Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Tieàn Maát Nöôùc ?

Noùi chôi cho vui , chöù ôû ñaát nöôùc mình coù nhieàu chuyeän laï luøng quùa . Phaøm coù nhöõng con ngöôøi naém chính quyeàn , ra döï thaûo , nghò quyeát , quyeát saùch ong oûng : do daân , vì daân . Nhöng nhìn kyõ laïi thaáy nhöõng caùi moàm vì daân ñoù laø no neâ , giaøu coù nhaát trong ñaùm daân ngheøo . Coøn luõ daân ñen vinh haïnh ñöôïc " phuïc vuï " , ñöôïc " vì " thì ñaõ ngheøo laïi mang gaùnh caùi neo . Cöù ñöa löng ra traû nôï , traû toäi cho boïn ñaàu cô chính trò kia . 

Soá laø sau ngaøy ñaïi hoäi ñaûng laàn 7 cuûa thaønh uyû Sai Gon , khi ñöôïc Phieâu ñôõ ñaàu , haøng loaït caùc camera cuûa Phieâu ñöôïc caát nhaéc vôùi caù tính cuõng lì vaø du ñaõng nhö Phieâu . Moät trong ñeä töû lì nhaát maø daân mieàn Nam ñang oaùn thaùn , ñoù laø ñeä töû Vuõ Huøng Vieät . Cha naøy ñang ñöôïc baø con quaän hai ñoøi xin huyeát neáu ngaøy naøo ñoù daùm lôn tôn daïo nhaø haøng bia oâm ôû quaän . Cha laïi coù thaønh tích ñaùng neå nhaát trong vieäc phuïc vuï caùc anh con caùn to ôû Haø Noäi vaøo . Cöù thích quy hoaïch , thích xeûo ñaát naøo ngon laø cha gaät heát . Cha caøng gaät nhieàu , laïi caøng coù cô hoäi tieán thaân . 

Môùi ñaây , cha kyù moät ñaïo luaät goùp phaàn ñi vaøo " lòch söû " vaø laøm cho daân ngheøo haù moàm ra vì kinh ngaïc . Ñoù laø luaät " thu phí maát nöôùc " . Phaûi goïi laø maát nöôùc  môùi ñuùng hôn , vì  goïi laø phí thoaùt nöôùc nhö in treân tôø giaáy quyeát ñònh thì khoâng chuaån . Vì sao ? vì töø khi ñaûng vaø chính phuû thoaùi lui khoûi chính saùch xaõ hoäi chuû nghóa chính thoáng , bieán sang ñònh höôùng chuû nghóa xaõ hoäi . Caùi gì ñaûng vaø nhaø nöùôùc lo khoâng noåi , duø toäi lo khoâng noåi laø toäi cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc thì daân phaûi lo . Caùc coâng trình caàu , ñöôøng , ñieän , sinh hoaït , hoïc taäp , chöõa bònh noùi chung laø taát 
taàn taät  . Daân phaûi töï lo . Caàu thì daân phaûi ñoùng phí qua caàu . Ñöôøng thì daân phaûi ñoùng phí qua ñöôøng . Ñieän thì daân moi tuùi ra traû phí phuï thu . Sinh hoaït thì daân nhôù ñoùng tieàn baûo veä moâi tröôøng ! . Beänh thì ñoùng tieàn tröôùc , caáp cöùu sau . Ñeán baây giôø nöôùc töø soâng , ñem leân loïc , xong cho chaûy theo oáng veà nhaø daân . Chaûy moät ñoaïn , oáng cuõ quaù , nöôùc xì ra " maát nöôùc ". Nhaø nöôùc khoâng coù traùch nhieäm phaân boå tieàn thu ngaân saùch ñeå duy tu caùc oáng nöôùc ñoù . Cho neân , nay nhaø nöôùc ban haønh theâm ñaïo luaät töø tröôùc ñeán nay trong lòch söû nhaân loaïi môùi coù : " tieàn thu phí maát nöôùc " ??!. 

Ban haønh ñaïo luaät naøy theo oâng Vieät laø noù ñuùng , vì tính ra soá tieàn naøy khoâng lôùn , chæ coù 264 ñoàng treân 1 meùt khoái vaø tính laïi thì nhoû hôn 5 phaàn traêm toång thu nhaäp cuûa ngöôøi daân . Ví thöû khoâng bieát oâng Vieät oâng ta soáng baèng gì ? chaúng leõ trong cuoäc soáng ngöôøi daân , ngöôøi ta chæ soáng baèng nöôùc ?!. Ngoaøi caùc khoaûn tieàn ñoùng phí taû bí luø cho nhaø nöôùc , daân coøn phaûi coù tieàn ñeå sinh soáng , ñeå mua thöùc aên , ñeå maëc , ñeå ñi , ñeå daønh duïm . Chaúng leõ cöù nhoû hôn 5 phaàn traêm laø oâng cöù ñeø daân ra ñoùng aø ? , nhieàu caùi nhoû hôn 5 phaàn traêm coäng laïi thì ra bao nhieâu ? . Thu nhaäp cuûa daân trung bình hieän nay laø bao nhieâu ? . Chuyeän naøy thuoäc haøng chuyeän daøi nhieàu taäp , côõ phim truyeän Braxin coøn chaøo thua . Noùi hoaøi , e nhaøm . Nhöng phaûi noùi , bôûi noù theå hieän quaù roõ caùi chính saùch voâ nhaân ñaïo , khoâng nhöõng quan lieâu maø coøn theå hieän tö töôûng coi thöôøng nhaân daân quaù loä lieãu cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc ta . 

Hoâm naøo oâng Vieät coù roåi , môøi hai oâng Vieät , Phieâu xuoáng quaän Hai chôi , daân ngheøo seõ cho hai oâng bieát theá naøo laø leã ñoä vôùi daân . Coøn baây giôø , daân chuùng ñang aâm thaàm ñoùng moät loaïi phí coøn hay hôn caùc phí cuûa caùc oâng nhieàu . Ñoù laø phí cho caùc oâng quan trôøi coäng saûn maát ñaàu vaø bay gheá . 
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông