Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
TIEÀN LEÄ .. LAØ TIEÀN LEÄ NAØO ?

 
Sau khi xuùc thaúng thöøng nhöõng nhoùm khaåu hieäu , bieåu ngöõ tröôùc Thaûo caàm vieân SaiGon . Nhöõng töôûng  noâng daân  khoâng daùm bieåu tình ñoøi quyeàn soáng tröôùc söùc maïnh ñaøn aùp cuûa chính quyeàn . 

Chính quyeàn coäng saûn chöa kòp nghæ ngôi thì haøng loaït caùc khaåu hieäu :" OÂng Voõ Vieát Thanh , oâng ôû ñaâu . Ñaûng ôû ñaâu ? Chính quyeàn ôû ñaâu ? Sao laïi ñeå Phoù chuû tòch Vuõ huøng Vieät ngheânh ngang thaùch thöùc dö luaän ? . " laïi moïc leân nhö naám
doïc theo xa loä Sai goøn vaø treân caùc neûo ñöôûng khaùc trong thaønh phoá . Ñuùng nhö dö luaän trong vaø ngoaøi nöôùc phaûn aùnh . Nhaân daân hieän nay ñaõ khoâng coøn sôï uy löïc ñoäc taøi cuûa chính theå coäng saûn nöõa . Hoï coù theå laøm baát cöù ñieàu gì ñeå tranh ñaáu giaønh quyeàn soáng neáu hoï muoán , duø chính quyeàn ñe doaï tuø toäi coù theå giaùng xuoáng hoï . 

Veà phía chính quyeàn coäng saûn huû laäu. Phöông aùn toái öu nhaát maø caùc oâng choïn laø
giaû " ñieác " vaø rình raäp khi naøo coù cô hoäi thì truø daäp thaúng tay ngöôøi daân . Trong khi treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng . Caùc oâng luoân to moàm : Ñaûng muoán nghe tieáng noùi cuûa nhaân daân ???. Phaûi vaäy khoâng, hay laø Ñaûng ñang baùn maïng soáng cuûa nhaân daân vaø giaû khoâng muoán nghe tieáng noùi trung thöïc cuûa ngöôøi daân ? 

Môùi ñaây , chính thuû töôùng Phan Vaên  Khaûi ñaõ kyù moät thoâng tri heát söùc voâ löông taâm veà vieäc quy ñònh möùc chòu traùch nhieäm cuûa vuï ñöa ngöôøi lao ñoäng Vieät Nam sang lao ñoäng taïi Samoa vaø boû rôi hoï khi coù vaán ñeà taïi nöôùc sôû taïi laø traùchnhieäm
cuûa coâng ty du lòch 12 , chöù khoâng phaûi laø traùch nhieäm cuûa ñaûng vaø chính phuû . Vì theo oâng Khaûi , neáu chính phuû vaø ñaûng nhuùng tay vaøo giaûi quyeát vuï naøy thì seõ taïo ra moät tieàn leä khoâng hay cho ñaûng laø ñaûng vaø nhaø nöôùc seõ cöù toán tieàn daøi daøi khi caùc oâng quan con coäng saûn laøm baäy , taåu taùn taøi saûn aên caép ñöôïc roài ñoå nôï cho treân ! . 

Chuùng ta ñaët caâu hoûi : Moïi vieäc dieãn ra trong nöôùc , duø lôùn beù ñeàu phaûi xin pheùp qua boä chính trò. Vieäc ñöa ngöôøi lao ñoäng sang Myõ lao ñoäng roài thu tieàn hueâ hoàng töø söùc lao ñoäng cuûa hoï laø chuyeän nhoû hay sao ? ,boä chính trò vaø chính quyeàn coäng saûn khoâng coù traùch nhieäm gì veà vieäc naøy hay sao ? . Theá tieàn leä ñaàu tieân cuûa vieäc baùn söùc lao ñoäng ngöôøi Vieät Nam sang moät nöôùc tö baûn chuû nghóa laø tieàn leä do ai döïng neân ? , coâng ty du lòch 12 , moät coâng ty chuyeân ngaønh kinh doanh du lòch , treùo caúng ngoãng vôùi vôùi ngaønh ñaêng kyù kinh doanh du lòch khi quay sang kinh doanh söùc lao ñoäng, hoï coù theå töï mình moät mình moät chôï tieán haønh vieäc buoân baùn " boùc loät giai caáp " naøy sao ? . Ñaûng vaø chính quyeàn coäng saûn coù theå traû lôøi noåi
caâu hoûi naøy ? . 

Veà phaàn ngöôøi lao ñoäng , ñoàng baøo cuûa chuùng ta taïi Samoa , khi chuùng ta ñang
vui xuaân vôùi maùi aám tình nhaø , vôùi baùnh chöng , döa haáu tuï hoïp gaàn xa . Ngöôøi ñoàng baøo cuûa chuùng ta ñöôïc caùi gì ? . Coâng ty Daewoosa (Haøn Quoác ) tuyeân boá chính thöùc ñoùng cöûa, boû maëc ngöôøi lao ñoäng Vieät Nam ñoùi khaùt. Ñoàng baøo chuùng ta phaûi soáng döïa vaøo nguoàn thöïc phaåm töø hoäi töø thieän Samoa . Coâng ty du lòch 12 duùi cho 251 con ngöôøi ñoùi khaùt 500 USD roài boû maëc hoï , coù nghóa laø töø 29 teát cho ñeán taän baây giôø . Moãi ngöôøi  lao ñoäng Vieät Nam taiï Samoa höôûng trôï caáp töø coâng ty du lòch 12  laø 1,99 USD ñoåi ra tieàn Vieät Nam vôùi tyû giaù 15000 ñoàng laø 29 ngaøn 850 ñoàng . Laéng nghe tieáng noùi nhaân daân vaø thöông daân laø nhö theá sao ? . Trong khi ñoù bình quaân coâng ty Daewoosa thu töø ngöôøi lao ñoäng Vieät laø 2000 USD, coâng ty du lòch 12 thu theâm khoâng keát toaùn vaø ghi giaáy hoaù ñôn taøi chính moãi ngöôøi theâm 2000 USD nöõa.Vaäy thì tieàn laïi quûa töø coâng ty du lòch 12 leân boä lao ñoäng Haø
Noäi laø bao nhieâu . Soá tieàn naøy khoâng döôùi 500 nghìn USD . Theá ñaáy , tình ngöôøi , tình ñoàng baøo , tính ñaïo ñöùc maø oâng Hoà toâ veõ cho ñaûng coäng saûn theå hieän raønh raønh ra theá ñaáy !. 

Thu aên chaän cuûa ñoàng baøo 500 nghìn USD ñeå roài thí cho ñoàng baøo 500 USD khi ñoàng baøo bò giôùi chuû tö baûn boû rôi . Du ñaõng vaø aên cöôùp ñeán theá laø cuøng . Naøy hôõi nhöõng traùi tim ngöôøi Vieät Nam ,nhöõng traùi tim ñaõ hôn moät laàn KHOÂNG NGUÛ YEÂN , xin haõy thöùc daäy moät laàn nöõa . Chính phuû vaø ñaûng coäng saûn Vieät Nam voâ Ñaïo Ñöùc khoâng coøn muoán lo cho ñoàng baøo chuùng ta ôû xöù ngöôøi nöõa .Chuùng ta coù theå goùp chuùt söùc gaày giuùp cho hoï hay khoâng ? . Tröôùc heát , hoï caàn gì ôû Samoa ?
Hoï ñang caàn thöïc phaåm ñeå soáng - Xin haõy göûi cho hoï .Hoï ñang caàn baûo veä maïng soáng cuûa hoï - Xin haõy leân tieáng cho hoï . Hoï ñang caàn veà laïi queâ höông vì khoâng ai nuoâi soáng hoï laâu daøi . - Xin haõy ñeán giuùp hoï .  

Giuùp hoï khi chính quyeàn coäng saûn boû rôi hoï - Ñoù cuõng laø moät phöông thöùc ñaáu tranh toát nhaát choáng baïo quyeàn voâ nhaân cuûa cheá ñoä coäng saûn maø haøng trieäu ngöôøi Vieät töï do ñang phaán ñaáu haøng ngaøy . 

HÔÕI NHÖÕNG TRAÙI TIM KHOÂNG NGUÛ YEÂN , XIN HAÕY THÖÙC DAÄY MOÄT LAÀN NÖÕA .  

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông