giaû kyù teân laø "Moät Traùi Tim Khoâng Nguû"


TON GIAO GOP PHAN GIN GIU TRUYEN THONG CUA MOI DAN TOC - SU VO THAN     DA PHA HUY DI CAC  TRUYEN THONG DO !!!
HAY DE CHO LE PHAI TRONG TAY NGUOI DAN VA NGUOI DAN CO 
QUYEN TU LUA CHON CHUNG TA SE THAY  THUC SU NGUOI  DAN
MUON GI ?

Khong duoc Dan ap Nguoi Dan. Do la Phan Boi!!! (Su Sang Suot  nhat - Do la su  Lua Chon cua  Nguoi  Dan VN - Do la Quyet Dinh Dung Dan nhat ma khong mot ai -To chuc Ton giao hay  Dang phai nao - Co the Tu cho minh la co quyen lam viec do - Do la DAN CHU!)

- TU DO  DAN CHU - Do la Tai San cua  Nhan Dan chu no khong thuoc ve  bat
cu  To Chuc  hay  Ton Giao nao ca !- 

- Da den luc  Hien Nhan  se xuat hien tren dat nuoc VN - Theo chu ky cua lich su !
- ( The he tre VN  se va phai lam thay doi Tu The cua dat nuoc va con nguoi VN -
Thoi gian se khong con bao xa nua ) 

GUI TOI CAC VI LANH DAO BAN  TU TUONG  VAN HOA TRUNG UONG,
LANH  DAO  DANG CSVN CUNG CAC BAC  CHA ONG ! 

THUA CAC VI ! 

LA THE HE TRE VN TOI XIN CO DOI LOI VE  TU TUONG !- ( Xin duoc tu do  ngon luan  chu cu bi  bit mom the nay thi  kho lam -  Chi can duoc Tu Do ngon luan  3 nam thoi la du) 

- THE HE TRE VN NGAY NAY DA VA DANG PHAI  TRAI QUA MOT THOI KY VO CUNG KHAC NGHIET VE TU TUONG VA LE SONG. HO PHAI LAM GI DAY, CHO AI DAY VA PHAI LAM NHU THE NAO ? CHO DOC LAP - TU DO - HANH PHUC CUA  NDVN U ???  CHO  CNXH  U??? NHUNG CAI DO GIO DAY  VOI THUC TE CUA XHVN NO DA  TRO NEN QUA  U LA  HAO HUYEN VA  VO TUONG !!! BOI VI  - DA  QUA BAO NHIEU NAM  HOA BINH   ROI  MA NUOC  VN  VAN  NGHEO  KHO VA LAC HAU    CONG VOI NHUNG  TIEU CUC CUA  XH  MA  NO XAY RA  HANG NGAY  NHUNG LY  THUYET  RONG TUECH  VA  KHONG THUC TE CUA LOP  CHA ONG....  NO DA VA DANG XAY RA  MOT CACH THUONG LE  O XHVN - VI VAY DA LAM CHO CAC THE HE TRE  VN  MAT HET TAT CA DINH HUONG TRONG  CUOC SONG VA  DAN DEN TIEU CUC  HO CHI CON  NGHI TOI BAN THAN CUA MINH  VA  MOI  MINH MA THOI    HO KHONG CON QUAN TAM DEN
 CAI  XH  XUNG QUANH NUA . 

THUA  CAC VI  TRONG  BAN   VHTTTU VA  TRONG DANG!    

CAC VI LAM ON  HAY NHIN NHAN MOT CACH THUC  TE LEN MOT CHUT --  CHU VOI CAI  LY LUAN NAY THI  NO QUA  U LA CO LO  VA  LOP TRE VN  THI  QUA  CHAN NO ROI --  CHANG GIONG  AI CA. KHONG  LE  CAC VI  KHONG THE CO NHUNG DUONG LOI   LY  LUAN THUC TE  HON HAY SAO ???   NOI DE CHO NGUOI  KHAC  CON CO THE NGHE  VA  HIEU CHU  -- CAC VI LA NHUNG NGUOI  DUNG DAU  MOT QUOC GIA  MA NOI  NHU VAY THI  CON AI TIN VAO  DANG NUA ??? -VA  CAC VI LAM ON NGHE  DAY  NAY !!! 

- LOP TRE  VN  NGAY NAY DA PHAI NUOT NHUNG GI MA HO KHONG 
MUON NUOT, PHAI NGHE  NHUNG GI MA HO  CHANG MUON NGHE ,PHAI NOI NHUNG GI MA  HO THUA BIET--  LOI NOI DO  LA RONG TUECH VA VO THUC -- HO DANG BI  NHOI NEN  MOT CACH DA MAN VE  TU TUONG  --  THU HOI NEU  TU  TUONG  MA  BI GO EP   NHU VAY  THI CON  NGUOI CON LAM DUOC  CAI TRO GI NUA ? -- VA  NO SE  CHI DAN TOI TIEU CUC MA THOI.

- CAI TRANG  WEB CUA DANG NAY CO BAO NHIEU NGUOI XEM ?  BAO DANG  BAO NHIEU  NGUOI DOC  ?   BAY GIO MAY AI  NOI DEN  CNXH   HAY   VI DAI  ?   MAY AI NOI DEN DAN TOC HAY  QUE HUONG ? -( CNXH la gi xin hoi ong Binh, Phieu, Tho...?.. La  Doc Dang lanh dao chu gi? khong duoc phep noi khac ,khong duoc phep noi dung suy nghi cua minh ???..v.v..Cac vi li luan nhu vay thi ai co the  nghe noi ???..) 

- TAT CA  SU SUY DOI NAY LA  DO  MOT  HE THONG TU TUONG  QUA  U  LA CO HU  VA  LAC  HAU DOI KHI NO CON NHU LA MOT SU --  LUA DAO  --  NUA ???  CAC VI THI CU DAU DOT  DAU NGU! 

- TAT CA NHUNG GI MA CAC VI  THUONG HAY NOI THI MOI NGHE THAY CO VE  LA  HAY LAM  NHUNG  NEU  MA NHIN THUC TE  THI THAY   NO QUA  U  LA  VIEN VONG -- TAI  SAO  CO  QUA NHIEU  CAP DUOI  KHONG NGHE   BEN TREN  CHI  THI ??  -- CO  QUA  NHIEU  DANG  VIEN  SA DOA VA   PHA  PHACH  MA  HO  VAN LA NHUNG  ONG NAY BA  KIA ??   OAI  PHONG  LAM LIET  ??   CO LE  CHI CO  O TRONG  DANG  CSVN   MOI CO NHUNG  CON NGUOI  THOI NAT  NHU VAY THOI . CAC  CAN BO DANG  THI  NGAY CANG  GIAU  TO   CON DAN  VN  THI  NGAY CANG  NGHEO  KHO  ???    DO  LA  CHU NGHIA  GI  XA HOI GI ???  VA  DANG  CSVN -- HAY  NOI DUNG HON LA CAC  VI  LANH DAO CUA  DANG   NGAY NAY   QUA  KEM ,  KHONG CO DUONG LOI  THUC TE  KHONG  CO SU SANG  TAO TRONG  TU TUONG.  HANH DONG  CHI  BIET  THEO  CHAN NHUNG CAI GI MA  NGUOI TA DI  VA  NHUNG CAI  DO  THI LAI CHANG PHU HOP  VOI  XHVN -- CAC VI CO BAM VIU VAO  CHO NAY CHO NO -- CO BAT CHUOC BIEN LUAN DU KIEU -- CAI CUOI CUNG  THI  NUOC  VN  VAN  NGHEO  KHO --  DAN  VN  VAN LAC  HAU . 

Do la su lanh dao  Sang suot  hay la su Mu quang, Vinh quang hay Nhuc nha ? 
(Nguoi Dan VN  moi chi duoc nhin va so vao  TU DO DAN CHU  ma thoi - Con Cam, Su Dung  no thi thuc su la  CHUA ! ) CNXH la cai phao cuoi cung de bam viu - Nhung no cung la mot moi tai hoa ngam dang dan day dang CSVN xuong vuc tham. Su Kien dinh, Khong doi mau, Vung lap truong v.v...  Do chi la dau hieu  NGO CUT  cua  He  Tu Tuong... Khong  nghi ra duoc cai gi tot hon  nen cac vi  Ly Luan  CUN  la  nhu vay - Thu hoi lop tre VN  lam Sao tin cac vi duoc ? NHUC ! 

KE  PHAI CHIU KHO NHAT LA  NHUNG  NGUOI  TINH TAO  VA  LOP TRE  
VN.  HO NHIN VAO  XHVN  LONG DAU XOT MA  CHANG  BIET LAM THE  
NAO.  NHIN  DAN  MINH TRONG   U ME   KHO  SO,   NHIN  NHUNG   TUOI 
TRE   BO VO  HOANG  LOAN    TRONG  DONG DOI.  XHVN TRONG  CON 
HOANG LOAN  MA  AM  THAM  KHOC  THUONG  CHO  DAN TOC  !!! 

- TAT CA LA  DO  MOT HE THONG  TU TUONG  ME MUOI  CO LO  PHONG 
KIEN   VA   CUC BO ??? 

CHUNG TA VUI MUNG  VA HY VONG  KHI  ONG  TONG THONG  MY  TOI  
THAM   VN ( Neu khong co ong  Clinton bo cam van va ky hop tac voi VN  thi 
chac  nuoc VN gio nay doi kho trien mien va DCSVN co khi bi lat do roi ?)

- NHUNG  NHIN VAO CAI BOI CANH NGHICH LY GIUA  DANG  CSVN VOI NHUNG CON NGUOI LANH DAO KEM COI VA ONG CLINTON, VI LANH DAO MOT  DAT NUOC  HUNG  MANH NHAT  THE GIOI  THI THAY--  MOT  SU  CHENH  LECH  VA  KHAP KHIENG  GIUA  HAI  BEN  --  NHU VAY THI  DEN BAO GIO NUOC  VN  MOI  CO  THE  PHAT  TRIEN  DUOC,  VA   CAI DO  CANG  CHUNG  TO   RANG  CAC VI    LANH DAO DANG  CSVN  NGAY NAY  DA  KHONG  CO  CAI  TU  TUONG THOANG  DANG  VA  TIEN  BO.  HINH  NHU  HO CHI QUAN TAM DEN  CAI  QUYEN  HANH  MA  THOI.  CAI  TU  TUONG NGHICH  LY  NAY  DA  LA  TAI HOA  CHO  NDVN -- CAI GIA  TRI QUI GIA NHAT  CUA  CHUNG  TA  LA  CAI  GI NAO ???   TU DO  U , DOC  LAP  U???  NO DA  DU  CHUA  ?  NEU  CU OM CAI  AO MONG  DO DE  ROI   SONG  TRONG   COM COI  THI  NO  GIONG  CAI GI  NHI ???  THUC  TE  NGAY NAY  CAI GI  LA  QUI GIA  NHAT NHI ??? --  MOT  CUOC SONG DOI KHO  VA  CUNG CUC  VOI  MUON VAN  KHO KHAN  NHUC NHOI  TRONG  CUOC  SONG   THI  CAI  GI LA QUI  NHAT ? NO  CO  THUC SU  LA  CUOC  SONG CUA  MOT  CON NGUOI HOAN  THIEN  HAY  KHONG  ??? 

 - CHI CO O MOT  XH  VAN MINH VA TIEN BO MOI CO THE CO -- TU DO 
DAN CHU -- VA NGUOC LAI MUON CO  --VAN MINH  VA  TIEN BO -- THI 
CAN CO MOT  XH  --  TU DO  DAN CHU. 

 - HAY THU SO SANH GIUA  SAIGON  VA  NEWYORK  THI SE  THAY  VN  
NGHEO NHU THE NAO ??? 

Neu nhu My va Chau AU la  CN tu ban hay CN gi do?  Ma ho mang lai su thinh 
vuong va am no cho nguoi dan  thi cai XH do , CN do that dang de cho chung ta 
lam theo .Con  CNXH  la gi nao ? Chien tranh va ngheo doi.( Vi su  Vo than ). 

Thuc te ! - Cac ly thuyet va  hanh dong cua  MAC - LENIN... da qua lac hau, thua cai CN thuc tai o  MY , CHAU AU ...

THUA CAC VI TIEN BOI !  --  TRONG NHUNG NAM VUA QUA  GIOI LANH 
DAO O VN  DA LAP LAI MOT CACH  GUONG GAO  NHUNG DUONG LOI 
VA  TU TUONG  CU,  NO DA NHAM CHAN,  GAY TON HAI RAT LON TOI 
NEN  KINH TE  VA TRI THUC CUA  VN -- NEU NHU TRONG THOI GIAN 
QUA  MA  HO CO NHUNG DUONG LOI CHINH TRI    KHON KHEO  VA  
SANG SUOT  THI CAC VI NEN HIEU RANG  --  DAT NUOC  VN  CO THE NHAN DUOC HANG CHUC TY DOLA  HOAC HANG TRAM TY DOLA TIEN DAU TU  NUOC NGOAI  -- VA NO KHONG NHUNG  PHAT TRIEN DNVN  MA  NO CON   CUNG CO  MOT CACH VUNG CHAC UY TIN CUA DCSVN  --  Do la nhung thiet hai  vo cung To Lon  cua cac ong  BINH,  PHIEU, THO ...Da  gay len , su thiet  hai nay  do nhung bo Dau Oc Me Muoi va Bao Thu gay len -- Thu Hoi - TOI  NAY  PHAI  XU  NHU  THE  NAO ???- Cac Vi  hay  tu tinh toan nhung thiet hai  ma cac Vi da gay ra - VI VAY  VIEC  SA THAI VA  THAY DOI TOAN BO  HE  THONG LANH DAO DANGCSVN  NGAY NAYLA  MOT VIEC LAM  BAT BUOC  VA  HET SUC  CAN THIET - BAN CO VAN  T W  PHAI CO TRACH NHIEM CHINH ! ( Voi su tang truong  KTe vai ba Ty DoLa  1 nam cho 80 trieu dan - Do la mot su mia mai cho cai goi la Tu hao,Thanh tuu) Xuat khau chiem mot ty trong qua lon trong nen kinh te - Co nghia la dan VN da phai  "Ban Mau "cua minh de song ? 

TOM LAI !   VOI  HE  THONG  LY LUAN  VA  TU TUONG  KHONG  HOP  
THOI CUA  DANG  CSVN  NGAY NAY  THI NO  SE  CON  GAY  RA  NHIEU  
DIEU  PHIEN PHUC  CHO  XH  VA CON  NGUOI  VN  ! CAC  VI  NHU ONG   
THO,   BINH,  PHIEU  ... HO  DA  KHONG  CO  DU  KHA  NANG DE  LANH 
DAO  TINH THAN  DANG  CSVN.   HO  DA  NGAY CANG LAM  CHO DANG 
CSVN SA  SUT VE  TINH THAN VA UY  TIN.  VA  DA  ANH HUONG   XAU  
TOI SU PHAT TRIEN  CUA  NDVN VA  BOP NGHET SU PHAT TRIEN  CUA  
GIOI  TRE  VN  --   HO CAN PHAI  THAY DOI  GAP   --  VA  DANG  CSVN  
CUNG  CAN PHAI LAP  LAI  MOT  HE  THONG TU TUONG  MOI  LANH DAO MOI   CHO   PHU HOP  VOI    SU  PHAT TRIEN  CUA  DAT NUOC --  (Ech ngoi day gieng  keu to lam - Cu Ho  phai mat 30 nam o nuoc ngoai day cac ong a - cac ong bao lau ? ) 

Da den luc  cac vi  ong  Binh Tho Phieu ...phai rut lui  - Vi quyen loi cua  DTVN - 
Cac vi  phai  Hy Sinh ? )  ---. Chi vi su  Si Dien ,Kieu cang , Quyen loi... cua mot 
nhom nguoi ma ca mot Dan Toc phai chiu kho . Cuoc cach mang thang 10 da xay 
ra gan 100 nam - Binh dien the gioi da thay doi hoan toan , ma o VN cac vi lanh
dao van cu nhu dang o nhung nam  45. Cac Vi cu chui nguoi khac la tuyen truyen  
Phan dong - The tai sao dan VN lac hau vay ? -- Ly thuyet cua Dang moi chinh la 
mot su tuyen truyen Phan Dong .Boi vi no da Pha Huy tat ca cac tu tuong tien bo
cua DanToc VN . 

GHI CHU :     

Ke tu nam  1917  CM-10  Nga  ra doi .- Su ra doi cua CM -10 co mot y nghia vo 
cung to lon cho lich su phat trien cua the gioi.No da thuc day tat ca cac the che XH phai canh tranh va phat trien.- Nhung gio day sau gan mot the ky , chung ta cung nhin lai nhung gi da xay ra va nhan xet ?- Voi thuc te cua su phat trien nhan loai va nhu cau cua cuoc song con nguoi , chung ta da thay rang su phat trien Tu Do theo nguyen vong cua nguoi dan lao dong da vuot xa cac ly thuyet cua  MAC-
LENIN . Chinh vi XH loai nguoi chua co du DK de tien toi  CNXH , va cong voi
nhung ly thuyet va hanh dong khong thuc te cua CNCS va nhung nguoi CS tren 
thuc te da khong co du ve kha nang Tri Tue de  XD  CNXH  mot cach  Doc Doan  
Dan toi su xup do hoan toan cua  nuoc LIEN XO . Day la mot qui luat cua Tu 
Nhien  theo chieu huong phat trien tu nhien cua loai nguoi . 

Cac nuoc  CS khac  ( Tru TQ ) Da roi vao mot hoan canh moi - Binh dien the gioi 
da hoan toan thay doi - Cac nuoc Tu Ban cu gio day da tro thanh nhung nuoc  co 
Dan Chu va Phap Quyen ( Ma cac nuoc  CS  van con lau moi lam duoc dieu nay) - 
Va voi suc manh cua  Kinh Te va  Khoa Hoc - Ho dang dan dan tien len  Mot che 
do  XH  hoan thien   ( Ho Da va Dang  vuot qua che do CNXH - Di toi su hoan 
thien cua con nguoi - Vi nhu  CNCS ) - Cac nuoc  CS  con lai dang phai duong dau voi mot kho khan rat lon de ton tai - Boi vi thuc te da phu nhan nhung ly thuyet cua cac nha lanh dao  CS - Tu Tuong va Duong Loi  cua  CNXH ( CNCS) tren thuc te da khong con ton tai nua - No da tu chuyen doi thanh mot  Tu Tuong khac va  Duong Loi khac de ma tu Ton Tai -.Day la mot kho khan vo cung lon .Trong viec tim ra mot con duong phat trien cho phu hop voi con nguoi - Trong do yeu to  Kinh Te  se la  Quyet Dinh . 

Trong tinh hinh the gioi hien nay - Nuoc My va  Tay Au se nam con chu bai cua 
The gioi .Vi vay moi viec se nam trong tam tay cua  nuoc My .Se khong co mot 
the luc nao co the chong lai noi lien minh nay ??? Neu noi mot cach trang den rang
-My se tung hoanh thien ha , va co Tay Au ho tro- Trong truong hop xau nhat , tat nhien la nguoi My se xu dung Luat Rung  de bao ve quyen loi cua ho ,ma khong can dem xia toi bat cu mot the luc nao ??? Vi vay HAY COI CHUNG MY! (Dung co Dai Dot) .

Voi VN - La mot ke yeu kem - Thi VN se chang co mot ki lo gi khi doi dau voi
My - Hay voi bat cu nuoc nao. Nguoi VN hay tu chon cho minh mot con duong 
di rieng de phu hop voi su phat trien cua DNVN - Dieu nay co le Nguoi Dan VN cung thua hieu , Ho nen lam gi de bao ton cai "Mang Song"- ( Nhin sang Dai loan , Singapor, Nam han ...Nhung nuoc nay cung chang co nghia ly gi doi voi nguoi My ca, cho nen ho rat biet minh biet ta de ma ton tai ) ( Nhat con phai ngan  My - AU nua la) 

Thua cac Cu ! Moi su ngenh ngang va dai dot thi se chi phai chiu  Don Oan Gay 
Rang ma thoi - Dung co dai ! ( VN  co mot Loi The lon ve Dia hinh va Noi luc - 
Neu biet su dung thi chang kem gi  DL, SGP, NH, INDO... ) 
------------------------------------------------------------------------------
- NEU  NHU  GIO  DAY  CHUNG  TA  DI  TRUNG  CAU  Y DAN   VE  CAC  VAN DE      CNXH   HAY  TU  TUONG   CS  -- THI  CHUNG   TA  SE  NHAN  DUOC   MOT  CAU  TRA  LOI THAT  LA  CHINH XAC  NHU VAY  THI  NHUNG  --   TU  TUONG  DUONG  LOI -- NGAY NAY  MA  CAC  VI  LANH DAO  DANG  CSVN  DANG CO  GUONG  EP  SU  DUNG --  NO  DA KHONG  PHU  HOP VOI  SU  PHAT  TRIEN  CUA  NDVN    VA  NO DA  DI NGUOC LAI  TUYEN  NGON  CUA  DANG  CSVN  --  HO  KHONG CON  LA  CUA   NDVN  NUA -- Ho  da bien thanh mot giai cap thong tri moi  o VN -- Phong  kien  va Co  hu --

- MOT CAU HOI CHO CAC VI LANH DAO  DANG  CSVN !- Neu thuc su duoi che do  cs o  VN  nguoi dan VN thuc su co  TU DO DAN CHU   -  Thi tai sao  o VN  khong co mot  to bao Tu Nhan ? Phai chang  DCSVN  so rang  Ho se khong co du kha  nang de doi ly voi cac to bao nay ? Day la mot su Dau Dot - Ma  chi co cac nha ly luan cua Dang moi duoc noi tren Bao cai ma ho tu cho la dung ? Thuc su day la mot su Vo ly va Phi DC nhat -Va no cang lam cho  He thong dang vien  CS  o  VN ngay cang tro nen  U muoi  va  Mu Tit  voi TU DO thuc su ,Ho dang o trong mot cai vong luan quan  ma chang biet thuc su no ra sao ? - Con nguoi dan VN  thi coi nhu bi  BIT MIENG - Co Mat  nhung ma  CAM ??? 

-  DUOI CHE DO  CNCS  O  VN -- DA TAO LEN MOT THE HE  MU QUANG, CUC DOAN VA  HIEU CHIEN  - VOI TRINH DO VAN HOA  YHUC  XH  THAP KEM -- VA DA  PHA HUY  DI CAC  TU TUONG   MANG TINH    TINH HOA  TIEN BO   CUA DAN TOC !!!

- SU  NGUOC NGAO  VA  PHI  LY  SE  TON TAI  DUOC BAO  LAU ?  MAI  MAI  A  ???

 XIN DUOC HOI --  Cac vi  lanh dao dang  --  Cac vi co thay  TU HAO khong ? Hanh phuc khong ?  Co thay vui khong?  - Khi dan VN dang trong vong  Kho Cuc !  - Hay cac vi chi suot ngay Nham Nhe  Bat bo  Ban giet ! Chi lo Muu Mo! Sat phat lan nhau ? Ma cuoi cung  thi cac vi hay tu nghi  xem  - Dan VN co  QUI  cac vi  hay khong ?  Hay Ho coi cac vi nhu nhung cai gi vay?  Cai do no la  VINH QUANG  ha ? Cac vi  lam lon  de lam gi ? Lanh dao de lam gi ?  Cho dan a?  cho nuoc a?  --Thong Nhat de lam gi ?  -  De gay them Thu oan a?  gay them Dau Kho a ? - Chien thang de lam gi nao ???  Ma de cho den bay gio suot ngay chi lo Chong pha du kieu - Den Con Chau trong nha con chan cac vi - cho khong noi den nguoi ngoai ! - Dau oc cua cac vi ( trong va ngoai nuoc )  van con  Hieu Chien lam - Vay thi con kho - Con chien tranh dai - cho khong co  TU DO dau. 

Neu nhu  Ong HO  va  cac vi  Tien Boi con song - Chac ho  sung suong lam , khi thay dan VN minh ngheo kho nhi ?? 

VINH QUANG   TRONG   NHUC NHA --  HANH PHUC TRONG   DAU KHO  ? 

Thua cac vi  lanh dao !   Ong  BINH  PHIEU  KIET ... 

Co  mot  viec  rat la  nho  - Do la viec  Dai su  quan  MY  tang  Mu nhua cho  tre  em  VN  vi  nuoc  VN co qua nhieu tai nan  giao thong .-- Hanh dong nay tuy la rat nho ve  mat  kinh te -  Nhung no co mot  y nghia  rat sau dam  ve  mat Tinh Than   - No da  day cho  cac nha  lanh dao  VN  mot bai  hoc --  Thu hoi cac  ong  BINH  KIET  PHIEU ....Tien lay duoc  cua dan  VN nhieu  nhu nuoc  - Nhung ho co  bo  ra  mot  cac bac nao  de  lam  nhung viec  nhu the  nay  khong  ? - Cac vi ly luan tai nhu thanh  ma  cac vi  thu nghi lai  xem cac vi  da  lam duoc nhung gi nao ? -  Cac vi  thu  nghi lai  - lieu cac vi co xung dang la   Lanh dao  khong  ? 

4000 NAM  VN  CHOI VOI TQ LA  4000 NAM  DOI KHO VA CHIEN  TRANH   NGHEO NAN  VA  LAC HAU!  DO  LA  DO   NGUYEN  NHAN  CUA  MOT  NEN  VAN HOA VA XA HOI   KHONG CO   DAN CHU ! 

THUA CAC VI  LANH DAO DANG CSVN ! 

RANG LUAT DOI  TU XU TOI NAY  LA ---   CA LON   NUOT CA BE --- LE PHAI TRONG TAY KE  MANH --  chu cac vi dung noi den  su  TON TRONG   --  VN  TQ  MY  - DEU LA  NHUNG  KE  DAY THAM VONG MA THOI -- neu nhu Khon thi  XUONG  va  Ngu thi RANG MA CHIU -- LICH  SU CUA  DAT NUOC  VN  DA  DAY CHO CHUNG TA QUA NHIEU BAI HOC  ROI  --  CHU DUNG CO HY VONG VAO SU     CONG BANG     CUA  BAT CU THE LUC NAO  ---  Tu  thua  xa  xua   Trai Dat  nay da co qua nhieu  su  BAT CONG -- Lam gi co  CONG BANG  -- 

 CUOC  VIENG THAM CUA  ONG  CLINTON  DA KET THUC TOT DEP  TAT CA CHUNG TA  CUNG NEN  VUI MUNG VI BUOC DAU NHUNG GI DA DAT  DUOC GIUA  QUAN HE  HAI NUOC  CON  TIEN TRINH DO  SE PHAT TRIEN NHU THE NAO  THI DIEU DO  CON PHU THUOC VAO HAI NHA NUOC   --    DOI VOI NGUOI VN THI  CHINH PHU  VN  DA  DUOC THAY  RANG  NDVN  VA  CAC THE HE TRE   VN   MONG  MUON QUAN HE MY  VA  VN    -- SE PHAT TRIEN TOT DEP   VI MOT  TUONG LAI CUA  DTVN  --  DO LA NGUYEN VONG  CUA  DAI DA SO NDVN --  DO  MOI  LA NGUYEN VONG LON LAO  CUA TUOI TRE  VN ! 

ONG  CLINTON  LA MOT TRONG NHUNG NGUOI DA CO NHUNG  DONG  GOP RAT  TO LON  TRONG  SU  PHAT  TRIEN CUA  DNVN  -- CHO TUONG  LAI  CUA   NDVN  --  ONG TA THAT  XUNG DANG  NHAN NHUNG  PHAN THUONG  CAO QUI   MA  NDVN  DANH CHO  --  MONG  RANG  DANG  CSVN  NHO VAY? 

VA  MOT  DIEU MONG MUON NUA  LA --  MOT NGAY  GAN DAY -- DUC  GIAO  HOANG --  SE VIENG THAM VN  -- DE  CHO  CHUNG  TA  THUC  SU  CO  MOT  LUONG ANH  SANG  MOI   TU  TUONG  MOI   DEN  VOI  DTVN !!!

KINH THUA  TAT CA  MOI NGUOI ! 

NHIN NHUNG NGUOI  LINH MY DA CHET TREN  CHIEN TRUONG  VN   -- GIO DAY  HO DUOC NHA  NUOC VA  CHINH PHU  MY  QUAN TAM VA  CO  GANG LAM GIAM BOT  SU DAU BUON CUA  MOI  NGUOI  --  TOI CO LIEN TUONG TOI  NHUNG CON NGUOI  VN  DA  CHET TRONG  CHIEN TRAN NHUNG NGUOI LINH  CHIEN CUA  VN  O  CA  HAI MIEN NAM BAC CUA DAT NUOC -- HO DA CHIEN DAU CHO SU SONG CON VA SU PHAT TRIEN CUA  DTVN. MOI  NGUOI  DA DI THEO  MOT  LY TUONG  RIENG CUA MINH !  CNCS DA CHIEN  THANG  VA  THONG NHAT DAT NUOC   VOI  MOT  LY TUONG CAO DEP  LA  CHO  TU DO  VA   HANH PHUC  CUA NDVN ! 

NHUNG  DA  HON  25  TROI QUA  VET THUONG LONG TRONG  DTVN   VAN CON  GI MAU  NHUNG  NGUOI CHIEN THANG DA   DUOC  HUONG SU VINH QUANG  VA DANH DU,  CON LAI NHUNG NGUOI THAT BAI  THI HO BI  TAN SAT VA NHUC HA !!

NGAY HOM NAY  LA MOT THE HE  SINH RA VA LON LEN SAU CHIEN TRANH,  NHIN  THAY NHUNG GI MA  NGUOI MY DA LAM CHO  NHAN DAN HO  MA  TOI TU CAM THAY  MUI LONG  VA XAO XUYEN.  XOT XA,  CAY DANG,  TUI HON  VA  THUONG TIEC CHO CAC BAC  CHA  ONG  VN !!!   NHUNG NGUOI  CUNG DA DUNG  LEN CHIEN DAU CHO MOT LY TUONG CAO DEP CUA MINH  O  CA  HAI MIEN  NAM  BAC  CUA  DAT  NUOC  --- GIO DAY   LINH HON   CUA HO O NOI DAU ?  THAN XAC CUA
CAC BAC  TIEN NHAN VAN CON VUONG VAI  KHAP MOI PHUONG TROI  !!!  KHONG LE  CHUNG TA  LA  CON CHAU  NO DANH  DE  VAY  SAO ??? 

THUA  QUI VI ! --  DE   HOA  GIAI  DAN TOC  DE BU DAP NHUNG GI MA CHUNG TA DA MAT !   TOI XIN DUOC  DE NGHI TOI CHINH PHU  VN , TOI  DANG  CSVN--  BANG MOI CACH  TIM LAI CANG NHIEU CANG TOT NHUNG  HAI COT  CUA NHUNG NGUOI LINH VN  O  CA  HAI MIEN  NAM BAC    AN  TANG  HO  CHO  TOT   DE  BAY  TO LONG  TON  KINH  VOI NHUNG   NGUOI DA  KHUAT ! --  CHINH  PHU  NUOC VN     NEN QUAN TAM HON NUA TOI  NHUNG  THUONG PHE  BINH  CUA  CA  HAI MIEN  --
KHONG  CHI   CUA  PHIA  CS   MA  CUA  CA  PHIA MIEN NAM CU  --  HO  PHAI DUOC HUONG  NHUNG  QUYEN LOI  CO BAN NGANG NHAU ! 

DAY  LA  HANH DONG  DE  HAN  GAN  VET THUONG LONG CUA  DTVN. TAT CA CHUNG TA  DEU  LA  NGUOI  VN . GIO DAY  KHONG CHO  PHEP CO  SU  PHAN BIET   DOI SU  MAT SAT NHAU   --  BOI  VI   DIEU DO CHI CO THE TIEP TUC GAY THEM HAN THU CHO  CON NGUOI VN  VOI NHAU  MA THOI ! 

DA DEN LUC  CAI GI PHAI LAM SE PHAI LAM !   CHINH PHU VN  NEN  LAM NHUNG  VIEC LAM  MANG TINH  NHAN DAO  DE  GAY  DUNG LAI -- TINH DOAN KET  DAN TOC VN --  CUA  CHUNG TA ! 

Chung Ta  khong the  song mai  trong  Thu Han  nhu  nhung loai  Thu Hoang Dai -- (Hay tranh su chia re, be phai, cuc bo,  BAC  TRUNG NAM  Ma cac the he truoc da gay nen - Nay do la mot Bai Hoc lon) 

MOI THOI DAI   MOI  SU THAY DOI CUA THOI GIAN  - DAT NUOC  VIET NAM  SE  XUAT HIEN  NHUNG  NHAN TAI  NHUNG  ANH  HUNG   -  VA  GIO DAY  CHANG BAO LAU NUA O  VN  SE  CO NHUNG NHAN TAI MOI  XUAT HIEN - NHUNG DUA CON  TRUNG HIEU CUA    DAN TOC  -  HO SE  LANH DAO VA  XAY DUNG  DNVN ! 

CHUNG TA  SE  VUOT  QUA  NHUNG  KHO KHAN NAY
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông