Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Veà "Dieãn Bieán Hoaø Bình" Trong Boä Chính Trò Hieän Nay

Ñeâm 14 thaùng 2 , caùc thaønh phoá trong caû nöôùc soâi ñoäng vaø ngheït thôû vì doøng ngöôøi ñoâng ñeán khaùc thöôøng ñoå ra ñöôøng phoá . Moïi ngöôøi , nhaát laø lôùp treû noâ nöùc ñoùn chaøo ngaøy leã Tình yeâu voán maáy naêm tröôùc ñaây ít ai chuù yù . Döôøng nhö  nhöõng chuyeån bieán veà tö töôûng , vaên hoaù , loái soáng cuûa ngöôøi daân ñang chuyeån nhanh sang moät giai ñoaïn môùi , giai ñoaïn thích hoäi nhaäp vôùi traøo löu chuyeån hoaù töï do . Caû nguoàn maùy hoaït ñoäng cuûa chính quyeàn coäng saûn cuõng khoâng thoaùt ra khoûi côn soùng ngaàm naøy . 

Saùng 14 thaùng 2 , giöõa hoäi nghò toå chöùc nhaø nöôùc hoïp taïi Haø Noäi , Nhò ñaàu cheá Phan Vaên Khaûi lôùn tieáng ñoøi laøm moät cuoäc CAÙCH MAÏNG ?? caûi toå trieät ñeå  trong taát caû caùc laõnh vöïc coù ñuïng chaïm ñeán boä maùy quaûn lyù nhaùo nhaøo hieän nay cuûa ñaûng . Khaûi tuyeân boá huøng hoàn raèng khoâng cho pheùp caùc hoaït ñoäng trong toå chöùc chính phuû hoaït ñoäng trì treä nöõa , phaûi " caûi caùch theå cheá gaáp " . Trong luùc naøy , nhaát ñaàu cheá Leâ khaû Phieâu phaûi ruùt vaøo voû oác , nhöõng ngaøy vöøa qua , Phieâu bò chæ trích raát maïnh trong chính trò Boä vaø bò boâi baùc raát döõ trong dö luaän taïi Haø Noäi qua moät tyùt teân môùi toanh : Toång bí " moàm " , töùc caùc löïc ñoái laäp vôùi Phieâu trong ñaûng coù yù tung tin raèng : Phieâu chæ thích noùi hôn laø bieát laøm vieäc . Phieâu bò neâu ñích danh raèng ñang coá keát beø caùnh trong ñaûng , laøm toång bí thö maø khoâng naém vaø chuû ñoäng ñoái phoù tình hình trong nöôùc , chæ thích noùi hôn laøm , khoâng coù naêng löïc laøm vieäc . Ñöôøng loái , thuû ñoaïn cuûa Phieâu hieän nay laø theo saùt chaân anh Trung coäng , Phieâu raát thích baøi " chuyeân chính tröôùc , daân chuû sau " cuûa Baéc Kinh . Theá nhöng , tình hình sinh maïng chính trò cuûa Phieâu laïi phuï thuoäc raát nhieàu vaøo söï uûng hoä ngaàm beân trong quaân ñoäi . Theá maø chính quaân ñoäi laïi ñang chia laøm ba phaùi chính :Phaùi uûng hoä Phieâu , phaùi ñoøi trieät Phieâu vaø phaùi trung dung . Phaùi ñoøi trieät Phieâu cuõng laø phaùi thaân vôùi Khaûi , phaùi naøy ñaõ cho Baéc Boä Phuû bieát chính xaùc yù ñònh cuûa mình laø " stop " vieäc giao löu vôùi Baéc Kinh laïi . Chuyeán thaêm cuûa boä tröôûng quoác phoøng Trì haïo Ñieàn trong nhöõng ngaøy vöøa qua taïi Mieàn Nam ñöôïc dö luaän ñaùnh giaù laø khoâng thaønh coâng . Phe quaân ñoäi coäng saûn mieàn nam tieáp ñoùn " raát laïnh nhaït " . Ngay taïi buoåi chieâu ñaõi hoï Trì taïi nhaø haøng Rex , phe naøy ñaõ thaúng thaéng tuyeân boá " seõ duøng taát caû caùc bieän phaùp coù theå coù ñeå giöõ cho baèng ñöôïc Tröôøng Sa " trong khi taïi truï sôû Boä quoác phoøng ôû Haø noäi khoâng ai daùm nhaéc ñeán vaán ñeà naøy ñeán nöõa caâu . Coøn veà tam nhò cheá Traàn ñöùc Löông cuõng vaãn laø buø nhìn . Löông luoân ôû trong taâm traïng " sao cuõng ñöôïc " . Bôûi chính trò boä bieát sôû thích cuûa Löông cuõng chæ nhö vaäy maø thoâi . 

Chieàu ngaøy 14 thaùng 2 , khi Khaûi ñang bay vaøo Sai Goøn ñeå aâm thaàm vaän ñoäng moät cuoäc " caùch maïng " , hay noùi khaùc hôn laø laät Phieâu , thì töø Haø Noäi , Boä thoâng tin nhaän ñöôïc chæ thò cuûa Phieâu " thay maøu saéc aùo " tröôùc keá hoaïch . Caùc ñoäng thaùi " ñoåi maøu " môùi nhaát maø ngöôøi daân ghi nhaän ñöôïc laø tung tin leân caùc maïng thoâng tin truyeàn thoâng veà moät yù kieán môùi , ñoù laø "daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa " . Phieâu cuøng luùc cho pheùp heä thoáng thoâng tin mieàn Nam pheâ phaùn gaét hôn baûn döï thaûo chính trò , naøo laø " khoâng ngang taàm thôøi ñaïi , chuû quan duy yù chí , caùn boä laõnh ñaïo ñaûng coù hieän töôïng tö saûn hoaù nhieàu vaø roõ reäch " . Caàn phaûi nhaän ñònh raèng Phieâu chôi ñoøn ñoùn gioù boïc ñaàu hay hôn Khaûi nhieàu . Nhöng caùi "toâi" vaø tính "lyø " khoâng ñuùng choå cuûa Phieâu ñaõ haïi chính Phieâu vaø giuùp cho dieãn bieán hoaø bình cuûa Khaûi coù cô hoäi thaéng nhieàu hôn . 

Khaûi coù theå döïa vaøo quaân ñoäi ñeå laät Phieâu vaøo giôø choùt hay khoâng ? .Phieâu coù theå ñoåi nöôùc côø luøi moät böôùc tieán hai böôùc hay khoâng ? tieáp theo daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa laø troø gì môùi hôn nöõa ? . Taát caû vaãn coøn ôû phía tröôùc . Chæ bieát raèng : söï chia reõ trong noäi boä chính quyeàn coäng saûn hieän nay khoâng phaûi do yù thöùc heä hay tö töôûng gì heát , maø chính laø do söï chi phoái cuûa quyeàn löïc vaø quyeàn lôïi maø thoâi . Duø gì ñi nöõa , duø thay ngöïa ñaàu doøng , giöõa doøng , ñaûo chính hoaø bình tröôùc , ngay hay giöõa nhieäm kyø ñaïi hoäi naøy , ñaûng coäng saûn vaãn khoâng theå che daáu ñöôïc goùt chaân Asin cuûa mình : ñoù laø " tính chuû baïi vaø buoân troâi theo thôøi theá trong toaøn ñaûng laø ñieàu khoâng theå ngaên chaän ñöôïc " .

(Kính môøi ñoàng baøo ñoùn xem trong nhöõng ngaøy saép ñeán nhöõng baøi bình luaän saéc beùn cuûa nhöõng caây buùt phaân tích chính trò trong giôùi sinh vieân hoïc sinh Vieät Nam hieän nay veà tình hình bieán chuyeån chính trò cuûa ñaûng coäng saûn Vieät Nam.)
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông