Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Coâng An Cuõng Bieát Bieåu Tình Chöù !

 
Nhôù luùc coøn oâm soå gaïo , daân mieàn Nam ñöôïc nhoài naën ñeán thuoäc laøu laø ôû tænh Beán Tre coù phong traøo Ñoàng Khôûi hoài naêm 60 , nay daân tình thay ñoåi nhieàu , ñi nhieàu , bieát nhieàu , daân khoâng coøn bò gaït nhö xöa nöõa . Ñoù laø naêm 60 thì chæ coù maáy tay du kích kieåu cöôùp ñöôøng Naêm caàu muoái laâu laâu gheù xin biï gaïo , chaäp toâm , chöù Ñoàng Khôûi thì daân Beán tre naêm 60 ñeán nay cuõng la hoaøi : ñaâu  coù . Chæ coù naêm 2000 vaø 2001 thì coù, nhöng maø ôû An giang vaø Saigon, caû Haø noäi nöõa, coøn Beán tre thì xin tha ñi nghe . Nhìn laïi ñuùng thieät , quaû laø coù Ñoàng Khôûi thieät , maø Ñoàng Khôûi saùt ñöôøng Ñoàng Khôûi , roài noù keùo daøi daøi khaép nôi ôû thuû ñoâ SaiGon cuõ naøy môùi cheát . 

Soá laø tröôùc teát, daân caùc mieät , maø toaøn laø caùc maù Ñoàng Khôûi , caùc chò Ñoàng khôûi cuøng khôûi ñoàng leân SaiGon hoûi toäi Trung Öông sao laïi bao che cho boïn quan laïi coäng saûn tham nhuõng khaép thoân laøng xaõ aáp! . Trung öông thaáy caùc maù Ñoàng Khôûi döõ quaù , neân laäp ra caùi nhaø nghæ goïi laø truï sôû " Ñaûng vaø chính phuû tieáp coâng daân " . Nghe gheâ hoàn , chöù thaät ra laø moät caùi saân roäng coù caây , coù gheá , coù vöôøn chuû yeáu ñeå caùc maù ngoài aên traàu , aø ôi vaøi caâu chuyeän cho coù leä , roài toáng caùc maù veà ñòa phöông giaûi quyeát . Coi nhö xong . Caùc maù ñaâu coù chòu. Vöøa heát Teát Taân Tî , caùc maù, caùc chò luø luø aùo baø ba ñen leo qua haøng raøo choáng bieåu tình ôû tröôùc Thaûo Caàm Vieân , maø kyø naøy caùc maù thöû chuùt chuùt , xem phaûn öùng chính quyeàn ra sao. 

Saùng sôùm ngaøy 6 thaùng 2 naêm 2001 , xe Vinataxi chôû caùnh anh em sinh vieân chuùng toâi chaïy ngang Thaûo caàm vieân , coù khoaûng 23 maù , trong ñoù coù 17 baø giaø , coøn laïi laø soàn soàn ñöùng gaøo to : toå cha chuùng noù , ngaøy xöa tuïi tao nuoâi chuùng noù chöù ai , vaày maø giôø naøy chuùng cöôùp ñaát cuûa tuïi tao , tuïi baây phaûi cho tao gaëp thaèng Thanh ñeå hoûi toäi sao ñeå chuû tòch quaän hai öùc hieáp daân ngheøo , haû ?. Chao, maù ôi , oâng Thanh saép ngheûo ñeán nôi roài , maù ñoøi gaëp chi vaäy maù ? . Nhöng maø ñieàu lyù thuù nhaát khoâng phaûi ôû chuyeän naøy maø laø chuyeän xung quanh 23 baø maù giaø giaø soàn soàn naøy coù ñeán 137 chuù coâng an aùo xanh ñöùng bao xung quanh . Ngoä khoâng , caùc chuù ñöùng im rô vaø cöôøi . Vaäy laø sao ta ? . Thoâi ñích thò roài . hoång chöøng caùc chuù coâng an ñoåi môùi tö duy cuøng ñöùng bieåu tình vôùi caùc maù thì sao . Coù leõ thaät . Bôûi vì daïo naøy coâng an cöù bò ñaûng baét laøm nhöõng chuyeän baét ruoài , vôù vaån . Tyû nhö vuï uûy ban daân toäc mieàn nuùi aên dô haøng traêm tyû ñoàng qua vuï Möôøng Teø . Caùc anh coâng an caát coâng baét heát , baét taát nhöõng teân tham nhuõng trong vuï naøy maø ñaûng vieân chieám 90 phaàn traêm caû boïn . Theá nhöng maø cuoái cuøng chæ coù 2 thaèng treân soá hôn traêm laø bò ..khai tröø khoûi ñaûng , coøn laïi thì caûnh caùo vaø khieån traùch . Trong ñoù oâng Hoaøng Ñöùc Nghi , chuû xò vuï tham nhuõng thì chæ laø khieån traùch , khieån traùch trong luaät ñaûng töùc laø chaúng heà sao caû , cöù nhö gaõi ngöùa theá thoâi . Maëc duø oâng ta ñaõ bò chính toång thanh tra nhaø nöôùc ñeà nghò kyù bieân baûn vi phaïm quy cheá taøi chính nhaø nöôùc . 

Theá cho neân caùc anh coâng an môùi chaùn , môùi naûn maø cuøng vôùi caùc maù höôûng öùng phong traøo Ñoàng khôûi moät phen . Chöù cöù ñoå moà hoâi nöôùc maét ñi baét tham nhuõng , ñeå cuoái cuøng thaèng truøm tham nhuõng ñaàu hoùi cöù leân ti vi maø haùt : " khoâng coù gì , chaúng bieát chi " roài noù laïi haï caùnh an toaøn thì chaùn thaät . Caùc anh nhæ ? . Hoan hoâ caùc anh coâng an cuõng bieát bieåu tình !!!  
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông