Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nhaéc Cho "Nhaø Vaên" Mai Vaên Taïo Nhôù ..

 
Leä thöôøng trong phong caùch vieát vaên " nònh " cuûa caùc baùo ñaûng , tyû nhö baùo An ninh theá giôùi ñaõ quaù nhaøm vôùi ngöôøi daân Vieät Nam . Ñöa laäp luaän moät chieàu vaø thuaàn Stalinít , tö löøa doái mình laø ngöôøi ñoïc ñoàng tình yù kieán roài vu cho ngöôøi vieát traùi yù mình laø " phaûn ñoäng " , thaät quaù xöa cuõ . Töôûng khoâng caàn nhaéc ñeán . Nhöng vì   baøi vieát gaàn ñaây cuûa moät soá caây buùt noâ dòch coäng saûn , trong ñoù coù yù kieán cuûa moät ngöôøi töï xöng laø " nhaø vaên " teân Mai vaên Taïo coù yù töôûng khoâng ñuùng , thaäm chí nguy hieåm cho söï hy sinh queân mình cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùc , cho neân chuùng toâi thieát nghó phaûi coù yù kieán phaûn hoài ñeán oâng ta . Ñoù laø baûo tö xöng laø nhaø vaên , thì neân bieát vieát thaät , noùi thaät laø neáu phaûn bieän thì cuõng phaûi duøng lôøi leõ phaûn bieän thaät . Chöù xöng vaø vaên nhaân maø nhaân khoâng coù trong taâm , thì neân hoïc laïi chöõ nghóa ñeå laøm ngöôøi tröôùc ñaõ , roài noùi chuyeän vaên sau , nheù.

 Chaúng laø trong baøi vieát göûi cho baùo An ninh theá giôùi soá ngaøy 7 thaùng 2 naêm 2001 , oâng "nhaø vaên" Mai vaên Taïo coù gôïi laïi hình aûnh moät teân thöïc daân Taây taùt tai naûy löûa moät ngöôøi daân Annam vaø chöûi ngang taøng :" Sale Anamite "(thaèng Annam dô baån) roài oâng nhaéc ñeán vì leõ ñoù maø bao ngöôøi daân Vieät vôùi taàm voâng vaït nhoïn ñaùnh thöïc daân Phaùp ñeán cuøng , sau ñoù oâng nhaø vaên naøy töï xöng mình beân vöïc cho quyeàn lôïi nhaân daân , ñoøi nhöõng ngöôøi nhö Haø só Phu laø " ñaõ phaûn boäi toå quoác , phaûn boäi nhaân daân , phaûi xöû lyù nghieâm khaéc " . OÂng ta ñem nguyeân maãu trích daãn ngaén cuûa baøi baùo An ninh kyø tröôùc maø hoaïch hoeï , chöûi bôùi nhöõng keû ñoøi töø boû chuû nghóa Maùc Leâ , töï gheùp cho oâng Phu caùi maùc " ñoøi ñoùng vai ngöôøi caàm ñaàu " , ñem nhöõng nhaän ñònh thôøi theá cuûa oâng Phu gheùp thaønh toäi
" chöûi nhaân daân " vaø cöù chöûi laø ñoùng khung thaønh " phaûn boäi toå quoác". Thaät kyø laï. 

Xin nhaéc nheï nhaøng laïi cho oâng Mai vaên Taïo nhôù , coù leõ döôøng nhö oâng khoâng laø nhaø vaên , maø oâng töøng laø coâng an coäng saûn taïi Paris - Phaùp , nôi oâng phaûi nghe ra raû haèng ngaøy ngöôøi Vieät chöûi cheá ñoä maø oâng ñang laõnh löông höu , neân oâng " nhoät " , oâng sôï maát lôïi , oâng cay cuù roài saún dòp oâng huøa theo boïn vaên bòp bôïm coâng an maø hieáp keû theá coâ chaêng ? . Neáu oâng coù danh döï , töï troïng , tröôùc nhaát mong oâng laøm ôn kính baùo toaø baùo An ninh hoï daùm ñaêng nguyeân baûn , caùc baøi vieát cuûa oâng Phu cho toaøn daân ñoïc khoâng?, hay cöù trích daãn chæ moät böùc thö ñeå roài keát toäi oâng ta thì ai maø tin . 

Nhaéc luoân cho oâng nhôù raèng OÂng cha chuùng ta caàm taàm voâng vaït nhoïn ñaùnh Taây vaø uûng hoä caùc oâng ñaùnh Taây , vì hoï nghó raèng , ñaùnh Taây töùc laø giaønh töï do cho ñaát nöôùc , giaønh ñöôïc nhaân quyeàn cho nhaân daân . Chöù ñaùnh Taây maø daân laïi tieáp tuïc bò keàm , bò haõm , bò ñaøy ñoaï , bò boû rôi , bò ñoùi khaùt , daân boû nöôùc ra ñi , daân than oai traùch oaùn , thì hy sinh cho vieäc ñaùnh Taây hoaù ra thaønh ñoùng vaø bò duï ñoùng moät maøn kòch chieán tranh xöông maùu cho moät giai caáp khaùc cai trò laïi mình , ñoù laø giai caáp coäng saûn ngaøy nay.

Vaäy thì oâng ñöa caùi "quaù khöù " haøo huøng nhöng ñau thöông cuûa ñaát nöôùc vì bò caùc oâng löøa doái ra ñeå laøm gì ? . Ñeå yeâu caàu chính theå naøy ñem laïi nhaân quyeàn cho nhaân daân hay chæ ñeå yeâu caàu tuø toäi cho nhöõng ngöôøi noùi traùi yù caùc oâng - nhöõng keû ñang caàm quyeàn ? . OÂng Taïo ôi , phieàn keû coù loøng ngay , thì laøm gì maø sôï söï gian xaûo. Vaäy xin oâng vui loøng ñoïc soá baùo ôû trang 6 baùo tuoåi treû phaùt haøng ngaøy 8 thaùng 2 naêm 2001 coù baøi " ghi nhaän " ( taùc giaû Ñaëng Töôi ) trong ñoù caùc oâng baùo ñaûng yeâu caàu sinh vieân khi gaëp nhöõng " email coù tính xuyeân taïc ngöôøi caùch maïng treân internet" thì toát nhaát laø " khoâng neân ñoïc" . Kyø vaø hôïm vaäy caùc oâng ?!!!. Caùc oâng ñang " laáy yù kieán quaàn chuùng goùp yù cho döï thaûo vaên kieän ñaïi hoäi" cuûa ñaûng caàm quyeàn , caùc oâng ñaõ töøng yeâu caàu " taïo ra nhöõng ñôït sinh hoaït heát söùc daân chuû , toân troïng moïi yù kieán ñoùng goùp cuûa quaàn chuùng lao ñoäng " thì taïi sao coù nhöõng yù kieán caù nhaân traùi yù caùc oâng thì caùc oâng khuyeân sinh vieân " ñöøng coù ñoïc laø toát nhaát "??? . 

Hoaù ra caùc oâng thích "ñieän moät chieàu" aø . Xaøi ñieän moät chieàu cuõng toát , nhöõng caùc oâng ñoùng cöûa vaên phoøng ñaûng cuûa caùc oâng laïi roài töï chích cho nhau nheù . Chöù thôøi buoåi naøy , thieân haï thích phaùt bieåu thì phaùt bieåu , thích noùi thì noùi , thích ñöa keû tham nhuõng , chuyeân cheá ra vaønh moùng ngöïc thì ñöa , ngaên chaën kieåu thôøi Vua Leâ Chuùa Trònh thì laøm sao cho ñöôïc . Daân khoâng coù haønh ñoäng choáng phaù , huyû hoaïi ñaát nöôùc , Daân chæ phaùt bieåu chính kieán cuûa mình , duø ñuùng hay sai , phaûi laéng nghe vaø toân troïng hoï . Caùc oâng ñang mô seõ bòt ñöôïc tai hoï aø , coøn laâu ! . Nhôù nheù , oâng "nhaø vaên" maït haïn Mai vaên Taïo kia ôi .         
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông