Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nhìn Haït Caùt Bay Bay 

Coù kyø , toaø soaïn chuùng toâi coù giôùi thieäu ñeán quyù baïn ñoïc nhöõng yù hay trong phim Ñôøi caùt , boä phim mang nhieàu suy tö , traên trôû cuûa nhöõng chöùng nhaân trong cuoäc chieán tranh giaønh yù thöùc heä phi lyù treân ñaát nöôùc ta . Töùc thôøi phim Ñôøi caùt ñöôïc baø con truy tìm xem thöû , toø moø maø . Naøo laø baø con hoûi Mai hoa laø ai , roài oâng Coâng Ninh laø choàng cuûa coâ naøo ? , roài ban giaùm khaûo lieân hoan phim Chaâu AÙ Thaùi Bình döông coù bò "thuoác" khoâng  ? . Thoâi thì ñuû thöù chuyeän haäu tröôøng . Maø chuyeän haäu tröôøng , chuyeän ngheä só thì oâm ñoàm laém , chaúng bieát thöïc hö . Chæ coù cuoäc soáng ñôøi thöôøng cuûa nhöõng con ngöôøi beù nhoû , chaân thaønh thì laïi coù nhieàu yù nghóa trong cuoäc soáng laém . 

Meâ phim thì phaûi bieát meâ ñôøi vaø tìm ñöôïc tinh hoa cuoäc ñôøi trong ñoù . Ñoù chính laø ngheä thuaät . Chuùng toâi muoán noùi tôùi ñaây veà ngöôøi nhaân vaät nöõ ñoùng vai ngöôøi ñaøn baø teân Haûo cuït caû hai chaân . Trong phim chò ra sao thì ngoaøi ñôøi cuõng y nhö vaäy . Moät ngöôøi ñaøn baø taät nguyeàn ñem loøng daâng hieán cho moät anh du kích cuït maát moät chaân sau chieán tranh , vì tình yeâu cuõng coù maø vì mong moät ñöùa con ñeå nhôø vaû sau naøy cuõng coù . Chò baøng hoaøng xoùt xa vaø khaùn giaû cuõng xoùt theo chò khi anh töø choái tình yeâu cuûa chò chæ vì anh khoâng ñaønh baát löïc boû rôi chò khi chò coù moät ñöùa con . 

"Hai ñöùa mình coäng laïi chæ coøn coù moät chaân, laøm sao soáng vôùi nhau cho ñöôïc, thoâi Haûo veà ñi!" 

Ngoaøi ñôøi chò teân laø Traàn thò Beù , hieän soáng taïi thoân Ñaïi An , phöôøng 5 , thò xaõ Ñoâng Haø tænh Quaûng trò . Chaéc baïn ñoïc cuõng bieát chính saùch nhoài soï cuûa chính quyeàn coäng saûn bao naêm qua , luùc naøo cuõng nheùt nhoài vaøo ñaàu oùc ngöôøi daân laø ñoàng baøo khaép caùc tænh lî coù chieán tranh luùc naøo cuõng uûng hoä coäng saûn . Coù bieát ñaâu trong nhöõng naêm thaùng ñoù . Ña phaàn daân chuùng chaùn gheùt , sôï haõi chieán tranh, khoâng ai uûng hoä cuoäc chieán taøn khoác do coäng saûn khôûi phaùt caû. Gia ñình chò Beù cuøng trong hoaøn caûnh naøy . 

Naêm 1972 , muøa heø ñoû löûa raäp trôøi . Chieâu baøi taåy , gieát , trieät caùc phaàn töû uûng hoä chính quyeàn mieàn Nam ñöôïc thöïc hieän man rôï khaép daõi ruoät mieàn Trung naøy . Moät traùi löïu ñaïn nhö haøng haø sa soá caùc quaû roác keùt cuûa coäng saûn phaùo kích vaøo noäi ñoâ ñaõ gieát saïch gia ñình chò khi chò leân ba . Chò ñöôïc chính quyeàn quoác gia ñöa ñi caáp cöùu roài phieâu baït buïi ñôøi sau khi soáng soùt cuøng vôùi Cha mình . Sau 1975 , neáu khoâng coøn cha chaéc laø chò ñaõ choïn caùi cheát ñeå thoaùt nôï ñôøi . Naêm 1985 , toå chöùc töø thieän phi chính phuû cuûa Chaâu Aâu vaø Bæ ñaõ tieán haønh laép cho chò hai caùi chaân giaû . Quyù vò cuõng bieát , ñi baèng moät chaân giaû ñaõ khoå , maø ñi baèng hai chaân thì khoå hôn bieát chöøng naøo ?!. Vì theá haàu heát thôøi gian neáu khoâng coù vieäc quan troïng laø chò leách. Cho neân , khi vaøo tröôøng quay , chò dieãn thaät töï nhieân vaø leách ngon laønh . Chò noùi : leách maø muoán khoùc . Quyù vò xem phim ñeán tröôøng ñoaïn chò duøng hai tay leâ , leách leân hoá caùt sau khi anh du kích cuït chaân naêm xöa khoâng daùm cho chò chuùt tình yeâu vì chính ñôøi anh ta giôø ñaõ quaù khoå ! . Chò leách treân hai ñoâi chaân cuït cuûa mình roài nhìn laïi anh du kích ñang cuùi ñaàu moät caùi nhìn traùch moùc , ai oaùn nhöng khoâng giaän döõ . Coù leõ ñeán dieãn vieân Tröông maïn Ngoïc maø bieåu coâ ta ñoùng ñaït caùi caûnh naøy thì coâ ta cuõng chaøo thua! . Chæ coù chò , ngöôøi coù soá phaän cay ñaéng "y nhö phim" laø ñoùng ñaït caûnh naøy . Phim ñoaït giaûi cuõng nhôø caûnh naøy ñoù caùc baïn  .  

Rôøi boä phim vôùi nhaân vaät thaät cuûa mình , caàm soá tieàn caùtsseâ 3 trieäu ñoàng (khoaûng hôn 200 USD) cho boä phim , chò laïi vui cho nieàm vui " muoán khoùc" cuûa mình . Chò khoe , toâi saép laøm meï roài ñoù caùc anh . Ba trieäu naøy chò laøm gì ? . Nuoâi cha vaø ñeå daønh nuoâi con ? . Öôùc mô cuûa chò laø gì ? Moät chieác xe laên . Môùi ñaây , coù moät nhaø doanh nghieäp ñeà nghò taëng chò hai chieác xe laên , chò cöôøi roài baûo , toâi chæ xin moät chieác thoâi maø , coøn chieác kia xin giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi taøn taät khaùc . 

Thöa quyù vò , khi chuùng ta nghe chuû tòch uyû ban maët traän tænh Ngheä An - queâ höông cuûa Baùc ?? aên caép haøng traêm trieäu ñoàng tieàn ñoàng baøo uûng hoä vuøng ñoàng baøo bò thieân tai baõo luït trong traän luït baõo mieàn trung vöøa qua , roài nhìn laïi taám loøng chaân thaønh , moäc maïc vaø bình dò ñeán rung ñoäng loøng ngöôøi cuûa moät ngöôøi phuï nöõ nhoû beù toäi nghieäp ôû xöù Quaûng trò naøy . Chuùng ta nghó gì vaø caûm nhaän ñöôïc gì hôõi caùc baïn ? . Khinh bæ boïn coäng saûn vaø mong muoán nhöõng con ngöôøi ñang chòu nhieàu baát haïnh treân ñaát meï chuùng ta seõ bôùt khoå ñau hôn . 

Khi naøo raûnh roåi , coù dòp ñi ngang xöù caùt mieàn trung naøy , nhôù veà thaêm ngöôøi ñaøn baø khoå ñau "y nhö phim" naøy caùc baïn nheù . Hình nhö raèng chò ñang saép sinh con moät mình .             
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông