Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
"Theùp Ñaõ Toâi"  Duøng Ñeå Laøm Gì ?

 Thanh nieân sinh vieân Vieät Nam tröôûng thaønh qua nhöõng naêm thaùng sau 1975 chaéc coøn nhôù ñeán quyeån saùch "Theùp ñaõ toâi theá ñaáy" cuûa nhaø vaên Nhicolai Oxtrovski , nhaø vaên ngöôøi Nga naøy neáu ñeán ngaøy nay coøn soáng , khi oâng chæ caàn so laïi moät Lieân xoâ keäch côûm vôùi nhöõng thaønh tích " böï " nhöng troáng roãng vaø moät nöôùc Nga daân chuû töï do ngaøy nay . Chuùng ta tin raèng oâng ta chaéc chaén seõ ghi theâm ñaøng sau töïa ñeà quyeån tieåu thuyeát töøng gaây dö luaän moät thôøi cuûa mình doøng chöõ " Xin laøm ôn bieát theùp ñaõ toâi ñaõ vaø seõ naøy duøng ñuùng cho vieäc gì ?" . 

Taïi sao theá ?. Vì ngay hoâm nay , khi Trung Quoác cuõng ñang heát ñeà taøi taùn döông cho chuû nghóa coäng saûn thuaàn tuyù trong moät thò tröôøng tö höõu roäng môû , hoï laïi phaûi xoay laïi caùc ñeà taøi cuõ rích qua vieäc döïng boä phim "Theùp ñaõ toâi theá ñaáy" saép chieáu treân maøn aûnh nhoû taïi Vieät Nam . Thì luùc naøy hôn bao giôø heát , vieäc hieåu cho baèng ñöôïc chöõ " lyù töôûng cuûa thanh nieân" maø phuïc vuï ñuùng ñaén cho ñaát nöôùc mình laø voâ cuøng caáp thieát. Neân nhôù vaø chôù queân raèng: hình aûnh chaøng thanh nieân Pavel Corsaghin vöôït hoøn teân muõi ñaïn ñeå chieán ñaáu choáng quaân baïch veä , caén raêng caøo tuyeát laïnh giaù ñeå xaây döïng tuyeán ñöôøng saét xuyeân Lieân xoâ . Hình aûnh naøy ñeïp vaø huøng hoàn bieát bao neáu lyù töôûng naøy chæ ñeå phuïc vuï cho muïc tieâu duy nhaát: ñem laïi haïnh phuùc cho toaøn daân. Khoán thay, caùi khaåu hieäu: "ñaâu caàn thanh nieân coù, ñaâu khoù coù thanh nieân" laïi duøng trong moät muïc tieâu quaù sai leäch. Ví duï , khi nhöõng coâng trình taïo ra cuûa caûi maø nhöõng thanh nieân nhö Pavel ñoå maùu vaø moà hoâi ra gaày döïng noù ñöôïc duøng ñeå laøm gì? laøm gì trong suoát gaàn moät theá kyû toàn taïi cuûa nhaø nöôùc xoâ vieát ? . 

Xin thöa raèng noù khoâng duøng ñeå cung caáp cuoäc soáng haïnh phuùc cho ngöôøi daân Lieân xoâ, maø noù ngöôïc laïi duøng ñeå trang bò vuõ khí, ñaïn , suùng treân khaép caùc chieán tröôøng mang danh nghóa "phaùt trieån phong traøo coäng saûn"? Coøn ôû Vieät Nam, haøng tyû Ruùp (tieàn Lieân xoâ) ñöôïc caùc caùn boä laõnh ñaïo, trung caáp Vieät Nam tham nhuõng vaø chi duøng cho nhöõng muïc tieâu "trôøi ôi ñaát hôõi", khoâng ai kieåm soaùt. Roát cuoäc , sau gaàn 30 naêm thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø 60 naêm chuû nghóa anh huøng caùch maïng böôùc chaân vaøo tö töôûng con ngöôøi Vieät Nam . Vieät Nam vaãn laø moät nöôùc ngheøo ñoäi soå . Trong khi chæ caàn 15 naêm töï do kinh doanh sem seùm böôùc chaân vaøo ñaát nöôùc ta , nöôùc Vieät Nam ñöôïc coâng nhaän laø nöôùc xuaát khaåu gaïo ñöùng haøng thöù hai treân theá giôùi . Thanh nieân Vieät Nam caàn nhaän chaân roõ ñöôïc vaán ñeà naøy. Coáng hieán cho lyù töôûng thanh nieân laø ñuùng . Nhöng coáng hieán laøm sao cho khoâng bò boïn löu manh chính trò , boïn ñuïc nöôùc beùo coø lôïi duïng , vaán ñeà ñoù laïi caøng quan troïng hôn . Xin ñöøng ñeå cho söï hy sinh cho lyù töôûng thanh nieân cao ñeïp ngaøy naøo cuûa Pavel , cuûa Oxtrovski trôû thaønh troø cöôøi cho thieân haï . Xin ñöøng ñeå cho lyù töôûng thanh nieân bò lôïi duïng cho vieäc phuïc vuï lyù töôûng "phaùt xít" phaùt trieån phong traøo coäng saûn treân neàn taûng chieán tranh . Caùc baïn ôi , chuùng toâi luoân mô öôùc raèng , giaù nhö maø vaàng traùn roäng, ñoâi maét to ñaày nhöïa soáng , taám aùo da vaø daây suùng ngaén ñeo beân hoâng, hình aûnh ñeïp cuûa Pavel ñöôïc phuïc vuï cho muïc tieâu laøm sao phaán ñaáu xaây döïng moät theá giôùi hoaø bình , moät theá giôùi ñöôïc nuoâi döôõng thieát tha baèng noã löïc lao ñoäng vaø chia seõ lao ñoäng , bình ñaúng bình quyeàn treân neàn taûng daân chuû hôïp hieán phuïc vuï daân , nhaân quyeàn toái thöôïng . Noå löïc ñoù chaéc chaén seõ khoâng uoång phí phaûi khoâng caùc baïn ?

Thöa caùc Pavel Vieät Nam ñang tröôûng thaønh , caùc baïn muoán coáng hieán cuoäc ñôøi mình cho xaõ hoäi sao cho ñuùng yù nghóa chöù ? . Xin haõy nhìn thanh nieân caùc nöôùc Chaâu Aâu , Chaâu Myõ , thaønh quaû lao ñoäng haøng naêm cuûa hoï ñöôïc chi duøng vaø trang traõi qua ñònh möùc thueá ñaùnh gaàn 50 phaàn traêm giaù trò hoï taïo ra . Hoï ñang bò boùc loät chaêng ? Khoâng , vì chính vì nhö vaäy maø hoï ñang vaø seõ ñöôïc höôûng ngay baây giôø vaø trong töông lai nhöõng thaønh quaû cuûa mình chaéc chaén nhaát . Ñaát nöôùc giaøu ñeïp cuûa hoï coù ai ñoøi phaûi laø tö baûn hay coäng saûn khoâng ? . Coøn caùi " ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa" lung tung vaø boû qua giai ñoaïn phaùt trieån tö baûn baát chaáp thöïc teá khaùch quan ñaõ töøng chöùng thöïc thì ñem laïi caùi gì cho thanh nieân chuùng 
ta ?

Ai traû giaù cho Pavel khi nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo ngu ngoác , coá chaáp cuûa Pavel sau hôn 80 naêm sau phaùn moät caâu laïnh toùc gaùy :" ÔØ , chuùng ta, ñaûng chuùng ta ñaõ sai laàm, thoâi, ñôïi tieáp kieáp sau nheù ?" . Khoå thaân , luùc naøy thì Pavel ñaõ cheát. 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông