Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Phaân Bieät Roõ Khí Tieát Vaø Coá Chaáp 

 
Thôøi Chieán Quoác , khi töù vöông bang Taán , Haøn , Nguî , Trí baét maàm chieán tranh loaïn laïc . Khôûi söï nhieàu traêm naêm ñau khoå cheát choùc cho nhaân daân vuøng Trung Nguyeân - Trung hoa . Caùc vöông bang Taán , Haøn , Nguî keát laïi , ñònh loøng trôøi , theo loøng daân , xoaù boû cheá ñoä tö höõu noâ leä coù töø thôøi Xuaân Thu nhaèm laáy loøng daân chuùng , laïi giaûm thueá maù , thaû toäi ñoà , chieâu hieàn ñaõi só , daân chuùng theo raát ñoâng . Caùc vöông bang naøy laïi daøy coâng ñaøo luyeän quaân söï , hoïc hoûi , cheá taïo theâm nhieàu binh khí môùi , maëc duø ñaát ñai cuûa caùc vöông bang naøy nhoû hôn nhieàu so vôùi Trí Baù vöông . 

Naêm 500 tröôùc Coâng Nguyeân , Trí vöông bang , tuïc goïi laø Trí Baù , yû coù ñaïo quaân thieän chieán laø Thieát Giaùp quaân. Khôûi binh tuyeân chieán dieät laân bang, muoán thoáng nhaát thieân haï , nhöng ñaõ baùc boû lôøi taâu thaät loøng cuûa vieân Tuyø töôùng : " Taâu Ñaïi vöông , hieän nay ta khoâng thuaän loøng trôøi , traùi loøng daân . Ta chuû tröông khoâng thaû töï do cho noâ leä, kieàm haõm loøng ngöôøi . Trong khi ñoù , Taán , Haøn , Nguî ñang lieân keát laïi , laïi coù boïn noâ leä do hoï thaû ra ñang xin ñi theo hoï raát ñoâng . Giôø ta khoâng giöõ söùc , laïi caát coâng ñi ñaùnh hoï , haù chaúng phaûi ta töï dieät ta hay sao ?". Trí Baù vöông cöôøi ha haû :" Caû ñôøi ta , ta heà coù sôï ai , ngöôi queân ñoäi quaân Thieát Giaùp cuûa ta roài haû ? , thoâi , khoâng noùi nöõa , ta ra leänh khôûi binh . " . Theá roài chæ moät traän xuaát quaân , ñaïo quaân maø ngöôøi noâ leä theo raát ñoâng cuûa Tam vöông kia ñaõ baét soáng ngay Trí baù giöõa traän tieàn , khieán oâng ta phaûi nhôø ñeán tay göôm cuûa Döï Nhöôïng traùng só ñeå töï saùt . (Ñoâng Chu Lieät Quoác) . 

Ñoù , chuyeän ngaøy xöa caùch maáy ngaøn naêm , ñaõ phaân bieät roõ cho con chaùu ñôøi sau thaáy raèng : Söï coá chaáp trong suy nghó , haønh ñoäng , khoâng bieát suy tính thôøi theá , khoâng bieát nghe ngoùng loøng daân. Ñaõ bieán moät vöông trieàu huøng maïnh, moät vöông gia löøng laãy chieán coâng phaûi thaân baïi danh lieät nhanh choùng. Ngaøy nay,saép ñeán kyø ñaïi hoäi ñaûng laàn 9 cuûa ñaûng coäng saûn ñang coá chaáp caàm quyeàn taïi nöôùc ta , töôûng cuõng neân nhaéc laïi maãu chuyeän naøy maø suy ngaãm . 

Ñoù laø caâu chuyeän moät oâng laõo 71 tuoåi ñaûng , 91 tuoåi ñôøi . OÂng teân laø Phaïm vaên Xoâ (Hai Xoâ), hieän cö nguï taïi 225/18 ñöôøng Xoâ Vieát Ngheä Tónh, phöôøng 26 , quaän Bình Thaïnh , thaønh phoá Saøi Goøn . Gia nhaäp ñaûng coäng saûn naêm 1930, töøng giöõ chöùc Phoù ban kieåm tra trung öông , Phoù ban kinh taøi trung öông , uyû vieân trung öông ñaûng, phoù bí thö xöù uyû Nam boä, tröôûng ban toå chöùc caùn söï ôû Laøo, toång chính trò vieân ñaûng taïi Cam boát . Noùi chung laø caùn boä theo daân gian goïi laø " côõ goäc " . Loaïi ñaûng vieân naøy coù hai loaïi, moät laø loaïi "Trí Baù"bieát luoàn, bieát oâm thaät nhieàu cuûa caûi tích goùp , " haï caùnh an toaøn " roài veà soáng an nhaøn sau moät boä maët ñeåu caùn . Hai laø loaïi tö kyû aùm thò , hoái tieác cho söï hy sinh voâ ích cuûa caû cuoäc ñôøi bò giai caáp laõnh ñaïo lôïi duïng , muoán lyù töôûng , muoán "khí tieát" khoâng phaûi laø khí tieát, muoán taàm nhìn haïn heïp cuûa mình phaûi ñöôïc nhieàu ngöôøi nghe theo maøkhoâng bieát raèng tính coá chaáp hôn laø khí tieát cuûa mình ñaõ heát thôøi, laøm troø cöôøi cho thieân haï . Nghieân cöùu loaïi " Trí Baù " thöù hai naøy thuù vò hôn nhieàu so vôùi loaïi ñaàu thöa caùc baïn .Vaû laïi , loaïi thöù hai naøy chöùa ñöïng vaø phaûn aùnh ñöôïc raát nhieàu aån öùc beân trong , thaâm saâu ñeán taän cuøng hieän nay cuûa taàng lôùp ñöôïc goïi laø " giaø nua " trong ñaûng coäng saûn . Taàng lôùp maø 99 phaàn traêm daân chuùng cöù thaàm thì :" OÂi giôøi , cöù ñeå cho thôøi gian xoaù boïn chuùng ñi , khaéc heát" !!. 

Laï thaät phaûi khoâng caùc baïn . Noùi chuyeän nhö moät ngöôøi daân bình thöôøng vôùi oâng Hai Xoâ naøy , töùc khaéc baïn seõ ñöôïc oâng ta leân lôùp ngay , oâng leân lôùp raát nhieàu veà khí tieát cuûa ngöôøi coäng saûn , töùc cuõng chính laø khí tieát cuûa oâng . Nhöng ñau thay , khi ñi vaøo caâu chuyeän , chuùng ta môùi thaáy roõ nhieàu baøi hoïc boå ích cho chuùng ta: Ñaây khoâng phaûi laø khí tieát . Maø laø loøng yeâu nöôùc bò lôïi duïng , noù bieán thaønh tính coá chaáp ngu ngoác laïc loaøi khoâng ñuùng choå , ñuùng thôøi , chaúng ai caàn ñeán . Theo nhö lôøi oâng ta noùi , queâ oâng ta taïi Haø Nam Ninh , vuøng queâ ngheøo naøy ñaõ khieán oâng ta phaûi löu laïc tha phöông , khoâng hoïc haønh gì , khi oâng ta thaáy nhieàu ngöôøi daân toå chöùc ñaùnh Phaùp , oâng ñi theo , roài gia nhaäp ñaûng coäng saûn , laøm giao lieân , vaên thö , sau ñoù kinh qua nhieàu chöùc vuï quan troïng trong ñaûng , theo oâng ta thì chính nhöõng taám göông hy sinh trong tuø , treân chieán tröôøng cuûa ngöôøi daân tröôùc caùi cheát ñaõ giuùp oâng ta giöõ vöõng " khí tieát " , giuùp oâng ta tröôûng thaønh trong ñaûng . Chuùng toâi suyùt chuùt phaûi phì cöôøi khi nghe oâng ta meáu maùo , baät khoùc , tay chæ chæ leân taám baûn ñoà Lieân Xoâ cuõ : chính , chính boïn cô hoäi , chính do maát caûnh giaùc maø Lieân Xoâ môùi suïp ñoå !.Thaät toäi nghieäp cho oâng .

OÂng Hai xoâ laïi taùn tieáp :" ngöôøi ñaûng vieân laø phaûi " tieân thieân haï chi öu nhi öu , haäu thieân haï chi laïc nhi laïc " (lo tröôùc caùi lo thieân haï , vui sau caùi vui thieân haï) . Khoâng theå ñeå cho ngöôøi ñaûng vieân guïc ngaõ tröôùc vieân ñaïn boïc ñöôøng . Coù leõ oâng Hai ta nghó thaät loøng , vì caùch ñaây vaøi naêm , khi thaønh uyû Sai Gon caáp cho oâng ta moät bieät thöï nguyeân laø cuûa moät ngöôøi daân boû ñi vöôït bieân , oâng ta töø choái :" Toâi traû laïi cho nhaø nöôùc " .

OÂng Hai xoâ aï , cho duø oâng coù traû nhaø laïi cho ñaûng , thì ñaûng cuûa oâng , moät ñaûng caàm quyeàn " baån " nhaát trong lòch söû chính trò Vieät Nam , chuùng ñang bò nhaân daân boû rôi roài oâng ôi . Ngaøy oâng ñi khaùng Phaùp , ngöôøi daân ñoå maùu giöõ khí tieát tröôùc maët oâng ñeå mong giaønh ñoäc laäp , töï do , haïnh phuùc , daân chuû cho toaøn daân . Ñoù chính laø khí tieát nguyeân maãu , hôïp loøng trôøi . Coøn töø ngaøy ñaûng naém quyeàn vaø töï nhaän mình coù " thieân söù " daãn daét nhaân daân . Do hoån laùo , coi thöôøng söï hy sinh cuûa ngöôøi ñi tröôùc, neân phaät loøng trôøi, traùi yù daân . Sau goïi ñoù laø khí tieát cho ñöôïc haû oâng??. OÂng Trí baù Hai xoâ ôi, oâng laïc ñieäu quaù roài . Lieân xoâ suïp ñoå laø do nhaân daân xuoáng ñöôøng ñoøi boû cheá ñoä ñaûng trò , chöù coù phaûi phaàn lôùn do coâng cuûa oâng Gooùcbachoáp  ñaâu maø oâng vaø caùc laõo thaønh nhö oâng cöù reâu rao ñoå heát toäi cho oâng ta . OÂng neân nhôù raèng , ngay caû tình baùo CIA coøn chòu thua khoâng hieåu taïi sao tình hình Lieân Xoâ bieán chuyeån quaù nhanh nhö vaäy. Hoï ñaõ haàu nhö bò "ñieác" tröôùc khung caûnh bieán ñoåi chính trò naøy. OÂng coù ñoïc baùo nöôùc ngoaøi khoâng?Coøn chuyeän oâng ñoøi ñaûng lo tröôùc thieân haï ö ? , thaûm quaù , ñaûng chæ lo cho ñaûng vaø caùc chöùc vuï beùo bôû maø con chaùu cuûa ñaûng ñang naém giöõ thoâi oâng Hai aï . Loøng yeâu nöôùc ngaøy xöa , söï hy sinh ngaøy xöa cuûa oâng ñaõ bò ñaûng hay noùi ñuùng hôn laø taàng lôùp laõnh ñaïo ñaûng lôïi duïng töø laâu laém roài oâng hai ôi , caû daân chuùng cuõng nhö vaäy , nhöng hoï khoân hôn oâng nhieàu , vaø hoï ñang tích cöïc ñoøi ñaûng phaûi traû laïi coâng söùc cuûa hoï ñaõ töøng phuïc vuï nhöõng muïc tieâu " tai haïi " cuûa ñaûng ñaáy. 

Thöa oâng Hai , ba tieåu ñoaøn ñaëc nhieäm trang bò suùng , duøi cui , löïu ñaïn cay ñang hoaûng hoát canh chöøng uyû ban nhaân daân tænh Ñaéc Laéc kìa , ñaûng ñang trang bò vuõ khí ñeå lo cho daân ñoù hay sao ? Tænh laïi ñi oâng Hai xoâ , chôù bieán mình thaønh moät Trí baù ñôøi nay . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông