Make your own free website on Tripod.com


COÄNG SAÛN COØN, CHUÙNG TOÂI COØN TRANH ÑAÁU!

BÌNH LUAÄN - THÔØI SÖÏ
Nghó Raèng Ñoà Thaät Hoaù Ñoà Chôi


Phaàn Moät

Trong giôùi buoân baùn laøm aên taïi nöôùc ta hieän nay . Ñoà thaät vaø ñoà chôi phaûi noùi laø " cöïc kyø " . Töùc daãn theo phong caùch dieãn ñaït cuûa caùc nhaø vaên Baéc Haø laø quaù gioáng nhau , gioáng ñeán noãi khoâng bieát ñaâu maø laàn . 

Naøy laø anh xe moâ toâ Honda Dream Thaùi lung lay bôûi anh Super Dream , maø giaù chæ gaàn hôn phaân nöõa . Anh xe Wave bò " luoäc " qua tay anh Taøu thaønh Swan , Wendy , Frendly , giaù chæ moät phaàn tö . Chaøng Future coù tem toeù löûa giaù ban ñaàu 40 trieäu , saép ñeán chaéc cheát ngaét vôùi Father , Forte , hay Fu tô Fu theâ gì ñoù . Gía nhaát ñònh chæ 8 trieäu saùu traêm nghìn thoâi . Vaäy laø ñoà thaät giaù 10 , qua ñoà chôi cuûa Trung Hoa giaù chæ coøn 2 , maø y nhö thaät , xaøi cuõng thaät nhö  y ?! 

Daân ta phaûi noùi thaät ñeå khoâng bò nhaø vaên vieát thueâ Nhö Phong Cuøi gì ñoù treân tôø An ninh theá giôùi ñaõ töøng boâi baån daân ta. Ñoù laø chæ vì thu nhaäp thì thaáp , maø ngöôøi lao ñoäng caàn caùi chaân ñeå di chuyeån , neân mieãn sao ñoà chôi maø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñi laïi thì cöù " duyeät " . Vaû laïi , moät phaàn cuõng do trình ñoä cua "ngheä" cuûa caùc chaøng só töû môùi lôùn thì quaù " hôùp " , caùc chaøng laïi caàn dieän , cho neân , vaãn thích xaøi ñoà chôi reû beøo cuûa Trung Hoa, duø bieát ñoà chôi ñoù, duøng khoâng beàn baèng haøng thaät , nhöng vaãn xaøi . Ñaây laø thò hieáu " taïm " trong moät ñôøi soáng bò chi phoái bôûi moät chính saùch ñieàu haønh ñaát nöôùc " taïm " . Taïm coù nghóa laø khi ngöôøi ta löøng khöøng , khuûng hoaûng , tieán thì nhuïc , lui cuõng nhuïc , cho neân ngöôøi ta thích nhích tôùi nhích lui cho ñôõ maét côõ maø thoâi . Vieát cho baø con ñoïc veà ñoà chôi trong giôùi "laøm"  xe , ñeå baø con coù caùi yù maø cuøng thöôûng thöùc chieâu " ñoà chôi " trong phong caùch hoaït ñoäng chính trò , phuïc vuï nhaân daân cuûa nhaø nöôùc ta töø tröôùc ñeán nay . Xin maïn pheùp keå laïi cho baø con nghe caâu chuyeän "toái thui " gaàn ñaây ñieån hình trong caùc caáp chính quyeàn nhaø nöôùc . 

Ñoù laø chuyeän bí thö , tröôûng ban kieåm tra ñaûng Ban vaät giaù chính phuû oâng Tieán só Nguyeãn Tieán Thoaû bò ñoàng chí mình phaùt hieän söû duïng vaên baèng giaû trong môù baèng caáp tieán só cuûa oâng ta . Laø moät laõnh ñaïo ñaàu ngaønh ban vaät giaù chính phuû , töùc cô quan chuyeân ñònh giaù caùc maët haøng chieán löôïc cuûa moät ñaát nöôùc vôùi 70 trieäu daân , maø ngaøi Thoaû laïi xöû duïng baèng tieán só vaø baèng ngoaïi ngöõ giaû hieäu maø khoâng bò ai phaùt hieän , cho ñeán khi voâ tình caùc ñoàng chí cuûa ngaøi khi xem laïi hoà sô thi cöû cuûa ngaøi taïi tröôøng Ñaïi hoïc sö phaïm ngoaïi ngöõ Haø Noäi , thì phaùt hieän baøi thi cuûa ngaøi laø do ngöôøi khaùc thi hoä . 

Cuõng nhö chuyeän Ngaøi Thoaû , chuyeän coâ Phaïm Ngoïc Lan , con gaùi Baùc só Phaïm thò ngoïc Phöôïng , giaùm ñoác beänh vieän Töø Duõ Sai Gon duøng ñieåm naâng khoáng ñeå vaøo tröôøng y cuõng bò " chìm " , roài chuyeän Trung Taâm y Teá quaän Ba ñình , Haø noäi caáp giaáy chöùng nhaän söùc khoeû " toát , toát " caùi gì cuõng toát , mieãn sao cuùng cho caùc thaày 50 nghìn ñoàng laø qua tuoát khieán cho ngöôøi ngöôøi cuõng bieát , nhaø nhaø cuõng bieát maø caùm caûnh ñoà chôi duøng chung vôùi ñoà thaät trong moïi caáp moïi ngaønh chính quyeàn ,  eo oâi sao gheâ quaù ! .  

Ñoù , duyeät vaøi doøng cho baø con bieát chuyeän gaàn ñaây trong giôùi hoaït ñoäng chính quyeàn , coøn giôùi hoaït ñoäng chính trò ôû nöôùc ta thì khoái chuyeän . Ñoà chôi laïi traøn lan hôn nöõa . Thaäm chí taïo ra nhieàu chuyeän tieáu laâm , môøi baø con xem tieáp kyø sau .
 

Ñöùng Daäy
Nhoùm Haønh Ñoäng
Baéc Boä Phuû
Baùt Boä
Caùc Baøi Vieát
Töø 4 Phöông
YÙ Kieán
Boán Phöông